fbpxTrastor: Σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων το 9μηνο | Economistas.gr
Skip to main content

Trastor: Σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων το 9μηνο

Trastor: Σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων το 9μηνο

Άνοδο κατέγραψαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Trastor στο εννεάμηνο αλλά και στο γ΄ τρίμηνο του έτους.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά τη περίοδο του εννεάμηνου του 2020, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 46,2% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €9,6 εκατ. έναντι €6,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Αύξηση επίσης παρουσίασαν κατά 30,5% τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) για το εννεάμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €7,9 εκατ. σε σχέση με €6,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 30,2% εντός του εννεάμηνου του 2020 και ανήλθαν σε €8,1 εκατ. σε σχέση με €6,2 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) αυξήθηκαν κατά 68,7% εντός του εννεάμηνου του 2020 και ανήλθαν σε €4,5 εκατ. σε σχέση με €2,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. 

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως του 49% των εσόδων από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε €3,9 εκατ. έναντι €2,6 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Σημαντική επίσης αύξηση κατά 50% παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το γ’ τρίμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε €2,7 εκατ. σε σχέση με €1,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 49% εντός του γ’ τριμήνου του 2020 και ανήλθαν σε €2,7 εκατ. σε σχέση με €1,8 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Τη 30η Σεπτεμβρίου του 2020 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε 65 εμπορικά ακίνητα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας, συνολικής αξίας €288,6 εκατ. (όπου συμπεριλαμβάνονται και κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2020), έναντι €200,7 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη κερδοφορίας των γ’ τριμήνων των χρήσεων 2020 και 2019, συγκρινόμενα αναλογικά με τα αντίστοιχα δημοσιευμένα των εξαμήνων, εμφανίζονται βελτιωμένα, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων με το σύνολο των ετήσιων ποσών του ΕΝΦΙΑ. 

Οι βασικές μεταβολές των στοιχείων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι οποίες αφορούν το γ’ τρίμηνο του 2020, εντοπίζονται κυρίως στις επενδύσεις σε ακίνητα και στον δανεισμό. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις σε ακίνητα έχουν αυξηθεί κατά το ποσό των €17,6 εκατ. που αφορά κυρίως την απόκτηση του 100% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Δωρίδα Κτηματική Α.Ε. η οποία έχει στην ιδιοκτησία της μια εμπορική αποθήκη συνολικής επιφάνειας 25.095 τ.μ., στον Ασπρόπυργο Αττικής η οποία και μισθώνεται. 

Αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά €11,3 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τη τελευταία δημοσιευμένη περίοδο του α’ εξαμήνου, λόγω της εκταμίευσης ποσού ύψους €12,5 εκ., από το Ομολογιακό Δάνειο συνολικού ύψους €21 εκατ. της Τράπεζας Eurobank A.E., που συνήψε ο Όμιλος την 26η Μάϊου 2020. 

Η σχέση δανειακών υποχρεώσεων προς επενδύσεις και δικαιώματα χρήσης επί επενδυτικών ακινήτων, (LTV) κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε σε 55,5%, σε αντίστοιχα επίπεδα με τον εν λόγω δείκτη κατά το α’ εξάμηνο του 2020. 

Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία για το εννεάμηνο της χρήσης 2020, περιλαμβάνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €37,2 εκατ. που ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου 2020. 

Επιπτώσεις του Covid-19 

Από τις αρχές του 2020, η πανδημία του Covid-19, έχει επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα του Ομίλου και ειδικότερα τα έσοδα από μισθώματα των επενδυτικών ακινήτων, λόγω των μέτρων που έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα μας. Ειδικότερα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, παρέχεται η απαλλαγή σε συγκεκριμένους κάθε φορά ΚΑΔ μισθωτών επαγγελματικών μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από μισθώματα ακινήτων του Ομίλου να μειωθούν κατά €527.815 στο α’ εξάμηνο του 2020, ήτοι 8,5% ως προς τα εξαμηνιαία έσοδα από μισθώματα και επιπλέον €46.825 στο γ’ τρίμηνο του 2020, ήτοι 1,2% ως προς τα αντίστοιχα τριμηνιαία έσοδα από μισθώματα. Σε σωρευτικό επίπεδο εννεάμηνου της τρέχουσας χρήσης, η μείωση των εσόδων από μισθώματα ανήλθε σε €574.640, ήτοι 5,7% των αντίστοιχων εσόδων από μισθώματα της περιόδου. 

Οι όποιες σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τον μήνα Οκτώβριο, δεν επηρέασαν τα έσοδα του Ομίλου στον εν λόγω μήνα, ενώ με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση με ημερομηνία δημοσίευσης 24 Νοεμβρίου 2020, θεσπίστηκαν αντίστοιχα κριτήρια μείωσης των μισθωμάτων σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, για τον μήνα Νοέμβριο, τα οποία και μείωσαν τα έσοδα από μισθώματα στον εν λόγω μήνα κατά €277.436. Η εκτίμηση του Ομίλου είναι ότι για τον Δεκέμβριο, θα υπάρξει αντίστοιχη με αυτήν του Νοεμβρίου, σχετική Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τα μισθώματα. 

Καθώς δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί αυτή τη στιγμή με ακρίβεια η εξέλιξη και η διάρκεια της πανδημίας Covid-19, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια η οποιαδήποτε εκτίμηση των επιπτώσεων της για τον Όμιλο, το 2021. 

Ο Όμιλος συνεχώς παρακολουθεί με προσοχή και αξιολογεί τις επιπτώσεις της πανδημίας στη χρηματοοικονομική της θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της, προχωρώντας σε κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση του οικονομικού περιβάλλοντος που συνεχώς διαμορφώνεται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώληση πρατηρίου υγρών καυσίμων από την Trastor
Πώληση πρατηρίου υγρών καυσίμων από την Trastor
Η Trastor ΑΕΕΑΠ συνεχίζοντας την υλοποίηση του πλάνου αποεπένδυσης ακινήτων μη στρατηγικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε την πώληση ενός ακόμη πρατηρίου υγρών καυσίμων που
Πώληση πρατηρίου υγρών καυσίμων από την Trastor
Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 414.088 ευρώ
Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 414.088 ευρώ
Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 414.088 ευρώ αποφάσισε η Trastor στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 5 Μαΐου.
Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 414.088 ευρώ