Κλουκίνας – Λάππας: 21/5 η ΓΣ για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ

NEWSROOM
Κλουκίνας – Λάππας: 21/5 η ΓΣ για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ

Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κλουκίνας-Λάππας, όπου μεταξύ άλλων, καλούνται να εκλέξουν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»», εφεξής για χάρη συντομίας «η Εταιρεία», Σύμφωνα με το Νόμο 4548 / 2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το Καταστατικό της Εταιρείας (αρ. 17 επ.) και την από 30 Μαΐου 2023 απόφασή του, καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρείας για συμμετοχή στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, και ώρα 12.00 μ.μ, στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, (αμφιθέατρο), προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 12.2022) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2022 έως 31.1.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 /

Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη ανεξάρτητων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών (εκτελεστικών και μη). Έγκριση Εκλογής.

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.2022 – 31.12.2022 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1.1.2023 –31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

Υποβολή προς Συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 – 12.2023) και ορισμός της αμοιβής της.

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449 / 2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022.

Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

Υποβολή της αναφοράς – έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα. Για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ