Πότε ένας εταίρος μπορεί να συνεισφέρει με προσωπική εργασία

Στο πλαίσιο μίας εταιρίας είναι δυνατόν εταίρος να προσφέρει ως εισφορά την προσωπική του εργασία ή να προσφέρει ταυτόχρονα τόσο την προσωπική του εργασία όσο και άλλου είδους παροχή. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση αυτή; Δημιουργείται εργασιακή σχέση, ήτοι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή στοιχειοθετείται μία σύμβαση εταιρίας;

Εκ του νόμου, οι δύο ως άνω συμβάσεις διαχωρίζονται εννοιολογικά, καθώς στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας η εργασία που παρέχεται σκοπό έχει την εξυπηρέτηση και επιδίωξη των στόχων του ατόμου που είναι αποδέκτης αυτής και μάλιστα πάντοτε υπό τις οδηγίες αυτού, ενώ στη σύμβαση εταιρίας υπάρχει πρόθεση για εταιρική συνεργασία και κοινή ανάληψη κινδύνων. Ωστόσο, στην περίπτωση παροχής εργασίας από εταίρο, δημιουργείται σύγχυση και καθίσταται δυσχερής η διαπίστωση του είδους της συμβάσεως που τον συνδέει με την εταιρία.

Προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος της σύμβασης είναι ορθό να ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παρέχεται η εργασία. Στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της στοιχειοθέτησης σύμβασης εταιρίας είναι η ισότητα στη συμπεριφορά των μερών, η κοινή ανάληψη κινδύνων, η κοινή προσπάθεια για ευόδωση ενός κοινού εταιρικού σκοπού, η συμμετοχή τόσο στα κέρδη όσο και στις ζημίες της εταιρίας, ενώ το στοιχείο της επίβλεψης και της καθοδήγησης του εταίρου-παρέχοντος την εργασία ως προς το είδος, τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο παροχής της εργασίας «αποκαλύπτει» -κατ’ αρχήν- σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ωστόσο, είναι δυνατόν να συμπλέκονται οι δύο αυτές συμβάσεις στην πράξη, ιδίως όταν η εισφορά στην εταιρία συνίσταται στην προσωπική εργασία του εταίρου ή όταν οι εταίροι πέραν της εισφοράς τους προσφέρουν και την προσωπική τους εργασία, οπότε η σύμβαση εταιρίας δεν μεταπίπτει πάντοτε εκ του λόγου αυτού σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός της συμβατικής σχέσης, που συνδέει τους συμβαλλομένους γίνεται από το Δικαστήριο, μετά από εκτίμηση όλων των συγκεκριμένων περιστάσεων, προκειμένου να κριθεί, με ποια συγκεκριμένη νομική σχέση συνδέεται ο μισθωτός με τον εργοδότη του και ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτήρα που έδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη στη συνδέουσα αυτά σχέση.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου.

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: editors@economistas.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ