ΟΠΑΠ: Στο 50,18% το ποσοστό της Valea Foundation

NEWSROOM
ΟΠΑΠ: Στο 50,18% το ποσοστό της Valea Foundation
Φωτο: ΙΝΤΙΜΕ

Στο 50,18% του συνολικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΠΑΠ, διαμορφώθηκε το ποσοστό της Valea Foundation, μετά την επανεπένδυση του υπόλοιπου μερίσματος για τη χρήση 2021.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

ΗΟΠΑΠ (η «Εταιρεία», ο «Εκδότης») γνωστοποιεί στο κοινό κατόπιν σχετικής ενημέρωσης την οποία έλαβε από το VALEA FOUNDATION στις 29.6.2023, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών του VALEA FOUNDATION με ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2022, το VALEA FOUNDATION κατά την 16η Δεκεμβρίου 2021 κατείχε έμμεσα το 47,13% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη μέσω της Allwyn International a.s. και της Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd.

Κατόπιν των ανωτέρω, το VALEA FOUNDATION αύξησε την έμμεση συμμετοχή του στον Εκδότη μέσω:

-της συμμετοχής της Allwyn International a.s. και της Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2021 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 9 ης Ιουνίου 2022 και της 4ης Αυγούστου 2022 (το «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος Χρήσης 2021»).

-Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος Χρήσης 2021, η Allwyn International a.s. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,21% και η Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,43%.

-της συμμετοχής της Allwyn International a.s. και της Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 και της 7ης Νοεμβρίου 2022 (το «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2022»). Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Προσωρινού Μερίσματος Χρήσης 2022, η Allwyn International a.s. μείωσε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,14% και η Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,18%.

-της συμμετοχής της Allwyn International a.s. και της Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη λόγω της επανεπένδυσης του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη της 27ης Απριλίου 2023 και της 23ης Ιουνίου 2023 (το «Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Υπόλοιπου Μερίσματος Χρήσης 2022»). Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής [Public] [Public] στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Υπόλοιπου Μερίσματος Χρήσης 2022, η Allwyn International a.s. αύξησε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,38% και η Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd μείωσε την άμεση συμμετοχή της στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη κατά περίπου 0,04%.

-Η Allwyn International a.s. απέκτησε στην αγορά μετοχές του Εκδότη που αντιστοιχούν σε περίπου 2,03% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου στον Εκδότη. Η συμμετοχή της Allwyn International a.s. και της Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Υπόλοιπου Μερίσματος Χρήσης 2022 (υπό σημείο 3. παραπάνω) είχε ως αποτέλεσμα το VALEA FOUNDATION να ξεπεράσει το όριο του 50% που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, του Ν. 3556/2007, στις 27 Ιουνίου 2023.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και της απόκτησης από την Allwyn International a.s. στις 31 Μαρτίου 2023 του συνόλου των μετοχών της Sazka Delta Management Ltd. που κατείχε ο κ. Γεώργιος Μελισσανίδης μέσω της οντότητας Georgiella Holdings Co. Limited, ως αποτέλεσμα της οποίας η Allwyn International a.s. κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Sazka Delta Management Ltd. (η οποία, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν είχε ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε μεταβολή στο συνολικό αριθμό μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχονται από το VALEA FOUNDATION), η αλυσίδα των οντοτήτων μέσω των οποίων το VALEA FOUNDATION κατείχε έμμεσα κατά την 27η Ιουνίου 2023 δικαιώματα ψήφου στον Εκδότη έχουν ως εξής:

Το VALEA FOUNDATION δεν έχει μετόχους και δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε πρόσωπο· το Διοικητικό Συμβούλιο του VALEA FOUNDATION αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από τον αποκλειστικό οικονομικό δικαιούχο του ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου του VALEA FOUNDATION στις οντότητες που ελέγχονται από αυτό.

O κος Karel Komárek είναι ο αποκλειστικός οικονομικός δικαιούχος του VALEA FOUNDATION, αλλά δεν ασκεί έλεγχο στο VALEA FOUNDATION κατά την έννοια του Ν. 3556/2007. Το VALEA FOUNDATION είναι ο μοναδικός μέτοχος της Valea Holding AG. H Valea Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG Holding AG.

H KKCG Holding AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της KKCG AG. Η KKCG AG κατέχει άμεσα το σύνολο των κοινών μετοχών μέσω των οποίων ασκεί αποκλειστικό έλεγχο επί της Allwyn AG. H Allwyn AG είναι ο μοναδικός μέτοχος της Allwyn International a.s. Η Allwyn International a.s. κατέχει άμεσα το 16,63% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Περαιτέρω, η Allwyn International a.s. κατέχει το σύνολο των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στην Sazka Delta Management Ltd.

Η Sazka Delta Management Ltd. είναι η μοναδική οντότητα που κατέχει δικαιώματα ψήφου στην SAZKA Delta AIF Variable Capital Investment Company Ltd., η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd. Η [Public] [Public] Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd κατέχει άμεσα το 33,55% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου στον Εκδότη. Κατά την ημερομηνία υπέρβασης του ορίου, οι άμεσοι μέτοχοι του Εκδότη είναι η Allwyn International a.s. με ποσοστό 16,63% και η Allwyn Greece & Cyprus Holding Ltd. με ποσοστό 33,55%.

Συνεπώς, δυνάμει του συντονισμού μεταξύ όλων των οντοτήτων που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, όλες οι εν λόγω οντότητες κατά την 27η Ιουνίου 2023 ελέγχουν εμμέσως συνολικά το 50,18% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Εκδότη, ως εξής:

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ