ΤτΕ: Καθαρά κέρδη €456,8 εκατ. το 2022

NEWSROOM
κτίριο Τράπεζα της Ελλάδος
EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στα 938,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρήση 2022, έναντι 1.011,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 7,2%, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας.

Τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 349,3 εκατ. ευρώ, έναντι 361,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 3,3%.

Τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2022 ανήλθαν σε 589,4 εκατ. ευρώ, έναντι 649,6 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 60,2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατόπιν της ενίσχυσης των προβλέψεων κατά 132,6 εκατ. ευρώ, ανήλθαν σε 456,8 εκατ. ευρώ.

Το Γενικό Συμβούλιο, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), ήτοι σύνολο 13,3 εκατ. ευρώ, την προσαύξηση του έκτακτου αποθεματικού κατά το ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ και τη μεταφορά 400,7 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 784,8 εκατ. ευρώ, έναντι 855,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 8,3%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 130,3 εκατ. ευρώ, έναντι 128,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6%.

Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, έναντι 10,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 63,0%.

Τέλος, τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 16,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,7%.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις, διαμορφώθηκαν σε 349,3 εκατ. ευρώ, έναντι 361,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,1 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δαπανών προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λόγω της αναλογιστικής αποτίμησης των υποχρεώσεων της Τράπεζας για παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς η Τράπεζα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε σε 238,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση.

Το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 4.465,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4.838,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

ΣΧΕΤΙΚΑ