Skip to main content

Forthnet: Ανακοίνωση για το ομολογιακό της δάνειο

Forthnet: Ανακοίνωση για το ομολογιακό της δάνειο

Η Forthnet ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, συνεπεία όμως ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εκδότρια, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 171.268.704 (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

Όροι με αρχικό κεφαλαίο γράμμα ή συνδυασμός αυτών, των οποίων η έννοια δίδεται στο πρόγραμμα έκδοσης του ΜΟΔ (στο εξής το «Πρόγραμμα») που ενσωματώνεται στο από 15.09.2016 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, το οποίο είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν άλλως ορίζονται ρητά στην παρούσα ή προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.

1. Η δέκατη περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής εκκινεί την 01.04.2019 και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες, ήτοι μέχρι και την 30.04.2019 (στο εξής η «Δέκατη Περίοδος Μετατροπής»). Ο Λόγος Μετατροπής είναι μία (1) Νέα Μετοχή προς τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) για κάθε μία (1) Μετατρέψιμη Ομολογία. Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (οδός Παπαδά, αρ 4, ΤΚ 115 25, Αθήνα).

2. Οποιοσδήποτε Ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Μετατροπής, θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τη λήξη της Δέκατης Περιόδου Μετατροπής να υποβάλει έγγραφη αίτηση μετατροπής, η οποία θα είναι ανέκκλητη, είτε απευθείας στην Εκδότρια είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στην οποία θα επισυνάπτεται βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. περί δέσμευσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Μετατροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Σ.Α.Τ., καθώς και πρόσφατη εκτύπωση της Μερίδας του στο Σ.Α.Τ. Δηλώσεις μετατροπής θα είναι έγκυρες και θα γίνονται δεκτές μόνον για ακέραιο αριθμό Μετατρέψιμων Ομολογιών.

3. Το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί είτε αυτοπροσώπως είτε διά νομίμως εξουσιοδοτηθέντος αντιπροσώπου, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, νομίμως υπογεγραμμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Επίσης, το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί και μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών των Ομολογιούχων (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.). Ομολογιούχος που επιθυμεί να ασκήσει τα Δικαίωμα Μετατροπής μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών του θα αιτείται σχετικώς προς αυτόν το χειριστή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη μεταξύ τους σχέση. Με την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την μετατροπή των Μετατρέψιμων Ομολογιών, η Εκδότρια εξοφλεί την υποχρέωσή της για αποπληρωμή του κεφαλαίου αυτών των ομολογιών.

Η πίστωση των Νέων Μετοχών που τυχόν εκδοθούν συνεπεία της άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής κατά τη Δέκατη Περίοδο Μετατροπής στους Λογαριασμούς Αξιών των οικείων δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Forthnet: Στα 51,77 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Forthnet: Στα 51,77 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Στα 51.773.224,20 ευρώ θα ανέλθει το μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους των -συνολικά- 8.723.237 Μετατρέψιμων Ομολογιών στο πλαίσιο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Forthnet: Στα 51,77 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο
Στο ταμπλό από 8/4 οι νέες μετοχές της Forthnet
Στο ταμπλό από 8/4 οι νέες μετοχές της Forthnet
Από τις 8 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τις νέες μετοχές της Forthnet που προέκυψαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στο ταμπλό από 8/4 οι νέες μετοχές της Forthnet
Nova: Ανέλαβε τηλεπικοινωνιακό έργο για τη Brink's Hellas
Nova: Ανέλαβε τηλεπικοινωνιακό έργο για τη Brink's Hellas
H Brink’s Hellas επέλεξε τη Nova για τη μελέτη και την υλοποίηση αυτού του σύνθετου έργου, στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία των μηχανικών που απαρτίζουν τα τμήματα σχεδίασης.
Nova: Ανέλαβε τηλεπικοινωνιακό έργο για τη Brink's Hellas
Forthnet: Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας το 2018
Forthnet: Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας το 2018
H βελτίωση του EBITDA ήρθε παρά την υπερφορολόγηση του κλάδου της συνδρομητικής τηλεόρασης και τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού που διαμορφώνονται σε σχέση με πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του Pay TV.
Forthnet: Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας το 2018
Forthnet: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου
Forthnet: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου
Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηλεπικοινωνίων Forthnet.
Forthnet: Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου