Με ζημίες 84 εκατ. η Εθνική Τράπεζα το 2018

NEWSROOM
ethniki
Φωτο: Eurokinissi

Βελτίωση παρουσιάζει ο ισολογισμός της Εθνικής Τράπεζας παρά την αρνητική εικόνα των τελικών αποτελεσμάτων τα οποία διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 σε -84 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 443 εκατ. το 2017. Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ανήλθαν στα 50 εκατ. ευρώ το 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών 158 εκατ. ευρώ το 2017 ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασε η εικόνα της τράπεζας σε όρους ρευστότητας και ποιότητας χαρτοφυλακίου δανείων.

Τα σημαντικότερα σημεία του 2018:

  • Το Σχέδιο Εταιρικού Μετασχηματισμού της ΕΤΕ αποτελεί το όχημα για την επίτευξη μιας σειράς από φιλόδοξους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους για την περίοδο 2019-2022 που θα παρουσιαστεί στο επενδυτικό κοινό την 16η Μαΐου
  • Ολοκληρώνεται σύντομα η αναβάθμιση της διοικητικής ομάδας της Τράπεζας
  • Αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), τα οποία θα αποφέρουν ετήσια επιτοκιακά έσοδα και κέρδη προ φόρων ύψους €113 εκατ., απλοποιώντας τη δομή του Ενεργητικού της Τράπεζας, ενισχύοντας επίσης τη ρευστότητά της και εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής της
  • Ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων Λιανικής και Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε €2,0 δισ. περίπου. Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο διαμορφώθηκε σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ενίσχυσε το δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET1) της Τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β. Δυο ακόμα συναλλαγές εν εξελίξει συνολικού ύψους περίπου €2,0 δισ. αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο
  • Σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου (CoR) σε 99 μ.β. το 2018 από 243 μ.β. το 2017, αντανακλώντας τους υψηλούς δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις, καθώς και τις ανακτήσεις δανείων σχετιζόμενες με την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων
  • Ολοκλήρωση των θετικών κεφαλαιακά πωλήσεων της Banka NBG Albania και της South African Bank of Athens (S.A.B.A.), ενισχύοντας το δείκτη CET1 κατά περίπου 16 μ.β.
  • Η ενισχυμένη ρευστότητα της Τράπεζας συμβάλει θετικά στην πιστωτική επέκταση της ΕΤΕ, με τις εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις να ανέρχονται σε €2.6 δισ. το 2018 (περίπου €1 δισ. κατά το Δ’ Τρίμηνο του έτους) και τα υπόλοιπα ενήμερων επιχειρηματικών δανείων να σημειώνουν αύξηση κατά το Δ’ Τρίμηνο, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών ετών
  • Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) ανέρχονται σε 144% και 108% αντίστοιχα

Το σύνολο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώθηκε σε €15,4 δισ. (-€2δισ. σε ετήσια βάση), υπερβαίνοντας τον στόχο για το 2018

Μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά €2 δισ. περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και €6,1 δισ. από το τέλος του 2015, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών (€2,4 δισ.), καθώς και διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€3,7 δισ.), εκ των οποίων €2 δις. περίπου έχουν ήδη πωληθεί

Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων επιταχύνθηκε κατά το Δ’ τρίμηνο του 2018 (-€0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (€337 εκατ.) και λογιστικές διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων (€226 εκατ.)

Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 59% και 82%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις εξασφαλίσεις (collateral), ο συνολικός δείκτης κάλυψης υπερβαίνει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων

Οι εγχώριοι δείκτες Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 41% και 30%, αντίστοιχα

Η ρευστότητα ενισχύεται περαιτέρω, καθώς οι εγχώριες καταθέσεις αγγίζουν τα €42 δισ.

Η ανάκαμψη των εγχώριων καταθέσεων συνεχίστηκε κατά το Δ’ τρίμηνο 2018 (+€1,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση)

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα ανέρχεται σε €2,3 δισ. από €2,8 δισ. στα τέλη του Δ’ τριμήνου 2017

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε €5,1 δισ. στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2018

Δείκτης CET1 στο 16,1%

Ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 16,1% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ στη Ρουμανία, Κύπρο και Αίγυπτο κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2018. Με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 12,8%

Η ολοκλήρωση της πώλησης των εν λόγω θυγατρικών θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Τράπεζας μέσω της μείωσης των Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού, η οποία δεν έχει ενσωματωθεί στον υπολογισμό των τρεχουσών κεφαλαιακών δεικτών

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους €50 εκατ. το 2018 σε επίπεδο Ομίλου έναντι ζημιών €158 εκατ. το 2017

Η λειτουργική κερδοφορία ύψους €71 εκατ. στην Ελλάδα έναντι ζημιών €135 εκατ. το 2017 αντανακλά τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αντισταθμίζοντας πλήρως τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν σε €269 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2018. Σε επίπεδο έτους, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ύψους €1,094 εκατ. (-20% σε ετήσια βάση) αντικατοπτρίζουν την αρνητική επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, τις αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και την απομόχλευση του χαρτοφυλακίου Λιανικής Τραπεζικής

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση κατά το Δ’ Τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μέρος της μείωσης του προσωπικού και την παύση της λειτουργίας καταστημάτων. Κατά το 2018, τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε €921 εκατ. Η ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου 750 εργαζόμενοι από το δίκτυο και τις διοικητικές υπηρεσίες, αναμένεται να επιταχύνει τη μείωση των δαπανών το 2019

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €293 εκατ. το 2018 (κόστος πιστωτικού κινδύνου 102 μ.β.)

Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά φόρων ύψους €32 εκατ. το 2018 στην Ελλάδα έναντι ζημιών €175 εκατ. το 2017, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος τη ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, με αφορμή τα αποτελέσματα του 2018 δήλωσε: «Οι προσπάθειές μας για επιστροφή στην οργανική κερδοφορία απέδωσαν καρπούς στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε €46 εκατ. στο Δ΄ Τρίμηνο του 2018 και σε €114 εκατ. σε επίπεδο έτους, έναντι ζημιών ύψους €103 εκατ. το 2017. Τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθεροποιήθηκαν στα €269 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων αναδιάρθρωσης, αποτελούμενων κυρίως από το κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού). Η μείωση των λειτουργικών εξόδων ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης από το τρέχον Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 750 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και έλαβε χώρα κυρίως στο 2ο Εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διατήρησε την καθοδική του πορεία και διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από τις 100 μ.β.

Το 2019 θα αποτελέσει έτος αναφοράς για την Τράπεζα, καθώς η ΕΤΕ αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του Ισολογισμού της, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο αναφορικά με τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας, καθώς και τη δραστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Όπως ήδη διαφαίνεται από το Δ΄ Τρίμηνο του 2018, τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση το 2019, ωθώντας την κερδοφορία του Ομίλου σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα από τόκους θα ενισχυθούν κατά €113 εκατ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ακύρωσης της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου. Η εν λόγω συναλλαγή απλοποιεί τη δομή του Ενεργητικού της Τράπεζας, εξασφαλίζοντας τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης και ενισχύοντας περαιτέρω τη ρευστότητα της Τράπεζας. Τα έσοδα από προμήθειες θα ωφεληθούν από την αυξημένη νέα παραγωγή δανείων, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα €3,6 δισ. το 2019, σε συνέχεια των εκταμιεύσεων ύψους €1,2 δισ. το Δ΄ τρίμηνο του 2018. Με δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) σε επίπεδα άνω του 100% και διαθέτοντας σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, η ΕΤΕ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη χορήγηση νέων δανείων προς επιχειρήσεις. Τέλος, οι δαπάνες προσωπικού θα μειωθούν περαιτέρω, αντανακλώντας το τρέχον Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού, ενώ ένα νέο πρόγραμμα μεγαλύτερης κλίμακας αναμένεται να υλοποιηθεί πριν τα μέσα της χρονιάς.

Η νέα στρατηγική διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι εμπροσθοβαρής και περισσότερο επιθετική, στοχεύοντας σε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά €11,5 δισ. μέχρι το τέλος του 2021 σε επίπεδο Ομίλου, εκ των οποίων τα €4,5 δισ. το 2019, με αρωγό τον υψηλό δείκτη κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 59%. Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 15% το 2021 και περίπου στα μισά αυτού του επιπέδου το 2022.

Με στόχο να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΕΤΕ και παράλληλα να αντιμετωπίσουμε αδυναμίες ώστε να απελευθερώσουμε τη δυναμική της Τράπεζας ενισχύοντας την κερδοφορία της, το Σχέδιο Εταιρικού Μετασχηματισμού περιλαμβάνει μια δέσμη φιλόδοξων οικονομικών και επιχειρηματικών στόχων για την περίοδο 2019-2022, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς. Η νέα στρατηγική θα παρουσιαστεί στην επενδυτική κοινότητα στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Α΄ Τριμήνου του 2019».

ΣΧΕΤΙΚΑ