fbpxΟΛΠ: Σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον | Economistas.gr
Skip to main content

ΟΛΠ: Σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον

ΟΛΠ: Σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον
Φωτο: ΙΝΤΙΜΕ

Οι αρχές της «περιβαλλοντικής βιωσιμότητας» και ο σεβασμός στις ανθρώπινες ανάγκες και το περιβάλλον διέπουν σε όλα τα βήματα ανάπτυξης και λειτουργίας τον ΟΛΠ, ως μία από τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες εταιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια ενός αστικού ιστού όπως ο Πειραιάς και την ευημερία των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας. 

Η έννοια της «περιβαλλοντικής βιωσιμότητας» είναι ευρέως διαδεδομένη και εφαρμόζεται με κύριο στόχο τη διατήρηση της αλλαγής σε μια ισορροπημένη τάση, όπου η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και οι θεσμικές αλλαγές είναι όλα αρμονικά ανεπτυγμένα και σέβονται τόσο τις ανθρώπινες ανάγκες όσο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει τις του

Η περιβαλλοντική διαχείριση που εφαρμόζει η ΟΛΠ Α.Ε. για το σύνολο των δραστηριοτήτων της είναι πιστοποιημένη από το 2004, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα PERS του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων ESPO (European Sea Ports Organization). Tο λιμάνι του Πειραιά έχει αποδείξει την περιβαλλοντική του ευαισθησία σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο, όντας αναγνωρισμένο μέλος του Ecoports Network από το 2011, δικτύου αποτελούμενου από ευρωπαϊκούς λιμένες που έχουν αξιολογηθεί για την περιβαλλοντική τους απόδοση.  Σύμφωνα με τις παραπάνω αξιολογήσεις, το λιμάνι του Πειραιά έχει εκπονήσει και εφαρμόσει ειδική περιβαλλοντική πολιτική ενώ βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία καταχώρησης των περιβαλλοντικών πτυχών που σχετίζονται με τις λιμενικές του δραστηριότητες και επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η περιβαλλοντική πολιτική της ΟΛΠ Α.Ε. περιλαμβάνει αριθμό προτεραιοτήτων και αντίστοιχων μέτρων και εφαρμογών δίδοντας έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων που παράγονται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τα πλοία, στην λεπτομερή παρακολούθηση – μέσω τεχνολογικών καινοτομιών - της ποιότητας του θορύβου, του νερού και του αέρα, στην ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος του λιμένα, σε στενή συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου Πειραιά και Πανεπιστημίου Cardiff εφαρμόζει συγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησης, μέτρησης και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεικτών, τα αποτελέσματα των οποίων αποτελούν βάση προσδιορισμού βέλτιστης πρακτικής αλλά και προτάσεων βελτιστοποίησης. 

Πέραν των υφιστάμενων πρακτικών, το λιμάνι του Πειραιά κατέχει δυναμική θέση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στον προσδιορισμό περιβαλλοντικού στρατηγικού σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της συμμετοχής του σε αριθμό πρωτοβουλιών και υλοποίησης έργων. Η κατεύθυνση της ΟΛΠ Α.Ε. συμβαδίζει με την κοινή ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση. Βάσει των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού, το λιμάνι επικεντρώνεται ήδη στον προσδιορισμό και εφαρμογή Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη συστήματος λεπτομερούς υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης. Το Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί μεταξύ άλλων α) στη διερεύνηση κατάλληλων μέτρων μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω της λεπτομερούς αποτίμησης και αξιολόγησής του και β) στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του λιμένα μέσω της ενεργειακής χαρτογράφησης και αξιολόγησης της ενεργειακής κατανάλωσης. 

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου SUPAIR – Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region, του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg ADRION. Το έργο, διάρκειας 24 μηνών (Ιανουάριος 2018 - Δεκέμβριος 2019) και με προϋπολογισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα σε ευρωπαϊκά λιμάνια* της Αδριατικής – Ιονίου, καθώς και στον Πειραιά. 

Το SUPAIR απαντώντας στην περιφερειακή πρόκληση της στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου, στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ναυτιλιακών και λιμενικών διαδικασιών με ολοκληρωμένη και διακρατική προσέγγιση. Βασικά αντικείμενα του έργου είναι: 1) η ενίσχυση της ικανότητας των λιμενικών αρχών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της διασφάλισης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμων πολυτροπικών μεταφορών, 2) η ενίσχυση των ρόλων των κύριων πολιτικών, τεχνικών και εμπορικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 3) η δημιουργία ενός Διακρατικού Δικτύου Πράσινων Λιμένων της Αδριατικής – Ιονίου, τα οποία θα χαρακτηρίζονται από χαμηλές εκπομπές άνθρακα, το οποίο αναμένεται να προσδιορίσει συστηματικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την ανάπτυξη πράσινων, ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων συστημάτων μεταφορών.

Τα Σχέδια Δράσης των επτά λιμένων ακολουθούν κοινή μεθοδολογία ανάπτυξης, διαμορφωμένη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Βενετίας (VIU) με την συνεργασία όλων των εταίρων του προγράμματος, αποτυπώνοντας έτσι τις πραγματικές ανάγκες και προτεραιότητες  κάθε φορέα.

Τα αποτελέσματα του έργου SUPAIR και τα Σχέδια Δράσης των συμμετεχόντων λιμένων αναμένεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Αμοιβαίας Μάθησης (Mutual Learning Workshop) που θα φιλοξενηθεί από το Area Science Park (Τεργέστη - Ιταλία) τον Νοέμβριο του 2019. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής αναμένεται να καθιερωθεί επίσημα το Δίκτυο Διακρατικής Συνεργασίας των Πράσινων Λιμένων της Αδριατικής – Ιονίου (Transnational Cooperation Network of Adriatic-Ionian Green Ports) και να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής νέων λιμένων, με σκοπό την προώθηση και χρήση της μεθοδολογίας SUPAIR ως εργαλείο προσδιορισμού και εφαρμογής μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεχίζεται το προσωρινό «πάγωμα» της επέκτασης του ΟΛΠ
Συνεχίζεται το προσωρινό «πάγωμα» της επέκτασης του ΟΛΠ
Το ΣτΕ με δυο αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτές της αιτήσεις των εταιρειών «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.».
Συνεχίζεται το προσωρινό «πάγωμα» της επέκτασης του ΟΛΠ
«Πράσινο φως» στις υποχρεωτικές επενδύσεις του ΟΛΠ
«Πράσινο φως» στις υποχρεωτικές επενδύσεις του ΟΛΠ
Τις υποχρεωτικές επενδύσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ορισμένες εκ των οποίων ήδη έχουν ολοκληρωθεί, ενέκρινε, υπό όρους, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ).
«Πράσινο φως» στις υποχρεωτικές επενδύσεις του ΟΛΠ
Η θέση του Γ. Μώραλη για το master plan του ΟΛΠ
Η θέση του Γ. Μώραλη για το master plan του ΟΛΠ
Τα θετικά σημεία, αλλά και τις επιμέρους αντιρρήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα που αναφέρονται στο επενδυτικό σχέδιο του ΟΛΠ για το κομμάτι του λιμανιού που αφορά στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πειραιά, επισήμανε ο δήμαρχος Πειραιά
Η θέση του Γ. Μώραλη για το master plan του ΟΛΠ
Ο Φ. Κουβέλης για το θέμα του master plan του ΟΛΠ
Ο Φ. Κουβέλης για το θέμα του master plan του ΟΛΠ
Απαντήσεις στις κατηγορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί ιδεοληπτικής συμπεριφοράς εκ μέρους της κυβέρνησης έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, Φώτης Κουβέλης.
Ο Φ. Κουβέλης για το θέμα του master plan του ΟΛΠ