ΟΠΑΠ: Από 27/6 η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 6.720.882 νέων μετοχών

NEWSROOM
ΟΠΑΠ: Από 27/6 η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 6.720.882 νέων μετοχών
Φωτο: ΙΝΤΙΜΕ

Αρχίζει από την 27 Ιουνίου 2023 η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 6.720.882 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της OΠΑΠ Α.Ε. από την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος για τη χρήση 2022, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 27 Απριλίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2022, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 23.6.2023 αποφάσισε την έκδοση έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο (6.720.882) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2022. Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 8.6.2023 έως και 14.6.2023), μειωμένης κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 15,75 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2022 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7.6.2023.

Στo πλαίσιo της ως άνω επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2022, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("Χ.Α.") και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησαν συνολικά 4.141 μέτοχοι και ζήτησαν να συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν συνολικά έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα δύο (6.720.882) νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€2.016.264,60) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των εκατόν έντεκα εκατομμυρίων δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (€111.018.822,30), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα μία (370.062.741) μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Στις 13.06.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1764802 η με ίδια ημερομηνία υπ' αριθμ. πρωτ. 63019 (Σχετ. 55568) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 του N. 4548/2018 για την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 50.000.000,00 ευρώ, με έκδοση μέχρι 160.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, που αποφασίστηκε με την από 22 Μαΐου 2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για την εκτέλεση και εφαρμογή των γενικών όρων του προγράμματος επανεπένδυσης πενταετούς διάρκειας που εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση.

Στις 10.5.2023 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3597630 η με ίδια ημερομηνία υπ’ αριθμ. 2953771 /10.5.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Δ/νση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή –Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων A.E., με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού 7.260.000 ευρώ, με έκδοση μέχρι 24.200.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας (με τίτλο "Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι"), που αποφασίστηκαν με την από 27 Απριλίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 23.6.2023, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός πρωτοκόλλου 57839/23.06.2023) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ίδια ημερομηνία με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των εκατόν πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€105.854.287,72) με συμψηφισμό, το οποίο αποτελεί μέρος της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε με την από 27 Απριλίου 2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 26.06.2023 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr) και να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Eταιρείας στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Τ.Κ. 104 42, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5798930).

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ