ΟΔΔΗΧ: Την Τρίτη (30/4) η δημοπρασία έντοκων γραμματίων 13 εβδομάδων

NEWSROOM
Κίνηση μετοχών
Κίνηση μετοχών/ Φωτογραφία shutterstock

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 2 Αυγούστου 2024.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Μαΐου 2024.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΣΧΕΤΙΚΑ