Ένταξη της Εταιρείας DOTSOFT AE, στο Χρηματιστήριο Αθηνών

NEWSROOM
Χρηματιστήριο / Φωτογραφία: Alexandros Michailidis / SOOC
Χρηματιστήριο / Φωτογραφία: Alexandros Michailidis / SOOC

Tο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 04.08.2023 αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.”, (ISIN:GRS531003002) με διακριτικό τίτλο “DOTSOFT A.E.” για την ένταξη των μετοχών της στην Κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την ένταξη των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ». Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι DOTSOFT με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €3,85 ανά μετοχή.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε για την ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α. PLUS είναι διαθέσιμο από τις 04.08.2023 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. - Χρηματιστήριο Αθηνών» (www.athexgroup.gr), της Εταιρίας (https://www.dotsoft.gr/el/investor-relations) και του Συμβούλου ΕΝ.Α. (www.euroxx.gr/gr/content/article/dotsoft).

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη σύνθετων μηχανογραφικών διαδικτυακών εφαρμογών που σχετίζονται με τη λήψη, την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες και ετερογενή συστήματα για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με στόχο την κάλυψη των επιχειρησιακών τους αναγκών. Η Εταιρεία αναλαμβάνει έργα ή/και την παροχή υπηρεσιών έναντι δημόσιων (εθνικών) και ευρωπαϊκών οργανισμών και λοιπών φορέων, είτε μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, είτε μέσω απευθείας ανάθεσης.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ