fbpxΑύξηση εσόδων κατά 7,31% για το 2020 ανακοίνωσε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων | Economistas.gr
Skip to main content

Αύξηση εσόδων κατά 7,31% για το 2020 ανακοίνωσε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Αύξηση εσόδων κατά 7,31% για το 2020 ανακοίνωσε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Χαρτονομίσματα του Ευρώ/ Φωτογραφία shutterstock

Θετικά ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, "μέσα σε μια ετήσια χρήση που οριοθετήθηκε από τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της έκτακτης κατάστασης που προκάλεσε ο COVID-19, το ΤΜΕΔΕ αύξησε τα έσοδά του κατά 7,31%, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον ισολογισμό του με νέα κεφάλαια, σχηματίζοντας παράλληλα ισχυρό απόθεμα προβλέψεων για την κάλυψη μελλοντικών κινδύνων".

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση «ως ενεργό και πρωτοπόρο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) και σε δημιουργική συνεργασία τόσο με το εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όσο και με τα Υπουργεία Υποδομών - Μεταφορών και Ανάπτυξης, αλλά και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), το ΤΜΕΔΕ, με συνεκτικό σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και επιτυγχάνοντας τους επιχειρηματικούς του στόχους, εισέρχεται σε μία νέα δυναμική εποχή, διευρύνοντας τον πιστοδοτικό και αναπτυξιακό του ρόλο. Επιβεβαιώνεται έτσι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία»

Πιο αναλυτικά, το ΤΜΕΔΕ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

 • Πέτυχε αύξηση των εσόδων του κατά 7,31% έναντι της χρήσης του 2019, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με το γεγονός πως έλαβε μέτρα υποστήριξης των πιστούχων του, μειώνοντας κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 - 30/09/2020.
 • Αύξησε τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά 21,33%, σε σχέση με την περυσινή χρήση.
 • Διατήρησε, παρά την πανδημία, στα ίδια επίπεδα την έκδοση νέων Εγγυητικών Επιστολών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έκδοση των νέων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι αυξημένη κατά 3%, διατηρώντας την ανοδική τάση των προηγούμενων ετών. Οι Εγγυητικές Επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και επιστήμονες μελετητές - εργολήπτες έργων δημοσίου συμφέροντος.
 • Θωράκισε περαιτέρω τον ισολογισμό του, καθώς τα αποτελέσματα της χρήσης 2020 έχουν επιβαρυνθεί με πρόσθετες προβλέψεις ύψους 1,4 εκατ.ευρώ (1 εκατ. ευρώ προβλέψεις σύμφωνα με το πρότυπο IFRS 9 και 0,4 εκατ. για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις). Κατά την ημερομηνία αναφοράς, το σύνολο των προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων, που έχει διενεργήσει το ΤΜΕΔΕ για καταπτώσεις Εγγυητικών Επιστολών, ανέρχεται σε 24,9 εκατ., ευρώ περιλαμβανομένων και των αναγκαίων προβλέψεων του προτύπου IFRS 9.

Πρόσθετα επισημαίνεται ότι:

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του έτους ανέρχονται σε κέρδη 4,86 εκατ. ευρω. Εξαιτίας της οικονομικής και χρηματιστηριακής αβεβαιότητας που επικρατούσε λόγω της πανδημίας, οι οικονομικές καταστάσεις του 2020 επιβαρύνθηκαν αρνητικά από τις αποτιμήσεις των χρεογράφων του εμπορικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου και γι' αυτό τα μετά από φόρους κέρδη εμφανίζουν μείωση, σε συγκρίσιμη βάση, κατά 29,48%. Υπογραμμίζεται, πως εντός των πρώτων μηνών του 2021, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ήδη αντιστραφεί η ανωτέρω αρνητική επίδραση.

Το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε 181,5 εκατ. ευρώ έναντι 143,5 εκατ.ευρώ, μετά τις μεταφορές περιουσίας 38 εκατ. ευρώ προς το Ταμείο εντός του 2020 από τον e-ΕΦΚΑ, αυξάνοντας το κεφάλαιό του κατά 26,5%. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, εξασφαλίζει τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου, μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων.

Τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου στη χρήση του 2020 ανήλθαν σε 216,6 εκατ. ευρώ έναντι 185,3 εκατ.ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019. Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων κατά 16,9% ή κατά 31,3 εκατ. ευρώ αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα του Ταμείου να ανταποκρίνεται με συνέπεια, ακόμη και σε απαιτητικές περιόδους.

Επιπλέον, εντός του 2020 και εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας, το Ταμείο μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/07/2020 - 30/09/2020 και διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των πιστούχων - μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Επίσης εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της AtticaBank Properties ΑΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Η συνεισφορά της AtticaBank Properties ΑΕ στο ενοποιημένο αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε 0,15 εκατ.ευρώ.

Ταυτόχρονα ελαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS και εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού 700.000 ευρώ για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.

Επίσης αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Attica Bank ΑΤΕ κατά 13,82%, φθάνοντας στο 46,32%, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση της ΤτΕ και τη σύμφωνη γνώμη της ECB, σε συνέχεια αντίστοιχης εισήγησης του SSM και ανέδειξε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ειδικό ανεξάρτητο σύμβουλο επενδύσεων και ανεξάρτητο σύμβουλο στρατηγικών τοποθετήσεων, στο πλαίσιο της ενεργητικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των κινητών αξιών του, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής των επιμέρους ανεξάρτητων διαχειριστών τους. Υπέβαλε επίσης στην Τράπεζα της Ελλάδος πρόταση για την ίδρυση εταιρείας μικροπιστώσεων και τη λήψη της σχετικής άδειας λειτουργίας. Η αίτηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης.

Παράλληλα πραγματοποίησε τις δύο πρώτες καταβολές του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων και ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η δικαστική διεκδίκηση του Ταμείου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

Επιπλέον, εντός του 2021, το Ταμείο συνεχίζει τη δράση του προς όφελος των μελών του με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Μείωσε εκ νέου κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 - 31/03/2021.
 • Πραγματοποίησε την τρίτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με σκοπό τη διευκόλυνση πρόσβασης των μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών και των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξής τους.
 • Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της Attica Bank Properties ΑΕ, ως μέτοχός της κατά 100%, εφαρμόζοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο και υλοποιώντας νέο εμπροσθοβαρές επενδυτικό πλάνο, ύψους 0,50 εκατ. ευρώ για το 2021, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την αναβάθμιση του συνόλου των υποδομών της.

Τέλος, στο πλαίσιο των ενεργειών ΕΚΕ και τήρησης των προτύπων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESGs), το ΤΜΕΔΕ ανέλαβε δράση για την ανακούφιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και του σεισμού που έπληξε τη Θεσσαλία.

Πιο συγκεκριμένα το ΤΜΕΔΕ προχώρησε σε δωρεές:

 • Πέντε συνολικά οικίσκων για τη στέγαση ισάριθμων σεισμόπληκτων οικογενειών στο Μεσοχώρι προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Attica Bank
 • Τεσσάρων σύγχρονων μόνιτορ και ενός κεντρικού σταθμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας - Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας.
 • Τεσσάρων σύγχρονων παρακλινικών μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

«Το ΤΜΕΔΕ σε συνθήκες πανδημίας και τραπεζικής ασφυξίας, τηρώντας όλες τις καταστατικές του διαδικασίες και λαμβάνοντας όλες τις πρόσθετες εξασφαλίσεις με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου, επιτελεί αταλάντευτα σε 24ωρη βάση τον εγγυοδοτικό και πιστοδοτικό του ρόλο. Συνεχίζει να διευρύνει τον κύκλο και το εύρος των εργασιών του, αποτελώντας έναν στιβαρό αναπτυξιακό πυλώνα για τον Τεχνικό Κόσμο και την πραγματική οικονομία», τονίζεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμας: Τα πρώτα 49 έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης
Δήμας: Τα πρώτα 49 έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης
«Τα πρώτα 49 έργα έρευνας και καινοτομίας, που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης», σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.
Δήμας: Τα πρώτα 49 έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης
Πέτσας: Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση
Πέτσας: Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση
Τον αναπτυξιακό ρόλο των περιφερειών, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Αυτοδιοίκηση ανέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.
Πέτσας: Έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση
Οικονόμου: 230 έργα έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», προϋπολογισμού 10,2 δισ. ευρώ
Οικονόμου: 230 έργα έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», προϋπολογισμού 10,2 δισ. ευρώ
Στα έργα που έχουν ενταχθεί και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0» αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.
Οικονόμου: 230 έργα έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0», προϋπολογισμού 10,2 δισ. ευρώ
Οικονόμου: Νέα εποχή για τα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα
Οικονόμου: Νέα εποχή για τα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα
Στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος «Μεταφορών 2021-27», που θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή για τα έργα υποδομών στη χώρα, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.
Οικονόμου: Νέα εποχή για τα έργα υποδομών σε όλη τη χώρα
Καραμανλής: Τα μεγάλα έργα υποδομών αποτελούν ένα πολύ ισχυρό μέρισμα στην ανάπτυξη
Καραμανλής: Τα μεγάλα έργα υποδομών αποτελούν ένα πολύ ισχυρό μέρισμα στην ανάπτυξη
Στην συμβολή των έργων υποδομών στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής μιλώντας σήμερα στο Olympia Forum III, που διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.
Καραμανλής: Τα μεγάλα έργα υποδομών αποτελούν ένα πολύ ισχυρό μέρισμα στην ανάπτυξη
Έργα 214 εκατ. ευρώ «φέρνει» το 2023 η ΗΔΙΚΑ
Έργα 214 εκατ. ευρώ «φέρνει» το 2023 η ΗΔΙΚΑ
Στα έργα που πρόκειται να προκηρυχθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και στον απολογισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία, αναφέρθηκε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, Νίκη Τσούμα σε συνάντηση ενημέρωσης εκπροσώπων του Τύπου.
Έργα 214 εκατ. ευρώ «φέρνει» το 2023 η ΗΔΙΚΑ