Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ΣΙΔΜΑ

Καθοριστική σημασία για το μέλλον της ΣΙΔΜΑ έχει η σημερινή συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, κατά την οποία αναμένεται και ενημέρωση για τον επικείμενο «γάμο» με τον Μπήτρο.

Δύο ιδιαίτερα βασικά ζητήματα αναμένεται να συζητηθούν στην συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΣΙΔΜΑ που πραγματοποιείται σήμερα στις 9 το πρωί και έχουν να κάνουν με τις προοπτικές και το μέλλον της.

Ειδικότερα το ένα θέμα αφορά λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και το δεύτερο στην τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 4.000.000 ευρώ. Και τα δυο θέματα σχετίζονται με τη βιωσιμότητά της, γεγονός που, με τη σειρά του, σχετίζεται άμεσα και με την πρόσφατη ανακοίνωση για την υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία Μπήτρος.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση και τις αναφορές του ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2018, υπήρξε ουσιαστικό ζήτημα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας λόγω των συσσωρευμένων ζημιών καθώς τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά.

Επιπλέον, επισημαίνει ο ορκωτός, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό 56,7 εκατ. ευρώ και 68,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Από την πλευρά της, η διοίκηση αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω γεγονός, εξετάζει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και διευκρινίζει ότι τα 56,2 εκατ. ευρώ αφορούν σε μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας που, λόγω της λήξης τους εντός 12 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, και πλέον έχουν καταταχθεί ως βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

Η διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες, με σκοπό την υπογραφή νέας συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανεισμού. Στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών είναι η χρονική μετατόπιση πληρωμών κεφαλαίου, η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς και η ανανέωση υπαρχουσών ανεκμετάλλευτων βραχυπρόθεσμων γραμμών δανεισμού.

Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η μετατόπιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέχρι ποσού 56,2 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο.

Η εταιρεία προσδοκά, με βάση και την πορεία των τελευταίων τριών ετών, την περαιτέρω μείωση των ζημιών της, ιδιαίτερα μετά την μείωση του κόστους του μακροπρόθεσμου δανεισμού της, όσο αφορά την χρήση του 2019, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά και στο 5ετές πλάνο.

Ο Όμιλος στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους που ήδη υλοποιείται, αξιολογεί κινήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Αποδεδειγμένα μια από τις κινήσεις αυτές, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες αποτελεί και η συμφωνία με τον Μπήτρο.

Να σημειωθεί ότι μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας είναι ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ και εκτιμάται πως η συνέλευση θα έχει την απαιτούμενη απαρτία όπως και πέρυσι.

ΣΧΕΤΙΚΑ