Οι λεπτομέρειες της σπουδαστικής άδειας

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι μαθητές ή σπουδαστές ή φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, δικαιούνται, πέραν της κανονικής τους ετήσιας άδειας, να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (30 εργασίμων ημερών).

Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές προβλέπεται από το άρθρο 10 της από 24.05.2004 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ότι οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ενιαύσιας τουλάχιστον φοίτησης ή σε διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα εργασίμων ημερών ανά έτος σπουδών, άνευ αποδοχών και δίχως να υπάρχει όριο προϋπηρεσίας.

Η χορήγηση της εν λόγω άδειας είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, εφόσον το αιτηθεί ο εργαζόμενος και αποδείξει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις με βεβαίωση της οικείας σχολής, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά, ανεξαρτήτως της ηλικίας του δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη. Οι αποδοχές για το διανυθέν διάστημα καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και για να εισπράξουν οι φοιτητές την επιδότηση πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου του επομένου έτους από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της άδειας, στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζονται.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου.

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: editors@economistas.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ