ΓΕΚ Τέρνα: Διάθεση 5 εκατ. μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές

NEWSROOM
ΓΕΚ Τέρνα: Διάθεση 5 εκατ. μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πώληση

Τη διάθεση 5 εκατ μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα απόκτησης των νέων μετοχών και από την έκδοσή τους δεν θα υποστούν αραίωση (dilution).

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, την έναρξη της διάθεσης 5,000,000 κοινών μετοχών έκδοσής της (οι «Μετοχές») με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές. Η AXIA Ventures Group Ltd ενεργεί ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η διάθεση των Μετοχών θα γίνει σε επιλεγμένους επενδυτές αποκλειστικά

(i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τον Κανονισμό S («Κανονισμός S») του Νόμου περί των Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»),

(ii) εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές κατά την έννοια και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και

(iii) σε κράτη-μέλη του ΕΟΧ, σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 («Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου της παραγράφου 4 (α) του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού, ενώ στις λοιπές χώρες, η διάθεση των Μετοχών θα γίνει σε επενδυτές ως προς τους οποίους δεν απαιτείται η δημοσίευση κάποιου ενημερωτικού δελτίου ή οποιαδήποτε υποχρέωση εγγραφής ή καταχώρισης ή έγκριση της κατά τόπο αρμόδιας αρχής.

Προκειμένου να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η διάθεση των Μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση, η Εταιρεία και η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενεργώντας ως ενδιάμεσος, έχουν συνάψει με τη μέτοχο της Εταιρείας, PERGE LTD, συμφερόντων του κ. Γ. Περιστέρη, συμφωνία δανεισμού ισάριθμων μετοχών της Εταιρείας.

Οι δανεισθησόμενες μετοχές θα διατεθούν στους επενδυτές της ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω του ενδιαμέσου και, σε δεύτερη φάση, ο ενδιάμεσος θα αποκτήσει ίσο αριθμό νέων μετοχών, στην τιμή που αυτές θα διατεθούν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Τιμή Διάθεσης»), μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας όπως περιγράφεται παρακάτω, και στη συνέχεια θα επιστρέψει τις μετοχές αυτές στην PERGE LTD, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση δανεισμού μετοχών.

Επομένως, θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση ισάριθμων με τις Μετοχές νέων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, με αποκλεισμό του 2 PV: 3793387.13 δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, την έγκριση της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί άμεσα, μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Σημειώνεται παράλληλα ότι στην ίδια Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί και την ακύρωση ισάριθμου με τις Μετοχές αριθμού ιδίων μετοχών, ενώ οι λοιπές ίδιες μετοχές αναμένεται να αξιοποιηθούν σε προγράμματα παροχής κινήτρων προς το προσωπικό της Εταιρείας, κοκ.

Επομένως, εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα ανωτέρω, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν θα υποστούν αραίωση (dilution) από την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πώληση, προσφορά ή διάθεση μετοχών για διάστημα 90 ημερών από την ως άνω ιδιωτική τοποθέτηση των Μετοχών, εξαιρουμένων των μετοχών που θα λάβει η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της από την ανωτέρω σύμβαση δανεισμού μετοχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ