Πότε η κακή συμπεριφορά οδηγεί σε απόλυση χωρίς αποζημίωση

Φωτό: Shutterstock

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη μίας εργασιακής σύμβασης οφείλουν να τηρούν τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους. Οι μισθωτοί ειδικότερα, οφείλουν να εκτελούν με επιμέλεια την εργασία που τους έχει ανατεθεί και με στόχο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και τους σκοπούς του εργοδότη.

Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου μισθωτός υπαιτίως και εκ δόλου προβαίνει σε συμπεριφορά αντισυμβατική και ανάρμοστη, με σκοπό έμμεσα να εξαναγκάσει τον εργοδότη να προβεί σε καταγγελία της συμβάσεώς του με απώτερο στόχο τη λήψη της αποζημίωσης απόλυσης ή ακόμη και του επιδόματος ανεργίας.

Οι περιπτώσεις αυτές οδήγησαν τη νομολογία στη διάπλαση ενός νέου λόγου αζήμιας απόλυσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόθεση του εργαζομένου (δόλος) να προκαλέσει την απόλυσή του είναι σαφής και αποδείξιμη.

Έχει κριθεί μεταξύ άλλων ως δόλια πρόκληση απόλυσης η προσβλητική συμπεριφορά του εργαζομένου προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, η πρόκληση επεισοδίων έντασης παρουσία πελατών, η εκπεφρασμένη επιθυμία απόλυσης, η αποχή του από τα καθήκοντά του, η απομόνωση από την εργασία και τους συναδέλφους του και γενικότερα η παράνομη και προκλητική συμπεριφορά με στόχο την απόλυση.

Ωστόσο, λόγω του ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι συχνά πολύ δυσχερές να αποδειχθούν στην πράξη, καθίσταται αναγκαίο κατ’ αρχάς ο εργοδότης να προβαίνει σε εξώδικη όχληση/πρόσκληση του εργαζομένου για προσήκουσα και ακριβή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και σε ταυτόχρονη ενημέρωση πως η συνέχιση της εν λόγω συμπεριφοράς θα θεωρηθεί ως εκ μέρους του καταγγελία της συμβάσεως.

Εν συνεχεία, και με δεδομένη την εξακολούθηση της ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του εργαζομένου, θα είναι δυνατή -υπό όρους- η καταγγελία της συμβάσεως και η αποδέσμευση του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως.

*Η κα Ρωσάνα Παναγιώτου είναι Δικηγόρος, LLM Εργατικού Δικαίου.

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί μπορείτε να μας ρωτήσετε: editors@economistas.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ