Ελβαλχαλκόρ: Η πτώση στις τιμές των μετάλλων επιβάρυνε την κερδοφορία του 9μηνου 

NEWSROOM
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Κατά το Γ’ τρίμηνο του 2023, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αναφέρει η Ελβαλχαλκόρ στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Ο πληθωρισμός συνέχισε να υποχωρεί, επιτρέποντας στις Κεντρικές Τράπεζες να επιβραδύνουν τις αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς, χωρίς όμως να διαφαίνεται ακόμα η αποκλιμάκωσή τους. Οι τιμές ενέργειας παρέμειναν στα συγκρατημένα επίπεδα στα οποία είχαν φτάσει στο τέλος του Α’ εξαμήνου με έντονες όμως διακυμάνσεις και νευρικότητα για τη μελλοντική τους πορεία.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου ElvalHalcor για το 9Μ’23, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Ο Κλάδος Αλουμινίου, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο του έτους, είχε ελαφριά μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 1% (-2,8% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ).

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.554,9 εκ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 11,2%, συγκριτικά με 2.877,5 εκ. ευρώ το 9Μ’22. Οι τιμές των μετάλλων για την περίοδο ήταν μειωμένες συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.096 ευρώ ανά́ τόνο το 9Μ’23 έναντι 2.649 ευρώ ανά τόνο το 9Μ’22, δηλαδή μείωση 21%.

Η μέση τιμή του χαλκού́ διαμορφώθηκε στα 7.919 ευρώ́ ανά́ τόνο έναντι 8.495 ευρώανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι μείωση 6,8%, ενώ η μέση τιμή́του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.486 ευρώ ανά́ τόνο το 9Μ’23 έναντι 3.414 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, δηλαδή μείωση 27,8%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, μειώθηκαν κατά 17,8% και διαμορφώθηκαν στα 189,7 εκ. ευρώ το 9Μ’23 έναντι 230,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το a-EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του 9Μ’21 (130,4 εκ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 165,2 εκ. ευρώ το 9Μ’23, έναντι 308 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 144,8 εκ. ευρώ έναντι 294,7 εκ. ευρώ το 9Μ’22.

Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 43,1 εκ. ευρώ για το 9Μ’23, έναντι κερδών 64,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 40,9 εκ. ευρώ για το 9Μ’23, αυξημένο κατά 37% συγκρινόμενο με τα 29,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, και η οποία αντισταθμίστηκε, μερικώς, από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 55% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 37,6 εκ. ευρώ για το 9Μ’23, έναντι 164,8 εκ. ευρώ το 9Μ’22.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 33,4 εκ. ευρώ για τη περίοδο (ή 0,0889 ευρώ ανά μετοχή) από 162,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 9Μ’22 (ή 0,4337 ευρώ ανά μετοχή). Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, η μείωση του κεφαλαίου κίνησης που προήλθε από τον συνδυασμό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των μειωμένων τιμών των μετάλλων, καθώς και η ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, έδωσαν στον Όμιλο τη δυνατότητα να μειώσει τον καθαρό δανεισμό του κατά 93,1 εκ. ευρώ από την 31.12.2022 (-225,7 εκ. ευρώ από το 9Μ’22).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

«Κατά το Γ' τρίμηνο του 2023, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα ήταν ασθενής, υπό την επίδραση του υψηλού πληθωρισμού και της νομισματικής σύσφιξης, με την κατανάλωση να είναι χαμηλότερη της αναμενόμενης στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας. Ιδιαίτερα στον κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, οι πληθωριστικές πιέσεις στο τελικό προϊόν είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης με επίπτωση στην κερδοφορία. Πετύχαμε όμως να διατηρήσουμε τις ποσότητες και τη λειτουργική κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα, ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2021, και για αυτό το τρίμηνο. Καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την αύξηση των ποσοτήτων επικεντρωθήκαμε στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των πρόσφατα ολοκληρωθεισών επενδύσεών μας στην παραγωγική διαδικασία αλλά και την βελτίωση της διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης, με σημαντική μείωση στα επίπεδα του δανεισμού».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

«Και σε αυτό το τρίμηνο, οι οικονομικές συνθήκες παρέμειναν αρνητικές, με μικρή επιτάχυνση της κάμψης της ζήτησης στην αγορά του χαλκού, κάτι που επηρέασε κυρίως τον Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor. Παρόλα αυτά, η πορεία της θυγατρικής μας Sofia Med παρέμεινε ισχυρή, οδηγώντας την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Κλάδου»

ΣΧΕΤΙΚΑ