fbpxPremia Properties: Καθαρά κέρδη 15,9 εκατ. το 2022 | Economistas.gr
Skip to main content

Premia Properties: Καθαρά κέρδη 15,9 εκατ. το 2022

Premia Properties: Καθαρά κέρδη 15,9 εκατ. το 2022

Αυξημένα έσοδα και κέρδη είχε για το 2022 η Premia Properties, όπως προκύπτει από το οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωση η εταιρεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύνολο των εσόδων διαμορφώθηκε σε 15,1 εκατ. ευρώ από 9,5 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 16,2 εκατ. ευρώ (από 9,6 εκατ. ευρώ το 2021) και τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 15,9 εκατ. ευρώ (από 14,6 εκατ. ευρώ το 2021).

Τα κέρδη EBITDA έφτασαν τα 7,5 εκατ. ευρώ (από 3,7 εκατ. ευρώ το 2021).

Παράλληλα η εταιρεία στα τέλη του 2022 είχε υπό διαχείριση 50 ακίνητα με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 272,6 εκατ., αυξημένη κατά 37% σε σχέση με το 2021.

Τα βασικά μεγέθη της Premia Properties:

Προσθήκη συνολικά είκοσι τριών (23) νέων ακινήτων, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ομίλου. Κατά την 31.12.2022 ο Όμιλος είχε υπό διαχείριση 50 ακίνητα με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 272,6 εκ., αυξημένη κατά 37% σε σχέση με το 2021.

Ισχυροποίηση στους βασικούς κλάδους δραστηριοποίησης με την απόκτηση τριών φοιτητικών εστιών, των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα καθώς και βιομηχανικού ακινήτου στο Κρυονέρι και είσοδος σε νέους κλάδους με την απόκτηση των ακινήτων της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και του ATHENS HEART. Η PREMIA συνέχισε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου το πρώτο τρίμηνο του 2023, ολοκληρώνοντας την απόκτηση μιας ακόμη φοιτητικής εστίας στην Ξάνθη και των εγκαταστάσεων του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ, ενώ παράλληλα υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για το Project Skyline.

Υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 47,8 εκ. και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €141,3 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε € 128,9 εκ.. Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.

Αύξηση εσόδων κατά 58% και διπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA), σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με το 2021. Διατήρηση ισχυρής καθαρής κερδοφορίας, με τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται σε € 15,9 εκ. για το 2022.

Προοπτικές για το 2023

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των επιτοκίων καθώς και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά την αυξημένη

αβεβαιότητα λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν εντός του 2022 και βρίσκονται υπό εξέλιξη, η Ελληνική αγορά ακινήτων εξακολούθησε να αναπτύσσεται, συνεχίζοντας την πορεία ανάκαμψης του 2021, και διαφαίνεται ότι μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, ιδίως όσον αφορά τους βασικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος όπως τα logistics και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, η Εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει περαιτέρω ισχυροποίηση στους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της όπως logistics, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, κτίρια κοινωνικών υποδομών και βιομηχανικά ακίνητα, ενώ παράλληλα εισέρχεται με προσεκτικά βήματα σε νέους κλάδους όπως τα οινοποιία και οι γραφειακοί χώροι, αξιολογώντας συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς με στόχο τον εντοπισμό των κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική της.

Στόχος της Διοίκησης είναι η προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ομίλου, ποιοτικών ακινήτων με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, η επίτευξη υψηλών μισθωτικών αποδόσεων και η συνεργασία με φερέγγυους μισθωτές μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενεργειακή αναβάθμιση επιλέξιμων υφιστάμενων ακινήτων της καθώς και η αξιοποίηση των προς ανάπτυξη ακινήτων που διαθέτει ο Όμιλος.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις

Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,3% .

Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 7,5 έτη με περίπου 69% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού ενώ τα υπόλοιπα μισθώματα υπόκεινται σε συμβασιοποιημένες αναπροσαρμογές.

Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 47,27%%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 6,4 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 55% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%). Την 31.12.2022, το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ανερχόταν σε 3,7%.

Τέλος, αναφορικά με τις γεωπολιτικές, μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες, η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί συστηματικά και αξιολογεί τα δεδομένα προκειμένου, εφόσον απαιτηθεί, να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια και τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδιασμού και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελινόιλ: Κέρδη προ φόρων 3,49 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο
Ελινόιλ: Κέρδη προ φόρων 3,49 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο
Άλμα στα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων και σε επίπεδο ομίλου και εταιρείας κατέγραψε το α’ τρίμηνο του έτους η Ελινόιλ. Ωστόσο πτώση καταγράφηκε σε επίπεδο τζίρου. 
Ελινόιλ: Κέρδη προ φόρων 3,49 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο
Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ
Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 712 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 599 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,18 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 17,9% το Α' εξάμηνο 2023.
Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ
Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 20% το πρώτο επτάμηνο του έτους
Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 20% το πρώτο επτάμηνο του έτους
Αύξηση πωλήσεων 20% στο επτάμηνο του 2023 ανακοίνωσε ο όμιλος Jumbo, επίδοση υψηλότερη από την εκτίμηση της Διοίκησης για την αύξηση των ετήσιων πωλήσεων κατά +15% περίπου.
Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 20% το πρώτο επτάμηνο του έτους
Premia Properties: Αυξημένα έσοδα στο εξάμηνο
Premia Properties: Αυξημένα έσοδα στο εξάμηνο
Αυξημένα έσοδα κατά 37% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 62% ανακοίνωσε η Premia Properties. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 κυρίως ως αποτέλεσμα χαμηλότερων αναπροσαρμογών επενδύσεων σε εύλογη αξία.
Premia Properties: Αυξημένα έσοδα στο εξάμηνο