Πλαστικά Θράκης: Στα 269,8 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Συνολικό μέρισμα 3 εκατ. ευρώ στους μετόχους

NEWSROOM
Πλαστικά Θράκης: Στα 269,8 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Συνολικό μέρισμα 3 εκατ. ευρώ στους μετόχους

Στα 269,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου της Πλαστικά Θράκης, όταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2023 είχε διαμορφωθεί στα 316 εκατ. ευρώ.

Όπως εξηγεί η εταιρεία στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, η πτώση αυτή προήλθε εξαιτίας της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 1,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 37 εκατ. ευρώ, όταν στο το εννεάμηνο του 2022, είχαν ανέλθει σε 42,6 εκατ., ευρώ, ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους 5,3 εκατ. ευρώ περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, τα EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν σε 37,3 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Ειδικότερα, κατά το γ΄ τρίμηνου του έτους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 89,7 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 103,4 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2022, αποκλειστικά λόγω των μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πρώτων υλών και της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο σε επίπεδο όγκων, ο όμιλος κατάφερε αύξηση κατά 6,9%, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, τα EBITDA του γ΄ τριμήνου έφθασαν τα 13 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,7%, συγκριτικά με τα προσαρμοσμένα EBITDA του γ΄ τριμήνου του 2022 ύψους 12 εκατ. ευρώ (ήτοι αφαιρουμένων των κερδών από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους 0,6 εκατ. ευρώ)

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 19,4 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 21,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, επομένως σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό είχε συμπεριληφθεί, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου θα ανερχόταν σε 15,9 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, παρά την επιδείνωση των γεωπολιτικών παραγόντων, εξαιτίας της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο όμιλος δεν έχει άμεσες συνέπειες σε επίπεδο πωλήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η δυσχέρεια των μακροοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει τις αγορές και οικονομίες, στις οποίες απευθύνεται ο όμιλος.

Ωστόσο, αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία του ομίλου, η διοίκηση εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊοντικές ομάδες παραμένει μειωμένη και η αβεβαιότητα ενισχύεται εξαιτίας και της νέας γεωπολιτικής κρίσης, η κερδοφορία EBITDA του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί ως τάξη μεγέθους στα αντίστοιχα επίπεδα του 2022 (από το EBITDA του 2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη λόγω COVID-19 ύψους 5,3 εκατ. ευρώ), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

ΣΧΕΤΙΚΑ