ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου

NEWSROOM
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2022, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, στις 24 Μαΐου. Από το ανωτέρω μεικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι 0,003 ευρώ ανά μετοχή και, συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,057 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΤΗΣ 24.05.2023

Στην Αθήνα, στις 24 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000 (εφεξής «Εταιρεία»), με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, Αθήνα, Τ.Κ. 10437, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, σαράντα (40) μέτοχοι, κάτοχοι 323.689.738 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 86,2617% επί του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ενέκριναν, με 323.682.502 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Oρκωτών Eλεγκτών – Λογιστών.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 7.236 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και διανομής μερίσματος.

Ενέκριναν, με 323.584.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,968% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022, τη διάθεση, εκ των καθαρών κερδών, ποσού €1.351.287,44 για καταβολή σε δεκαοκτώ (18) στελέχη-μισθωτούς της Εταιρείας για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τρία (3) εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ποσού έξι λεπτών του ευρώ (€0,06) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,057 ανά μετοχή. Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία, με το Οικονομικό Ημερολόγιο, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 26.06.2023, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 27.06.2023, ενώ η διαδικασία καταβολής μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει στις 30.06.2023. Τέλος, παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση των αποφάσεων.

Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,009% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 75.000 ψήφοι, ήτοι 0,023% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).

Ενέκριναν, με 323.682.502 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,998% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη εταιρική χρήση 2022.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 7.236 ψήφοι, ήτοι 0,002% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 323.659.688 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,991% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και ενέκριναν την προκαταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024.

Κατά: 30.000 ψήφοι, ήτοι 0,009% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 50 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Υποβολή – έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) (άρθρο 112 του ν.4548/2018)

Ενέκριναν, με 323.553.815 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,958% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), την Έκθεση Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει), κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περ. ζ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Κατά: 135.923 ψήφοι, ήτοι 0,042% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Ενέκριναν, με 323.689.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,000% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας PriceWaterhouseCoopers «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2023, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με αμοιβή σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς την Εταιρεία, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) μέχρι ποσού €241.045 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της ίδιας ως άνω χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023), συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.4706/2020 (και, ενδεχομένως, της διατύπωσης γνώμης, πέραν των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του ν. 4548/2018, για την περίπτωση ε’ της ιδίας παραγράφου για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επιτροπών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 428/21.02.2022 και την Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. πρωτ. 425/21.02.2022),

β) μέχρι ποσού €49.700 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 65α του ν.4174/2013,

γ) μέχρι ποσού €4.550 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την επισκόπηση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018,

δ) μέχρι ποσού €10.850 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου – European Single Electronic Format (ESEF) (XBRL) (ν.3556/2007, άρθρο 4, παράγραφος 10, όπως ισχύει),

ε) μέχρι ποσού €4.250 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ για τον έλεγχο και τη βεβαίωση της τήρησης από την Εταιρεία των χρηματοοικονομικών δεικτών, κατά τη σχετική υποχρέωση που αυτή υπέχει, βάσει των δανειακών υποχρεώσεών της, και δη βάσει του Προγράμματος του κοινού ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει των από 5.11.2021 αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου της, ποσού €250.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, με καταβολή μετρητών και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστήριου Αθηνών, σύμφωνα με το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 3/935/08.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του ν.4548/2018, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση ότι:

 • κατόπιν του θανάτου του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα του Δημητρίου, στις 13.01.2023, και
 • με βάση την από 19.01.2023 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας («Ε.Α.Α.Υ.»), σύμφωνα με την οποία, μετά από σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Ε.Α.Α.Υ., για την πλήρωση της θέσης του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα, κατέληξε να προτείνει ομόφωνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως υποψήφιο προς εκλογή αντικαταστάτη του αποβιώσαντος, τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου, ο οποίος κρίθηκε ότι πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η

«Πολιτική»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 24.05.2021, όπως η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την Ε.Α.Α.Υ. και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της Ε.Α.Α.Υ., λήφθηκαν υπόψη από αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 20.01.2023, ομόφωνα ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση της Ε.Α.Α.Υ., διακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο, κ. Νικόλαο Καραμπατέα, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (εκδόσεως Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της και εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Λάμπρου Βαρούχα, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και τις 24.05.2023, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένης να υπερβεί τη διετία.

Το παρόν θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Εξέλεξαν, με 323.538.786 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,953% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκατριμελούς (13 μέλη) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

 1. Μιχαήλ Στασινόπουλο του Νικολάου,
 2. Δημήτριο Κυριακόπουλο του Γεωργίου,
 3. Νικόλαο Καραμπατέα του Ευστρατίου,
 4. Παναγιώτη Λώλο του Χαραλάμπους,
 5. Κωνσταντίνο Κατσαρό του Γεωργίου,
 6. Χρήστο – Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,
 7. Ηλία Στασινόπουλο του Νικολάου,
 8. Αικατερίνη – Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου,
 9. Αθανασία Κλενιάτη – Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου,
 10. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,
 11. Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,
 12. Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα,
 13. Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

αφού, μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 03.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2023, που αναρτήθηκε, στις 03.05.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders- meetings/, και βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι τα ανωτέρω εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, όρισαν εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους εξής:

(α) Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη,

(β) Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου,

(γ) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και (δ) Γεώργιο Λακκοτρύπη του Αντωνίου,

αφού διαπιστώθηκε, κατόπιν της, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 03.05.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2023, που αναρτήθηκε, στις 03.05.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvalhalcor.com/el/investor- relations/shareholder-information/shareholders-meetings/ και βασίστηκε στην από 27.04.2023 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. (α) Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, (β) Πλουτάρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, (γ) Ουρανίας Αικατερινάρη του Νικολάου – Παρμενίωνα, και (δ) Γεωργίου Λακκοτρύπη του Αντωνίου, πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως τις 24.05.2024, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2024 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Κατά: 75.952 ψήφοι, ήτοι 0,0235% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 75.000 ψήφοι, ήτοι 0,0232% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 9ο: Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

Όρισαν εκ νέου, με 323.689.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,000% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με τη θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή ετήσια, και αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της θα οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 10ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ενέκριναν, με 323.614.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,977% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 75.000 ψήφοι, ήτοι 0,023% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 11ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τον ν.4548/2018.

Ενέκριναν, με 323.689.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,000% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), την αναθεωρημένη / επικαιροποιημένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας (των άρθρων 110 – 111 του ν.4548/2018) που αναρτήθηκε, στις 03.05.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvalhalcor.com/el/investorrelations/shareholder-information/shareholders-meetings/, η οποία βασίστηκε στην από 03.02.2023 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας, και κατόπιν της από 03.05.2023 σχετικής (κατ’ άρθρο 111 παρ. 2 του ν.4548/2018) έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 24ης Μαΐου 2023 (η οποία αναρτήθηκε, στις 03.05.2023, στην ίδια ως άνω ιστοσελίδα της Εταιρείας).

Κατά: 0,000ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 12ο: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020.

Ενέκριναν, με 323.689.738 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,000% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (323.689.738 ψήφοι), την αναθεωρημένη πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4706/2020 που αναρτήθηκε, στις 03.05.2023, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders- meetings/, κατόπιν της από 19.04.2023 έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 10.04.2023 σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων της Εταιρείας.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 13ο: Αποδέσμευση ειδικών φορολογηθέντων αποθεματικών σχηματισθέντων / δεσμευθέντων για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής επενδύσεων της Εταιρείας που είχαν υπαχθεί στον ν.3299/2004 – δέσμευση ποσού για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής επένδυσης της Εταιρείας υπαχθείσας στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 ενισχυόμενου κόστους €27.114.700,00.

Ενέκριναν, με 100,000 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100,000% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων (323.689.738 ψήφοι), την αποδέσμευση ποσών φορολογημένων ειδικών αποθεματικών συνολικού ύψους €4.067.205,00 και τη δέσμευση ίσου ποσού

€4.067.205,00 για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης υπ’ αριθμ. ΑΠ 65804/28-06-2022 ΥΠΕ/7/00047/Ε/Ν.4399/2016 του Ν.4399/2016, το οποίο ποσό δεσμεύεται σε ειδικό λογαριασμό και δεν δύναται να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επτά (7) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω επένδυσης.

Κατά: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχή: 0,000 ψήφοι, ήτοι 0,000% του παρισταμένου και εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 14ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Βασίλειος Λουμιώτης, ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις Συστάσεις (αριθμ. πρωτοκόλλου 1302/28.04.2017 και αριθμ. πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και παρουσίασε την από 06.03.2023 Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders- meetings/).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 15ο: Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και έθεσε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει, η οποία έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/shareholder-information/shareholders- meetings/).

Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση αποτελούν ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

Θέμα 16ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

ΣΧΕΤΙΚΑ