Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ

NEWSROOM
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και διανομής μερίσματος.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) (άρθρο 112 του ν.4548/2018).

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 9ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 11ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.

Θέμα 12ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Θέμα 13ο: Αποδέσμευση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών σχηματισθέντων / δεσμευθέντων για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδύσεων της Εταιρείας που είχαν υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.

Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 15ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Θέμα 16ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ