Τι ισχύει και πώς πληρώνεται η εκτός έδρας εργασία

Ως εργασία εκτός έδρας εννοούμε την εργασία η οποία παρέχεται εκτός του τόπου της έδρας της επιχείρησης ή του τόπου όπου είχε συμφωνηθεί ρητά ή σιωπηρά ως τόπος παροχής της εργασίας. Από την ίδια τη σύμβαση εργασίας μπορεί να προβλέπεται ότι ο μισθωτός είναι υποχρεωμένος από τη φύση της ίδιας της δουλειάς του να παρέχει την εργασία του σε διάφορους τόπους μακριά από την έδρα της επιχείρησης.

Τέτοιες περιπτώσεις εργαζομένων είναι -μεταξύ άλλων- οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε διαρκή μετακίνηση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μιλάμε για εκτός έδρας απασχόληση, ενώ το όμοιο συμβαίνει και στην περίπτωση που κάποιος μισθωτός μετατεθεί ή τοποθετηθεί μόνιμα σε περιοχή διάφορη της έδρας της επιχείρησης.

Η εκτός έδρας απασχόληση χαρακτηρίζεται από το μη μόνιμο αυτής και από την υποχρέωση διανυκτέρευσης του μισθωτού. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο μισθωτός δικαιούται κατ’ αρχάς τις αποδοχές τις οποίες θα ελάμβανε ως εάν απασχολείτο κανονικά στην έδρα της επιχείρησης, προσαυξημένες σε περίπτωση παροχής υπερεργασίας ή υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας ή εργασίας σε αργία ή Κυριακή.

Επιπρόσθετα, δικαιούται ημερήσια αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, η οποία ισούται με ένα ημερομίσθιο ή με το 1/25 του μισθού και αφορά τα έξοδα διαμονής του μισθωτού, ήτοι τροφή και στέγαση. Στην περίπτωση παροχής από τον εργοδότη τροφής και κατοικίας, η ως άνω αποζημίωση περιορίζεται στο ¼, ενώ στην περίπτωση παροχής διαζευκτικά τροφής ή κατοικίας η αποζημίωση περιορίζεται αντίστοιχα στο ½ ή στα 4/5. Τέλος, ο μισθωτός δικαιούται και όλα τα έξοδα του ταξιδίου του, ήτοι τα ναύλα, τα κόμιστρα κ.ά.

Καταλήγοντας αξίζει να επισημανθεί ότι μισθωτός που απασχολείται εκτός έδρας πρέπει να έχει εφοδιασθεί από τον εργοδότη του με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα σε περίπτωση ελέγχου.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου.

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: editors@economistas.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ