fbpxAlpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2022 | Economistas.gr
Skip to main content

Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2022

Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2022
Alpha bank- Φωτογραφία Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στα 398 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το 2022. Για το δ' τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 62,6 εκατ. ευρώ.

«Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων για την Alpha Bank, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου» τόνισε μεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.

Παράλληλα τόνισε ότι: «Κατά τη διάρκεια του 2022, η Alpha Bank ανέκτησε την πρωταγωνιστική της θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης ύψους €2,4 δισ. προς τις επιχειρήσεις».

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

• Σε ετήσια βάση, τα Καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σταθερά, ενώ λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και λοιπών εκτάκτων εσόδων, σημείωσαν αύξηση 9,1%. Σε τριμηνιαία βάση, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €97,9 εκατ., αυξημένα κατά 5,4%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων καθώς και της θετικής συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

• Τα Λειτουργικά Έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων ενώ σε τριμηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε €512,9 εκατ. λόγω χαμηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων και λοιπών εσόδων.

• Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα Επαναλαμβανόμενα Έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% το δ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής και των αμοιβών τρίτων.

• Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 76 μονάδες βάσης το 2022 και 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €74 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €16 εκατ., ως αποτέλεσμα προσαρμογών της Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €62,6 εκατ. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους τα οποία ανήλθαν σε €105 εκατ. είναι τα Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος ύψους €62,6 εκατ. μησυμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €16 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ €36 εκατ. γ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές ύψους €5 εκατ. και δ) των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €5 εκατ.

 

Προοπτικές

Η αναπτυξιακή της δυναμική της Ελλάδας συνεχίζει να ενισχύεται, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από την αρχή του έτους έως σήμερα να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2023 από 5,9% το 2022, με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση. Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων αναμένεται να επωφεληθεί από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού μας σχεδίου, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (+10% στην Ελλάδα και +9% στις διεθνείς δραστηριότητες σε ετήσια βάση), επιτάχυνση της αύξησης του Καθαρού Εσόδου Τόκων επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωση της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Το 2023, το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: Οι επιχειρησιακοί στόχοι επικεντρώνονται πλέον στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

 

Κερδοφορία

Ενίσχυση των εσόδων από την αύξηση των επιτοκίων. Κόστος πιστωτικού κινδύνου σε 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο

Η ποιότητα των κερδών συνέχισε να βελτιώνεται σταθερά το δ’ τρίμηνο:

• Υψηλή επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων (+17% σε τριμηνιαία βάση) ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων, με συνεχή βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε 10%, έναντι 17% το προηγούμενο έτος, και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε 6% τα επόμενα τρίμηνα.

• Τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €97,9 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων και της θετικής συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Τράπεζας.

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 11,2%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής και των αμοιβών τρίτων, λόγω εποχικότητας. Σε ετήσια βάση, η συνεχής επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους συνετέλεσε σε μείωση των επαναλαμβανόμενων εξόδων κατά 3% παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 18%, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων έκτακτων εξόδων.

• Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου αυξήθηκε σε 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, εξαιτίας προσαρμογών της Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο. Για το 2022, το κόστος πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, ανήλθε σε 76 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: Επιπλέον 284 επιχειρήσεις νέων θα λάβουν επιχορήγηση 14.800 ευρώ
ΔΥΠΑ: Επιπλέον 284 επιχειρήσεις νέων θα λάβουν επιχορήγηση 14.800 ευρώ
Αναρτήθηκε σήμερα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ πίνακας με επιπλέον 284 εγκεκριμένα έργα για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες».
ΔΥΠΑ: Επιπλέον 284 επιχειρήσεις νέων θα λάβουν επιχορήγηση 14.800 ευρώ
ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, στις 111,5 μονάδες τον Φεβρουάριο
ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, στις 111,5 μονάδες τον Φεβρουάριο
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Φεβρουάριο στις 111,5 μονάδες (από 107,4 μονάδες τον Ιανουάριο) στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων ένδεκα μηνών, επίπεδο, όμως, χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (116,7 μονάδες)
ΙΟΒΕ: Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, στις 111,5 μονάδες τον Φεβρουάριο
Με λουκέτο αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που δεν στέλνουν στοιχεία αποδείξεων στην ΑΑΔΕ
Με λουκέτο αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που δεν στέλνουν στοιχεία αποδείξεων στην ΑΑΔΕ
Ποινές που θα κυμαίνονται, από 48 ώρες έως και 10 ημέρες κλείσιμο της επιχείρησης, θα επιβάλλονται σε όλους εκείνους που δεν έχουν αποστείλει τα στοιχεία από την έκδοση αποδείξεων λιανικής, όπως έχουν υποχρέωση, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως προβλέπει απόφαση που εξέδωσε ο διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής.
Με λουκέτο αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις που δεν στέλνουν στοιχεία αποδείξεων στην ΑΑΔΕ
KPMG: Το 78% των ελληνικών επιχειρήσεων έδωσε αυξήσεις το 2022
KPMG: Το 78% των ελληνικών επιχειρήσεων έδωσε αυξήσεις το 2022
Το 78% των ελληνικών επιχειρήσεων έδωσε αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων το 2022, όπως προκύπτει από την ετήσια «Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το 2022» της KPMG.
KPMG: Το 78% των ελληνικών επιχειρήσεων έδωσε αυξήσεις το 2022
Microsoft: Σε πλήρη εξέλιξη οι επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες της εταιρίας στην Ελλάδα
Microsoft: Σε πλήρη εξέλιξη οι επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες της εταιρίας στην Ελλάδα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει η Microsoft στην Ελλάδα.
Microsoft: Σε πλήρη εξέλιξη οι επενδύσεις και οι πρωτοβουλίες της εταιρίας στην Ελλάδα
Οι επενδύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Βίκος
Οι επενδύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Βίκος
Με αμείωτους ρυθμούς, παρά τη δύσκολη συγκυρία, συνεχίζει τις επενδύσεις η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ ΑΕ καθώς της επιτρέπουν να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στα προϊόντα της.
Οι επενδύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Βίκος