ΟΤΕ: Δυναμικό ξεκίνημα το 2024- Σημαντική αύξηση 9,2% στα έσοδα του ομίλου

NEWSROOM
ΟΤΕ, κεντρικές εγκαταστάσεις
Το κτίριο με τις κεντρικές εγκαταστάσεις του ομίλου ΟΤΕ / Πηγή: ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει περίπου το 95% των εκτιμώμενων ελεύθερων ταμειακών ροών.

Ο όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024. Από αυτά προκύπτει ότι τα έσοδα έχουν αυξηθεί κατά 9,2% και κατά 1,2% στο προσαρμοσμένο EBITDA.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η δυναμική εντός Ελλάδος με αύξηση εσόδων κατά 10,3% προσαρμοσμένο EBITDA ενισχυμένο κατά 1,5%. Παράλληλα σημειώθηκε περαιτέρω ανάπτυξη των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής, θετικό πρόσημο σε κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ομίλου ΟΤΕ αναφέρει

Προοπτικές

Το 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών και οικονομικών του επιδόσεων, εξαιρουμένων τυχόν απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ARPU που υλοποιήθηκαν στα τέλη του 2023 αναμένεται να ενισχύσουν την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες σταθερής λιανικής. Επιπλέον, ο ΟΤΕ αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT. Ο συγκεκριμένος τομέας παρόλο που συνδέεται με χαμηλό περιθώριο κέρδους, συμβάλει στις μακροχρόνιες επιδόσεις του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, το 2024, ο ΟΤΕ αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των εσόδων του, παρά τις πιέσεις στις εγχώριες ροές χονδρικής και τη συρρίκνωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, ιδίως όσον αφορά στο κόστος προσωπικού, οι οποίες θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική δυναμική και θα αντισταθμίσουν εν μέρει τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους λόγω της λήξης ισχύος του συμβολαίου το 2023. Για το έτος 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.

Ο ΟΤΕ θωρακίζει τη θέση του και διασφαλίζει το μερίδιο αγοράς του, ενώ αξιοποιεί το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την επέκταση του FTTH, την κάλυψη του 5G και την απόδοση του δικτύου, με στόχο τις συνεχείς προσθήκες και αναβαθμίσεις συνδρομητών. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, ενώ θα εξακολουθεί να επωφελείται από την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών και τα προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής. Η επέκταση της διαθεσιμότητας δικτύου FTTH διασφαλίζει ότι ο ΟΤΕ απορροφά ένα αυξανόμενο μερίδιο συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, με αυξημένη πιστότητα. Αντίστοιχα, το ευρέως αναγνωρισμένο προηγμένο δίκτυο 5G είναι βασικός καταλύτης για τη συνεχή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής.

Προοπτικές για το 2024

Το 2024, η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί το στόχο για τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα €470 εκατ. περίπου, αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου. Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2024 αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ €610 εκατ. και  €620 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH. 

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2024

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει περίπου το 95% των εκτιμώμενων ελεύθερων ταμειακών ροών. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2024 θα ανέλθει σε περίπου €450 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €297 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. To προτεινόμενο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2024 ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου 2024 και είναι σε εξέλιξη.

Το Α’ τρίμηνο του 2024, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 9,2% και διαμορφώθηκαν σε €877,6 εκατ., λόγω ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,3% στα €812,3 εκατ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ιδίως τα έργα ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα €66,2 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας καθώς και προωθητικές ενέργειες προηγούμενων περιόδων με στόχο τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 15,0% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν σε €532,5 εκατ., αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,2% στα €326,0 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 37,1%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,5%, στα €323,2 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,8%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €2,8 εκατ. Η υψηλή συνεισφορά εσόδων ICT καθώς και διεθνούς χονδρικής, χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA (AL) του Ομίλου στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €117,5 εκατ., αυξημένες κατά 47,1% από το Α’ τρίμηνο του 2023 αντανακλώντας τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη FTTH, η υλοποίηση του οποίου το 2023 εντατικοποιήθηκε προς τα τέλη της χρονιάς. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €106,4 εκατ. και €11,1 εκατ. αντίστοιχα.  

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €127,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2024, μειωμένες κατά 43,8% παρά την υψηλότερη κερδοφορία, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος και υψηλότερων επενδύσεων στο τρίμηνο. Η εταιρεία διατηρεί το στόχο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για το 2024. Οι πληρωμές φόρων κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2023 επηρεάστηκαν θετικά από μια πίστωση φόρου.   

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκε σε €521,0 εκατ., μειωμένος κατά 17,9% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2023. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%). 

Σταθερή Τηλεφωνία

Ο ΟΤΕ διασφαλίζει με επιτυχία το μερίδιο του στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας τα τελευταία δύο χρόνια, παρά τις αποσυνδέσεις παραδοσιακών υπηρεσιών φωνής. Στο πρώτο τρίμηνο, οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών συνέχισαν να αυξάνονται, με τους συνολικούς συνδρομητές να ανέρχονται σε 2.359 χιλιάδες, αύξηση κατά 1,1% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενη από τις ελκυστικές προσφορές και τις συνεχείς αναβαθμίσεις πελατών, ενώ η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 88%, από 86% ένα χρόνο πριν.

O ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών, να ενισχύει την εμπειρία πελάτη και να αναβαθμίζει τις προσφορές του. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών FTTx αυξήθηκε 5,1% σε ετήσια βάση, με 19 χιλιάδες καθαρές προσθήκες στο τρίμηνο. Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών FTTx ανήλθε σε 1.565 χιλιάδες, ενώ η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε σε 66,3% από 63,8% ένα χρόνο πριν. Οι ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, αγγίζοντας το 48% των συνδρομητών FTTx.

Η εταιρεία σχεδιάζει να επιταχύνει την υλοποίηση του FTTH, με σκοπό να φτάσει περίπου τα 1,8 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2024. Αυτό περιλαμβάνει τις μερικώς επιδοτούμενες επενδύσεις σε «Yποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband» που θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Στις 31 Μαρτίου 2024, το δίκτυο  FTTH  ήταν διαθέσιμο σε 1.375 χιλιάδες σπίτια, με τον ΟΤΕ να παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 80% των γραμμών FTTH της χώρας. Ως εκ τούτου, ο ΟΤΕ συνεχίζει να προσελκύει την πλειονότητα των πελατών FTTH, καταγράφοντας για ακόμα μια φορά ρεκόρ σε προσθήκες με 36 χιλιάδες νέες συνδέσεις στο τρίμηνο και τη συνολική πελατειακή βάση να αυξάνεται σε 287 χιλιάδες. Ο ΟΤΕ υλοποίησε πρόσφατα πιλοτικό έργο με ακόμα πιο υψηλές ταχύτητες, έως και 10Gbps, μέσω οπτικών ινών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 

Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) αυξήθηκε σε 22%, από 18% ένα χρόνο πριν, χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, καθώς και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 35%. Η μικρότερη απώλεια πελατών σε υπηρεσίες FTTH, η βελτιωμένη εμπειρία πελάτη καθώς και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστους του δικτύου FTTH, καθιστούν την επέκταση της βάσης συνδρομητών FTTH σημαντική, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή ανάπτυξη.

Το Α’ τρίμηνο του 2024, ο ΟΤΕ επέκτεινε περαιτέρω την πελατειακή του βάση στις υπηρεσίες τηλεόρασης, καταγράφοντας αύξηση 6,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τους 688 χιλιάδες συνδρομητές. Ο ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας 9 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες,  χάρη στην πλατφόρμα streaming και στο πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Το 2024, ο ΟΤΕ ανανέωσε για άλλα 3 χρόνια τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διοργανώσεων ποδοσφαίρου της UEFA. Η ανανέωση του premium περιεχομένου των δικαιωμάτων μετάδοσης του UEFA League (Champions League, Europa League και Conference League) για τις επόμενες σεζόν 2024-2027 ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της COSMOTE TV με ιδιαίτερα δημοφιλές περιεχόμενο.

Κινητή Τηλεφωνία

Συνεπής με τη στρατηγική του, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει τη συνδρομητική βάση συμβολαίων κινητής. Η συνεχής αύξηση πελατών συμβολαίου οφείλεται κυρίως στο συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας όσον αφορά την άριστη εξυπηρέτηση πελατών και την υπεροχή του δικτύου. O ΟΤΕ σημείωσε αύξηση στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής, με το συνολικό αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 3,2 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,3%. Οι καθαρές προσθήκες στους πελάτες συμβολαίου ήταν θετικές στο τρίμηνο, με το συνολικό αριθμό τους να ανέρχεται σε 57 χιλιάδες, υποστηριζόμενες τόσο από νέους πελάτες όσο και από τη μετάβαση πελατών καρτοκινητής σε υπηρεσίες συμβολαίου.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυο του, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην κάλυψη του δικτύου. Η κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ και άλλες 68 πόλεις στην Ελλάδα απολαμβάνουν κάλυψη άνω του 95%, με τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. H Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των υποδομών δικτύου κινητής 5ης γενιάς σε 5G Stand-Alone (SA), που θα παρέχουν ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους και ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται πολύ σύντομα. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση χρήση δεδομένων ανά μήνα να αγγίζει τα 12,0GB στο τρίμηνο, συγκριτικά με 8,7GB ένα χρόνο πριν. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την αύξηση της χρήσης δεδομένων και την υπεροχή του δικτύου, για να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδά του. 

Στην Ελλάδα, τα έσοδα ανήλθαν στα €812,3 εκατ. καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 10,3% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων αντανακλά τη θετική δυναμική από υπηρεσίες λιανικής, υποστηριζόμενη από τις υπηρεσίες κινητής, ενώ τα έσοδα από ICT, χαμηλότερου ωστόσο περιθωρίου κέρδους, και διεθνούς χονδρικής αυξήθηκαν σημαντικά στο τρίμηνο. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες συνέχισαν να αυξάνονται, ενώ η τηλεόραση επεκτάθηκε περαιτέρω στο τρίμηνο υποστηριζόμενη κυρίως από συνεχείς προσθήκες πελατών. 

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,5% συμπ. υπηρεσιών data com στο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας τη σταθερή βελτίωση των τάσεων σε συγκρίσιμη βάση. Οι θετικές επιδόσεις των ευρυζωνικών υπηρεσιών και της τηλεόρασης αντισταθμίστηκαν από τη συρρίκνωση των παραδοσιακών υπηρεσιών φωνής. Ο ΟΤΕ, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών του αναβαθμίζει συνεχώς τους πελάτες σε υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών, θωρακίζοντας με τον τρόπο αυτό τα έσοδά του. Το πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων FTTH αναμένεται να στηρίξει περαιτέρω τη ζήτηση και να αυξήσει την διείσδυση των υπηρεσιών FTTH.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 3,3% στο τρίμηνο συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων τριμήνων. Τόσο τα έσοδα συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο αντανακλώντας κυρίως τις πρόσφατες πρωτοβουλίες, της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Η συνεχής υλοποίηση της επιτυχημένης στρατηγικής στην κινητή σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ικανοποίηση των πελατών και τις έρευνες απόδοσης δικτύου θα υποστηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη.  

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 19,5% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής υψηλού περιθωρίου κέρδους, που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων. 

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 30,1% στο τρίμηνο αντανακλώντας κυρίως την ισχυρή δυναμική των έργων ICT. Επιπλέον, τα έσοδα από πωλήσεις συσκευών σημείωσαν αύξηση στο τρίμηνο. Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν κατά 56,1% στο τρίμηνο ανακτώντας τη δυναμική τους μετά από μια προσωρινή πτώση το προηγούμενο διάστημα λόγω των εθνικών εκλογών αλλά και της συνεχούς ζήτησης για έργα ICT. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. 

Η λειτουργική κερδοφορία στην Ελλάδα συνεχίζει να εξελίσσεται σύμφωνα με τις πρόσφατες τάσεις. Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,5% στο τρίμηνο, στα €323,2 εκατ. Η ισχυρή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους προσωπικού αντιστάθμισαν το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ, και την πίεση στις εγχώριες ροές χονδρικής. Η μείωση του περιθωρίου κέρδους στο 39,8% αποτυπώνει την αυξανόμενη συνεισφορά ροών εσόδων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους στο τρίμηνο.

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile (TKRM) διαμορφώθηκαν σε €66,2 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής επηρεάστηκαν από προωθητικές ενέργειες συγκράτησης της πελατειακής βάσης προηγούμενων περιόδων, ενώ οι δραστηριότητες στη Ρουμανία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μείωση στα τέλη τερματισμού. Μία περαιτέρω μείωση 50% στα τέλη τερματισμού είναι σε ισχύ από τις αρχές του 2024. Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας κυρίως τις υψηλότερες πωλήσεις συσκευών.

Οι θετικές προσθήκες πελατών συμβολαίου συνεχίζονται, με την κινητή Ρουμανίας να πετυχαίνει αύξηση στους συνδρομητές συμβολαίου, καταγράφοντας άνοδο 4% ετησίως, σε 1,9 εκατομμύρια. Οι συνολικές καθαρές προσθήκες συνδρομητών το τρίμηνο ανήλθαν στις 16 χιλιάδες, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις στα έσοδα. Η καρτοκινητή μειώθηκε στο τρίμηνο, συνεπής με την τάση της συνολικής συρρίκνωσης που επικρατεί στην αγορά της καρτοκινητής στη Ρουμανία.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €2,8 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένο κατά €0,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένη μερικώς από πίεση στα έσοδα. 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για τον ΟΤΕ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις καθώς η θητεία μου στον Όμιλο ολοκληρώνεται. Πετύχαμε ισχυρή αύξηση εσόδων χάρη στα έργα ICT, τη διεθνή χονδρική και τις υπηρεσίες κινητής, ενώ συνεχίσαμε να επεκτείνουμε το δίκτυο FTTH και το δίκτυο κινητής, και αυξήσαμε την κερδοφορία του Ομίλου.

Από το 2010, που ανέλαβα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, μετράμε πολλά και σημαντικά επιτεύγματα, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Έχοντας μετασχηματίσει μαζί την εταιρεία, έχουμε θέσει τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών. Αισθάνομαι υπερήφανος για την πρόοδο του ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια και για τη συνεισφορά του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Είμαι βέβαιος ότι τόσο το 2024 όσο και τα επόμενα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του διαδόχου μου κ. Κώστα Νεμπή, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να δημιουργεί σημαντικές ταμειακές ροές, να επενδύει στις υποδομές της χώρας και να προσφέρει αξία στους συνδρομητές, συνεργάτες και μετόχους του».

ΣΧΕΤΙΚΑ