fbpxΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή | Economistas.gr
Skip to main content

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή
Φωτο: Shutterstock

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2019.

Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,027 ευρώ.

Αναλυτικότερα, παρέστησαν επτά μέτοχοι, κάτοχοι 343.494.211 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,54% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ύψους τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δύο λεπτά του ευρώ και επτά εκατοστά του λεπτού (€0,027). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 28η Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 29η Μαΐου 2019 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 4η Ιουνίου 2019. Τέλος, παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

3) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

4) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

5) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" προκειμένου να ασκήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση 2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

7) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

10. PATRICK KRON

11. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

12. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

13. THOMAS GEORGE SOFIS (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, τους εξής:

1. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Νικόλαος Γαλέτας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Νικόλαος Κουδούνης, ως μη εκτελεστικό μέλος

9) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

10) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους κ.κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, και Νικόλαο Κουδούνη, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την σύμβαση μετατροπής του υποκαταστήματος και απόσχισης του ως άνω κλάδου (Θέμα 9ο), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή δήλωση που θα κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, και γενικά, να προβούν και σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, εκπροσωπώντας την Εταιρεία γενικά έναντι τρίτων και πάσης φύσεως Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.).

11) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Γαλέτας ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη Σύσταση (: αριθμ. πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευτύχιου Κοτσαμπασάκη, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 21/12/2018 στη θέση του παραιτηθέντος, της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω θανάτου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανδρέα Κυριαζή, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 18/4/2019, στη θέση του αποβιώσαντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αποβιώσαντος, του κ. Thomas George Sofis.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαΐου ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2021
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαΐου ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2021
Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση και Δημοσίευση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών περιόδου Α τριμήνου 2022 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαΐου ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2021
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου
H ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 24/5/2022.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου
Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ
Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ,  θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης
Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ