fbpxMIG: Αύξηση EBITDA κατά 32,1% το 2019 | Economistas.gr
Skip to main content

MIG: Αύξηση EBITDA κατά 32,1% το 2019

MIG: Αύξηση EBITDA κατά 32,1% το 2019

Αύξηση Πωλήσεων κατά 7,2% στα €1.067,8 εκ. και σημαντική βελτίωση του EBITDA κατά 32,1% στα €144,8 εκ., ανακοίνωσε ο Όμιλος MIG.

  • Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €1.067,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2018.  
  • Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €144,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 32,1% σε σχέση με το 2018. Χωρίς να ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση που προέκυψε λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 (€11,8 εκ.), τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν κατά 21,4%.
  • Επίδραση της πανδημίας COVID-19, κυρίως στον κλάδο μεταφορών (ATTICA) και τον κλάδο εστίασης του ομίλου Vivartia.  
  • Αίτημα για παράταση των δανείων που λήγουν εντός του 2020, λόγω της πανδημίας COVID-19.  

Σύνοψη κυριότερων οικονομικών αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ (ενοποιημένη βάση σε € εκ)

2019

2018

Πωλήσεις(1)

1.067,8

996,2

EBITDA σύνολο Θυγατρικών(1)(2)

154,7

121,1

περιθώριο EBITDA σύνολο θυγατρικών

14,5%

12,2%

EBITDA Ομίλου(1) (3)

144,8(5)

109,6(8)

περιθώριο EBITDA Ομίλου

13,6%

11,0%

EBIT Ομίλου(1) (4)

57,0(6)

35,4

Αποτέλεσμα μετά από Φόρους και μη Ελέγχουσες Συμμετοχές  (Δικαιώματα Μειοψηφίας)

(32,3)(7)

47,0(9)

(1) Στο 2018, δε συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ομίλου ΥΓΕΙΑ και της CTDC, λόγω μεταφοράς τους στις διακοπείσες δραστηριότητες, ενώ συμπεριλαμβάνονται από την 1.6.2018 τα αποτελέσματα της HSW (ημερομηνία έναρξης ενοποίησής της).  

(2) Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιριών holding, των κερδών/ζημιών από την πώληση επενδυτικών ακίνητων, ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων του ενεργητικού και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων

(3) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)

(4) Ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)

(5) Συμπεριλαμβάνεται ποσό €11,8 εκ. που προέκυψε από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16

(6) Συμπεριλαμβάνεται ποσό €1,1 εκ. που προέκυψε από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16

(7) Συμπεριλαμβάνεται ζημιά ποσού €1,5 εκ. από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16

(8) Συμπεριλαμβάνονται κέρδη από πώληση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού ποσού €11,6 εκ.

(9) Συμπεριλαμβάνεται κέρδος από την πώληση του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG το 2019, επισημαίνονται τα εξής:

  • Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €405,4 εκ. το 2019 έναντι 365,4 εκ. το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%. Επισημαίνεται ότι η «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» («HSW») ενοποιείται πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου του 2019. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο επτά μηνών (1.6.2018-31.12.2018). Σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, εάν δηλαδή η HSW ενοποιείτο για ολόκληρη τη χρήση του 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν σε 2,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €78,0 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση €21 εκ. (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτέλεσμα κυρίως των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW. Ο όμιλος ATTICA με στόλο 30 πλοίων είναι η ηγέτιδα ακτοπλοϊκή εταιρία στην Ελλάδα και εντός του 2019 μετέφερε 7 εκ. επιβάτες, περισσότερα από 1 εκ. Ι.Χ. οχήματα και 390.000 φορτηγά οχήματα. 
  • Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €629,3 εκ. αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2018 (€606,6 εκ. το 2018). Οι κλάδοι κατεψυγμένων τροφίμων και εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο κλάδος γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και είχε ως συνέπεια τη διακοπή συμφωνιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €68,7 εκ. έναντι €59,1 εκ. το 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών, ανέρχονται σε €64 εκ. (+8% σε σχέση με το 2018). Οι κλάδοι του ομίλου διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. 
  • Όμιλος SingularLogic: Η υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τη διενέργεια των εκλογικών αναμετρήσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και των κερδών EBITDA. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €46,9 εκ. (+13% σε σχέση με το 2018) ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,6 εκ. έναντι €1,7 εκ. το 2018. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 είχε θετική επίδραση στο EBITDA του 2019 κατά €1 εκ. Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MIG: Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού με την Πειραιώς
MIG: Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού με την Πειραιώς
Προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας ύψους €150 εκ. και του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €115 εκ. μέχρι την 30.6.2020.
MIG: Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού με την Πειραιώς
Τράπεζες: Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες του «Ιανού»
Τράπεζες: Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες του «Ιανού»
Aνακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), σε συνέχεια των ληφθέντων από την Ελληνική κυβέρνηση μέτρων για την υποστήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.
Τράπεζες: Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες του «Ιανού»
Παράταση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι 50 ευρώ χωρίς PIN
Παράταση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι 50 ευρώ χωρίς PIN
Aπό την 30η Μαρτίου 2020 οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε σχεδόν καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.
Παράταση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέχρι 50 ευρώ χωρίς PIN
Πειραιώς: Nέο πρόγραμμα « Ψωνίζω στη γειτονιά»
Πειραιώς: Nέο πρόγραμμα « Ψωνίζω στη γειτονιά»
Το πρόγραμμα ανοίγει νέους δρόμους στις εμπορικές δραστηριότητες και δίνει προοπτική στις τοπικές κοινωνίες προσφέροντας κίνητρα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις της γειτονιάς.
Πειραιώς: Nέο πρόγραμμα « Ψωνίζω στη γειτονιά»
Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»
H Τράπεζα Πειραιώς θα εξετάσει άμεσα κάθε αίτημα για παροχή διευκόλυνσης κάθε ενδιαφερόμενου, που διατηρεί ενεργή πιστοδότηση με την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή λύση.
Τράπεζα Πειραιώς: Στηρίζει τους αγρότες που έπληξε ο «Ιανός»