fbpxAlpha Bank: Οι προϋποθέσεις για περισσότερες ξένες επενδύσεις | Economistas.gr
Skip to main content

Alpha Bank: Οι προϋποθέσεις για περισσότερες ξένες επενδύσεις

Alpha Bank: Οι προϋποθέσεις για περισσότερες ξένες επενδύσεις

Η διαμόρφωση ευνοϊκών χρηματοοικονομικών συνθηκών κατά τους τελευταίους μήνες στην ελληνική οικονομία δύναται να οδηγήσει κατά το τρέχον έτος στην οριστική διακοπή της φάσης αποεπένδυσης που πυροδότησε η οικονομική κρίση.

Οπως αναφέρει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, προκειμένου η χώρα μας να προσελκύσει περισσότερες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις χρειάζεται να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στους ακόλουθους τομείς:

• Χαμηλοί και σταθεροί φορολογικοί συντελεστές: Η πρόσφατη μείωση των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων στη χώρα μας, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην τόνωση των ΑΞΕ, αν και εξακολουθούν να είναι υψηλοί σε σχέση με άλλες χώρες. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία της οποίας το απόθεμα ΑΞΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερβαίνει το 260%, έχει φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων (εγχώριων και ξένων) 12,5%, πολύ χαμηλότερο από τον αντίστοιχο της χώρας μας που είναι 24%.

• Μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα: Η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως στους τομείς της ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης, της διευθέτησης των δικαιωμάτων χρήσης γης, της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και της αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

• Εξαγωγικός προσανατολισμός: H χώρα μας, παρά την ανθεκτικότητα του εξαγωγικού τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης και τη σχετική πρόοδο που επετεύχθη, παραμένει μια μικρή και συγκριτικά κλειστή οικονομία, αφού ο βαθμός εξωστρέφειάς της - όπως τον μετρά ο λόγος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών προς ΑΕΠ - αυξήθηκε από 19% το 2009, σε 38% το 2018. Η Ελλάδα χρειάζεται να εκσυγχρονίσει την οικονομία της, ανοίγοντάς την περισσότερο σε παραγωγικές επενδύσεις και ξένες άμεσες επενδύσεις, παράλληλα με τη βαθμιαία μεταστροφή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας, από τα μη εμπορεύσιμα στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

• Φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον: Εκτός από τους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, για να προσελκύσει η χώρα περισσότερες ΑΞΕ, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, και να ολοκληρωθούν οι δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και στις λοιπές επενδύσεις (ξένες και εγχώριες). Επιπλέον, απαιτείται να μειωθεί η γραφειοκρατία, καθώς και η ασάφεια και αστάθεια του νομοθετικού, ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου.

• Ενδυνάμωση των κλάδων με συγκριτικό πλεονέκτημα και υποστήριξη της ψηφιακής οικονομίας: Η Ελλάδα είναι ένας δυνητικά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, αφού παρουσιάζει θετικές προοπτικές σε κλάδους με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. Επίσης, ο κλάδος των μεταφορών και αποθήκευσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η χώρα αποτελεί το γεωγραφικό σταυροδρόμι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ενίσχυση των κλάδων αυτών θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη και σε άλλους κλάδους, όπως η αγορά ακινήτων, το εμπόριο, οι υποδομές και, ως εκ τούτου, θα δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τους ξένους επενδυτές. Ωστόσο, μια σημαντική πρόκληση παραμένει η χρονική υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αυξηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, οι οποίοι είναι περισσότερο «συνδεδεμένοι» με τις ΑΞΕ. Για παράδειγμα, η γερμανική κυβέρνηση επιχορηγεί (με τη μορφή χαμηλότερων επιτοκίων για δάνεια) τους ξένους επενδυτές για τη διεξαγωγή Έρευνας και Τεχνολογίας.

• Πολιτική ευστάθεια και διεθνής ασφάλεια: Η Ελλάδα, ως μέλος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων παγκόσμιων οργανισμών, διασφαλίζει την αναγνώριση της από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ως ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Επίσης, η υιοθέτηση ενός φιλικότερου προς την ανάπτυξη μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, μετριάζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική αβεβαιότητα. Οι παραπάνω εξελίξεις συνεπάγονται τη μείωση του κινδύνου χώρας και του πολιτικού κινδύνου και με τη σειρά τους έχουν θετικό αντίκτυπο στις αποφάσεις των επενδυτών για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου στην Ελλάδα.

• Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας - Εκπαίδευση - Τεχνολογία: Η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής προσαρμογής, την προηγούμενη δεκαετία, μείωσε το κόστος παραγωγής, μέσω της εσωτερικής υποτίμησης. Επιπλέον, διαθέτει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, παράμετρος που εν δυνάμει μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προσέλκυση ΑΞΕ έντασης κεφαλαίου και τεχνολογίας. Ιστορικά, έχει αποδειχθεί ότι οι χώρες που δεν ενσωματώνουν γρήγορα τη νέα τεχνολογία μένουν πίσω αναπτυξιακά, ενώ χώρες που επενδύουν στην ψηφιακή αγορά και την τεχνολογία αιχμής μπορούν να πετύχουν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα η Ιρλανδία, η οποία το 2018 σημείωσε ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 8,2%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Mεταβίβαση των δανείων στην Cepall Hellas
Alpha Bank: Mεταβίβαση των δανείων στην Cepall Hellas
Δημιουργείται η ισχυρότερη, σε όρους χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση αλλά και προοπτικών, εταιρεία διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελληνική αγορά.
Alpha Bank: Mεταβίβαση των δανείων στην Cepall Hellas
Alpha Bank: Πρώτη στις άμεσες πληρωμές μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA
Alpha Bank: Πρώτη στις άμεσες πληρωμές μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA
H Alpha Bank είναι η μοναδική τράπεζα στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί πλήρως στη νέα υποδομή 24/7/365 του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών SEPA.
Alpha Bank: Πρώτη στις άμεσες πληρωμές μέσω του διατραπεζικού πανευρωπαϊκού συστήματος SEPA
Alpha Bank: Τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες του αποπληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη
Alpha Bank: Τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες του αποπληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη
Ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην πτώση του επιπέδου τιμών τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ελλάδα, το 2020, ήταν οι τιμές των προϊόντων ενέργειας.
Alpha Bank: Τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες του αποπληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη
Εκλεισε το deal της Alpha Bank με την Davidson Kempner
Εκλεισε το deal της Alpha Bank με την Davidson Kempner
Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy ύψους Ευρώ 10,8 δισ. και την πώληση 80% της Cepal Holdings.
Εκλεισε το deal της Alpha Bank με την Davidson Kempner
Alpha Bank: Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην απελευθέρωση του ταλέντου και στην αξιοποίηση των εργαζομένων σε θέσεις με μεγαλύτερη αξία για τις τράπεζες
Alpha Bank: Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην απελευθέρωση του ταλέντου και στην αξιοποίηση των εργαζομένων σε θέσεις με μεγαλύτερη αξία για τις τράπεζες
Στις αλλαγές που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στην εργασία, το εργασιακό περιβάλλον και το μοντέλο λειτουργίας των τραπεζών, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank και οι άνθρωποί της ανταποκρίνονται σε αυτή την «κοσμογονία», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Chief Human Resources Officer της Alpha Bank Φραγκίσκη Μελίσσα, από το πάνελ "In the era of Digital Transformation - The case of Banks" στο 25ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG.
Alpha Bank: Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην απελευθέρωση του ταλέντου και στην αξιοποίηση των εργαζομένων σε θέσεις με μεγαλύτερη αξία για τις τράπεζες