Κούρσα ταχύτητας της Δρομέας στις ευρωπαϊκές αγορές

Στρέφοντας τις πωλήσεις της στις αγορές της Ευρώπης και συμμετέχοντας σε διεθνείς διαγωνισμούς, η μόνη σε λειτουργία βιομηχανική παραγωγική μονάδα στον κλάδο του επαγγελματικού επίπλου, Δρομέας, κατέφερε πέρυσι να σημειώσει θεαματική αύξηση πωλήσεων και να περάσει σε κερδοφορία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τις προοπτικές που άνοιξαν μέσα από τη συμμετοχή σε μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίοι κατακυρώθηκαν εντός του 2015, 2016 και εκτελέστηκαν εντός του έτους ή εξακολουθούν να εκτελούνται, τους νέους σημαντικούς πολυετείς διαγωνισμούς που κατακυρώθηκαν εντός του 2017 και του 2018, τους διαγωνισμούς που κατακυρώθηκαν ήδη μέσα στο 2019 και τις αναμενόμενες αποφάσεις κατακυρώσεων από διαγωνισμούς σημαντικού ύψους στους οποίους συμμετέχει, υπάρχει η πεποίθηση ότι θα οδηγήσει σε εδραίωση ενός δικτύου μόνιμης διάθεσης των προϊόντων της στις ώριμες αγορές της κεντρικής Ευρώπης.

Κατά την περσινή χρονιά, ο όμιλος παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 53% στα 16,75 εκατ. ευρώ έναντι 10,94 εκατ. ευρώ , τα δε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων – EBITDA διαμορφώθηκαν στα 3,2 εκατ. ευρώ έναν 1,9 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 362 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 855 χιλ. ευρώ της χρήσης 2017. Επίσης τα μετά από φόρους κέρδη έφτασαν τα 86 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 889 χιλ. ευρώ.

Βασική επιδίωξη της διοίκησης αποτελεί η κατά το δυνατόν μείωση των τραπεζικών κεφαλαίων δανεισμού με σκοπό την περιστολή του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού κόστους. του οποίου η εξυπηρέτηση είναι πολύ βαρύτερη σε σχέση με την επιβάρυνση που έχουν οι ανταγωνιστές του εξωτερικού. Η εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό της τάξης των 4,5 εκατ. ευρώ και περί τα 20,5 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμο.

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών, καθώς κανένας πελάτης του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 5% του κύκλου εργασιών τους.

Με εξαίρεση βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια εκτέλεσης του 5ετούς συμβολαίου συνεργασίας, συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ περίπου, με προοπτική έως και τα 30 εκατ. ευρώ και το γερμανικό στρατό στα πλαίσια της εκτέλεσης του συμβατικού έργου ύψους) 6,3 εκατ. ευρώ για το 2018. Πρόσφατα μάλιστα η εταιρεία υπέγραψε και νέα σύμβαση με το Γερμανικό Στρατό ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Τέλος η Δρομέας αναμένει τη συνεχιζόμενη εγγραφή ετήσιων εσόδων από την λειτουργία των δύο φωτοβολταϊκών πάρκων που είναι εγκατεστημένα στη βιομηχανική περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, ενός ισχύος 1ΜW ιδιοκτησίας της μητρικής και ενός άλλου ισχύος 0,5 MW ιδιοκτησίας της θυγατρικής ΚΕΜ ΑΒΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ