fbpxAlpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2022 | Economistas.gr
Skip to main content

Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2022

Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους το 2022
Alpha bank- Φωτογραφία Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στα 398 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank για το 2022. Για το δ' τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 62,6 εκατ. ευρώ.

«Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών επιτευγμάτων για την Alpha Bank, κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου» τόνισε μεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.

Παράλληλα τόνισε ότι: «Κατά τη διάρκεια του 2022, η Alpha Bank ανέκτησε την πρωταγωνιστική της θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα καθαρής πιστωτικής επέκτασης ύψους €2,4 δισ. προς τις επιχειρήσεις».

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

• Σε ετήσια βάση, τα Καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σταθερά, ενώ λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών και λοιπών εκτάκτων εσόδων, σημείωσαν αύξηση 9,1%. Σε τριμηνιαία βάση, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €97,9 εκατ., αυξημένα κατά 5,4%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων καθώς και της θετικής συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

• Τα Λειτουργικά Έσοδα σημείωσαν αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων ενώ σε τριμηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν σε €512,9 εκατ. λόγω χαμηλότερων κερδών χρηματοοικονομικών πράξεων και λοιπών εσόδων.

• Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, τα Επαναλαμβανόμενα Έξοδα σημείωσαν μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση. Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% το δ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής και των αμοιβών τρίτων.

• Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 76 μονάδες βάσης το 2022 και 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €74 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €16 εκατ., ως αποτέλεσμα προσαρμογών της Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €62,6 εκατ. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους τα οποία ανήλθαν σε €105 εκατ. είναι τα Καθαρά κέρδη / (ζημιές) μετά το φόρο εισοδήματος ύψους €62,6 εκατ. μησυμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €16 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ €36 εκατ. γ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές ύψους €5 εκατ. και δ) των φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €5 εκατ.

 

Προοπτικές

Η αναπτυξιακή της δυναμική της Ελλάδας συνεχίζει να ενισχύεται, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από την αρχή του έτους έως σήμερα να βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2023 από 5,9% το 2022, με τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση. Οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν από την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και η αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων αναμένεται να επωφεληθεί από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Παρά τις προκλήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο συνεχίζεται απρόσκοπτα η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού μας σχεδίου, με αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων (+10% στην Ελλάδα και +9% στις διεθνείς δραστηριότητες σε ετήσια βάση), επιτάχυνση της αύξησης του Καθαρού Εσόδου Τόκων επωφελούμενη από τα υψηλότερα επιτόκια, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μέσω της ενίσχυσης των προμηθειών, περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, βελτίωση της ποιότητας του Δανειακού χαρτοφυλακίου, οργανική δημιουργία κεφαλαίων καθώς και περαιτέρω πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Το 2023, το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη: Οι επιχειρησιακοί στόχοι επικεντρώνονται πλέον στην ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε επιχειρηματικές δραστηριότητες με κριτήριο την απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένη για τον κίνδυνο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καταβολή μερισμάτων.

 

Κερδοφορία

Ενίσχυση των εσόδων από την αύξηση των επιτοκίων. Κόστος πιστωτικού κινδύνου σε 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο

Η ποιότητα των κερδών συνέχισε να βελτιώνεται σταθερά το δ’ τρίμηνο:

• Υψηλή επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων (+17% σε τριμηνιαία βάση) ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων, με συνεχή βελτίωση στην ποιότητα της κερδοφορίας, καθώς η συνεισφορά των ΜΕΑ στο Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε σε 10%, έναντι 17% το προηγούμενο έτος, και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε 6% τα επόμενα τρίμηνα.

• Τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 5,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €97,9 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων και της θετικής συνεισφοράς των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Τράπεζας.

• Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 11,2%, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης, της αύξησης των επενδύσεων σε υποδομές πληροφορικής και των αμοιβών τρίτων, λόγω εποχικότητας. Σε ετήσια βάση, η συνεχής επικέντρωση στην εξοικονόμηση κόστους συνετέλεσε σε μείωση των επαναλαμβανόμενων εξόδων κατά 3% παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 18%, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων έκτακτων εξόδων.

• Το κόστος πιστωτικού Κινδύνου αυξήθηκε σε 93 μονάδες βάσης το δ’ τρίμηνο, εξαιτίας προσαρμογών της Διοίκησης (Management overlays) λόγω της τρέχουσας αβεβαιότητας σε μακροοικονομικό επίπεδο. Για το 2022, το κόστος πιστωτικού Κινδύνου, μη συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ΜΕΑ, ανήλθε σε 76 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Πρώτη ελληνική Tράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance
Alpha Bank: Πρώτη ελληνική Tράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance
H πρώτη ελληνική Τράπεζα που προσυπογράφει την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Ουδετερότητα στον τραπεζικό κλάδο (Net Zero Banking Alliance - NZBA), γίνεται η Alpha Bank, αναλαμβάνοντας επισήμως τη δέσμευση για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.
Alpha Bank: Πρώτη ελληνική Tράπεζα που συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance
ΤΧΣ: Θεαματική βελτίωση των ελληνικών τραπεζών στα stress test
ΤΧΣ: Θεαματική βελτίωση των ελληνικών τραπεζών στα stress test
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εκπροσωπούμενο από τις 4 συστημικές τράπεζες, κατατάχτηκε στην 4η θέση μεταξύ 16 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι της 11ης και 15ης θέσης το 2021 και 2018 αντίστοιχα
ΤΧΣ: Θεαματική βελτίωση των ελληνικών τραπεζών στα stress test
H Alpha Bank χρηματοδοτεί την ΙQ ATHENS του oμίλου DIMAND για το project στον Ελαιώνα
H Alpha Bank χρηματοδοτεί την ΙQ ATHENS του oμίλου DIMAND για το project στον Ελαιώνα
H χρηματοδότηση αφορά στο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για την αγορά ακινήτου στον Ελαιώνα και την ανάπτυξη σύγχρονου συγκροτήματος γραφείων.
H Alpha Bank χρηματοδοτεί την ΙQ ATHENS του oμίλου DIMAND για το project στον Ελαιώνα