Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Ενημέρωση για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (doValue Hellas)

NEWSROOM
Εθνική τράπεζα
Φωτογραφία: Shutterstock

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Υποκατάσταση του Διαχειριστή doValue Hellas από τον Διαχειριστή doValue Greece λόγω συγχώνευσης.

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην oδό Αιόλου 86, 10559, Αθήνα (στο εξής «Τράπεζα»), όπως έχει δημοσιοποιηθεί με προηγούμενες σχετικές ενημερώσεις (στο εξής οι «Προηγούμενες Ενημερώσεις»), έχει αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύουν, τη διαχείριση των οφειλών που αφορούν σε ορισμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (στο εξής οι «Οφειλές»), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «doValue Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Hellas» (η «doValue Hellas»), μέλος του Ομίλου doValue.

Η Τράπεζα διά της παρούσης ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της επικείμενης συγχώνευσης με απορρόφηση της doValue Hellas από την εταιρεία με την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece» (η «doValue Greece»), η οποία αποφασίστηκε δυνάμει των από 27/7/2021 αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των εν λόγω εταιρειών, και έχει ήδη εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, η doValue Greece ως καθολική διάδοχος της doValue Hellas θα υποκαταστήσει πλήρως την τελευταία στη διαχείριση των Οφειλών. Η doValue Greece, επίσης μέλος του Ομίλου doValue, είναι ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με αριθμό καταχώρισης 121602601000, με έδρα στη διεύθυνση Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, T.K. 18346, Μοσχάτο, Αττικής, και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 099755919 (ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς), έχει, δε, λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΠΑΘ 220/1/13.3.2017, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 880/16.3.2017).

Συνεπεία των ανωτέρω:

(α) η διαχείριση των Οφειλών θα εκτελείται εφεξής αποκλειστικά από την doValue Greece και

(β) το σύνολο των σχετικών με τη διαχείριση των Οφειλών προσωπικών δεδομένων, θα διαβιβαστεί από την doValue Hellas στην καθολική διάδοχό της, doValue Greece, η οποία θα τα επεξεργάζεται για λογαριασμό της Τράπεζας.

Πέραν από την προαναφερθείσα υποκατάσταση, συνεπεία καθολικής διαδοχής του νομικού προσώπου που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της Τράπεζας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχώνευσης, δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές όσον αφορά στην επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων ή/και τα αντίστοιχα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή και γενικότερα για την αναζήτηση οποιασδήποτε διευκρίνισης, τα υποκείμενα μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στην Τράπεζα, υπέχουσα τον ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Διά ταχυδρομείου:

Προς doValue Greece, ενεργούσης για λογαριασμό της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Παραπόνων, Κύπρου 27 & Αρχιμήδους, 183 46 Μοσχάτο

Διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dovaluegreece@dovaluegreece.gr

Προς doValue Greece, ενεργούσης για λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Μονάδα Εξυπηρέτησης Πελατών & Διαχείρισης Παραπόνων

Κατά τα λοιπά (όπως, για παράδειγμα, ως προς τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων κ.λπ.) ισχύουν:

τα όσα παρατίθενται στην ισχύουσα δημοσιευμένη «Δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η οποία βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση https://www.nbg.gr/Style%20Library/ReusableContent/privacy_statement.pdf καθώς και

τα όσα αναφέρθηκαν στις Προηγούμενες Ενημερώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ