Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στη Λάρισα

NEWSROOM
Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στη Λάρισα

Με στόχο τη διερεύνηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροδιατροφικό τομέα, την υγεία, τη βιομηχανία, την καινοτομία και όλους εκείνους τους παραγωγικούς τομείς που δύνανται να συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξή της περιφέρειας, η εφημερίδα «Ελευθερία» διοργανώνει στη Λάρισα το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας στις 15 & 16 Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο «Διβάνη».

Αναλυτικότερα οι θεματικές ενότητες και οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου προσανατολίζονται στους εξής άξονες:

Υποδομές

Τα τελευταία χρόνια μια σειρά μακρόπνοων έργων υποδομής σε επίπεδο Θεσσαλίας, έχουν συμβάλλει ριζικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όσο και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Έργα για τις οδικές μεταφορές, για το περιβάλλον, την ενέργεια, την καινοτομία, τον τουρισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, αλλά και τη δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και την ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, προβάλλουν τη Θεσσαλία ως ελκυστικό προορισμό όχι μόνο λόγω της κεντροβαρούς θέσης της αλλά και λόγω του θετικού επενδυτικού κλίματος που έχει οικοδομηθεί.

Ωστόσο, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και έντονα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον και με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, η Θεσσαλία- Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης 2019, καλείται να χαράξει τη μακρόπνοη στρατηγική πάνω στην οποία θα στηρίξει μελλοντικά το κοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό της προφίλ.

Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Ποια είναι η πορεία και η εξέλιξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ποιες οι επενδύσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μελλοντικά σε επίπεδο Θεσσαλίας, συμβάλλοντας όχι μόνο στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική ευημερία και πρόοδο;

Τα παραπάνω και πολλά ακόμη ερωτήματα τίθενται προς συζήτηση στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας, όπου πολιτικοί και επιχειρηματικοί φορείς θα παρουσιάσουν τα κίνητρα για την ανάληψη κερδοφόρων επενδύσεων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, το θεσμικό πλαίσιο, τις στρατηγικές και τις δυναμικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τα σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα.

Υγεία

Ο Τουρισμός Υγείας αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες ανάπτυξης παγκοσμίως στον οποίο η Θεσσαλία - γη του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη- φιλοδοξεί να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια μείζονα ρόλο, αξιοποιώντας το ιατροτεχνολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο των δημόσιων νοσοκομείων και της Ιατρικής Σχολής, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των ιδιωτικών παρόχων υγείας.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιατρικών δομών και υπηρεσίες, τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονες ιατρικές προσεγγίσεις δύνανται να δημιουργήσουν ένα αξιοσημείωτο πανελλαδικά κεφάλαιο εντάσεως που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοηθεί, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού κέντρου παροχής υπηρεσιών υγείας, ανά την επικράτεια.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μιας οικονομικά στοχοπροσηλωμένης στρατηγικής στο κομμάτι της Υγείας θα μπορούσε να αποτελέσει την απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της τοπικής επιχειρηματικότητας, με τεράστια κοινωνικά οφέλη και πολλαπλάσια έσοδα για όλο το εύρος της οικονομίας.

Αγροδιατροφή

Ελιά και ελαιόλαδο, αμπέλι και οίνος, οπωρολαχανικά και θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κτηνοτροφία και γαλακτοκομικά, αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Θεσσαλίας τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της απασχόλησης και του εξαγωγικού προσανατολισμού της χώρας.

Η αγροδιατροφή καλύπτει το 13% του συνολικού επιχειρηματικού τομέα σε όρους προστιθέμενης αξίας (έναντι 7% κατά μέσον όρο στην Ε.Ε.), ενώ όπως προκύπτει από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διατροφική αλυσίδα, οι διεθνείς αγορές αναμένεται να εμφανίσουν στην επόμενη 30ετία αυξημένη ζήτηση σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα με διεθνείς σημάνσεις ορθολογικής και οικολογικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και δεδομένου ότι η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της Θεσσαλικής οικονομίας, στόχος του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου είναι να τεκμηριώσει τις περιοχές παρέμβασης που θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να καταστεί βιώσιμος μακροχρόνια αλλά και ανταγωνιστικός ο αγροδιατροφικός τομέας της περιοχής.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των: Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, Υπουργείο Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ