fbpxΕθνική: Αύξηση κερδών στα 253 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο | Economistas.gr
Skip to main content

Εθνική: Αύξηση κερδών στα 253 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο

Εθνική: Αύξηση κερδών στα 253 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο
Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Στα 253 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας το α' εξάμηνο του 2019 σε επίπεδο Ομίλου από €48 εκατ. το α' εξάμηνο 2018.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:

o    Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε €598 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, επωφελούμενα από την ακύρωση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) έναντι έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά €19 εκατ. σε €309 εκατ. (+6% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2019). Οι εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕ προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε €0,8 δισ. το Β’ τρίμηνο 2019 από €0,6 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο

o    Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €151 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019 έναντι ζημιών ύψους €19 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2018, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ το Α’ τρίμηνο 2019 (€59 εκατ.) και την πώληση του ξενοδοχείου "Grand Hotel” κατά το Β’ τρίμηνο 2019 (€30 εκατ.)

o    Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 7% σε ετήσια βάση σε €408 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2019, αντανακλώντας τόσο την περιστολή των δαπανών προσωπικού (-6% σε ετήσια βάση), όσο και την υποχώρηση των γενικών διοικητικών εξόδων και αποσβέσεων (-7% σε ετήσια βάση). Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Κόστους προς Λειτουργικά Έσοδα βελτιώθηκε σε 47% το Α΄ εξάμηνο 2019 από 66% το εξάμηνο του προηγούμενου έτους, με το δείκτη Κόστους προς Οργανικά Έσοδα να διαμορφώνεται σε 57% το Α΄ εξάμηνο 2019 από 64% το Α΄ εξάμηνο 2018

o    Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν αύξηση για 3ο συναπτό τρίμηνο, ανερχόμενα σε €165 εκατ. (+14% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο εξαμήνου, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €310 εκατ. (+26% σε ετήσια βάση)

o    Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε €204 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 136μ.β., κοντά στα επίπεδα του Α’ εξαμήνου 2018, όπου το επαναλαμβανόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου είχε ανέλθει σε 132μ.β.

o    Τα κέρδη μετά φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες το Α’ εξάμηνο 2019 ενσωματώνουν το κεφαλαιακό κέρδος από την πώληση της συμμετοχής μας στην ΠΑΝΓΑΙΑ

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €2,5 δισ. από την αρχή του έτους θέτει τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου μείωσης των ΜΕΑ για το 2019

o    Συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις προς μικρομεσαίες, μεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες (Project Symbol), καθώς και ανεξασφάλιστου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων και δανείων και πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Project Mirror). Και οι δύο συναλλαγές συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους €1,8 δισ. έχουν θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ

o    Η μείωση ΜΕΑ ενισχύθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2019 (-€1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας κυρίως το Project Mirror (€1,0 δισ.), καθώς και την οργανική μείωση ΜΕΑ ύψους €0,4 δισ.

o    H υπολειπόμενη μείωση ΜΕΑ έναντι του ετήσιου στόχου ύψους €4,3 δισ. για το 2019 διαμορφώνεται σε €1,8 δισ. και θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της πώλησης εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και χαρτοφυλακίων ναυτιλιακών δανείων στην Ελλάδα, της πώλησης δανείων σε Κύπρο και Ρουμανία, καθώς και μέσω επιπλέον αναδιαρθρώσεων δανείων και ρευστοποιήσεων εξασφαλίσεων

o    Στην Ελλάδα, ο δείκτης ΜΕΑ και το ποσοστό κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 37% και 56%, αντίστοιχα, παρέχοντας στην ΕΤΕ την ευελιξία να προχωράει στη μείωση ΜΕΑ δίνοντας έμφαση στις πωλήσεις και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων με περιορισμένο πρόσθετο κόστος πιστωτικού κινδύνου

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας 

o    Καταθέσεις ύψους €41,6 δισ. στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο 2019 (+6% σε ετήσια βάση), καθώς η χώρα προχωρά προς την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, με την Τράπεζα να έχει ανακτήσει το 60% περίπου των εκροών καταθέσεων της περιόδου πριν την επιβολή των εν λόγω περιορισμών 

o    Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 171% και 113% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας το ελάχιστο εποπτικό όριο

o    Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει σε μόλις €2,25 δισ. και αφορά αποκλειστικά στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ. Η χρηματοδότηση στη διατραπεζική αγορά μειώθηκε κατά €2,7 δισ. από την αρχή του έτους σε €0,9 δισ., αντανακλώντας την περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους χρηματοδότησης

Δείκτης CET1 στο 16,0%

o    Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2019 την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €400 εκατ. με απόδοση 8.25%, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή της σύνθεση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητάς της και κάνοντας το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των απαιτήσεων MREL

o    Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ εξαμήνου 2019, καθώς και το όφελος των συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,0%, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,0% (συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier II)

o    Οι εν λόγω δείκτες υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει του Εποπτικού Ελέγχου και Διαδικασίας Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) για το 2019 και το 2020, απορροφώντας την αρνητική επίπτωση από την αλλαγή του μοντέλου αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο (Standardised - STD) το Β’ τρίμηνο 2019, η οποία αντισταθμίστηκε από τα ισχυρά κέρδη μετά φόρων του Α’ εξαμήνου 2019 και τα κέρδη από την αποτίμηση ομολόγων (FVTOCI)

o    Η σχεδιαζόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει τους κεφαλαιακούς δείκτες περαιτέρω

Μυλωνάς: Βελτιώνεται με ταχείς ρυθμούς το μακροοικονομικό περιβάλλον

«Τα αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου 2019 συνέχισαν τη θετική πορεία του Α΄ τριμήνου 2019, αντανακλώντας τις συντονισμένες προσπάθειες της Τράπεζας να επιστρέψει στην κανονικότητα και να αναδειχτεί σε Τραπεζικό Ίδρυμα με ισχυρή κερδοφορία και υγιή Ισολογισμό, αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς και προσθέτει:

"Πράγματι, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2019, η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 21% περίπου σε ετήσια βάση (+51% σε τριμηνιαία βάση το Β’ τρίμηνο 2019) και αντανακλά την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες (5% σε ετήσια βάση), ενσωματώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των εκταμιεύσεων δανείων, καθώς και την περιστολή των λειτουργικών εξόδων    (7% σε ετήσια βάση). Τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ενίσχυσαν περαιτέρω τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της Τράπεζας για 2ο συνεχές τρίμηνο, οδηγώντας τη λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδα της τάξεως των €260 εκατ. περίπου από €70 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018. 

Επιπρόσθετα, κάναμε σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης του Ισολογισμού μας. Πρώτον, χάρη στη δεύτερη μεγάλη πώληση ΜΕΑ το 2019, η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει μείωση των ΜΕΑ κατά €2,5 δισ. από την αρχή του έτους. Επιπλέον, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι αναδιαρθρώσεις δανείων έχουν ενισχυθεί σημαντικά, συντελώντας στην επιτάχυνση της αποκλιμάκωσης των ΜΕΑ με οργανικά μέσα. Δεύτερον, μετά την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης "Tier II" τον Ιούλιο, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας βελτιώθηκε περαιτέρω σε 17,0%, υπερβαίνοντας τις συνολικές κεφαλαιακές μας απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει μια ταχύτερη από την αρχικά προγραμματισμένη μείωση των ΜΕΑ. 

Με τη νέα διοικητική ομάδα να έχει ήδη επιδείξει σημαντικές επιδόσεις, το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο να έχει επικροτηθεί από το επενδυτικό κοινό και το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα να βελτιώνεται με ταχείς ρυθμούς, τίθενται οι βάσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων. Η οικονομική δραστηριότητα, καθώς η ζήτηση δανείων, θα ενισχυθούν περαιτέρω από την αναμενόμενη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από τη νέα κυβέρνηση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του Επιχειρηματικού μας Σχεδίου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε εξέλιξη νέα συνάντηση κυβέρνησης - τραπεζών
Σε εξέλιξη νέα συνάντηση κυβέρνησης - τραπεζών
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7 το απόγευμα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και των επικεφαλής των τραπεζών με θέμα το πλαίσιο για την πρώτη κατοικία.
Σε εξέλιξη νέα συνάντηση κυβέρνησης - τραπεζών
Εθνική Τράπεζα: Στήριξη ενεργειακών επενδύσεων
Εθνική Τράπεζα: Στήριξη ενεργειακών επενδύσεων
Έργα 3,5 δισ. ευρώ στον τομέα της ενέργειας χρηματοδότησε η Εθνική Τράπεζα που ελέγχει σήμερα το 30% των συνολικών χορηγήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο.
Εθνική Τράπεζα: Στήριξη ενεργειακών επενδύσεων
Π. Μυλωνάς: Θετικό το νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία
Π. Μυλωνάς: Θετικό το νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία
Το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας περιέχει καταμερισμό του βάρους μεταξύ οφειλέτη, κράτους και τράπεζας, σημειώνει ο επικεφαλής της Εθνικής.
Π. Μυλωνάς: Θετικό το νέο πλαίσιο για την πρώτη κατοικία
Σταϊκούρας: Τα οφέλη της επαναγοράς ομολόγων από την Εθνική
Σταϊκούρας: Τα οφέλη της επαναγοράς ομολόγων από την Εθνική
Στα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο για την Εθνική Τράπεζα όσο και για την ελληνική οικονομία από την ανταλλαγή των κρατικών ομολόγων 3,3 δισ. ευρώ που είχε αποκτήσει από την ακύρωση του swap Titlos.
Σταϊκούρας: Τα οφέλη της επαναγοράς ομολόγων από την Εθνική
Επιφυλακτική η Goldman Sachs με τις ελληνικές τράπεζες -Τι συμβαίνει με την Πειραιώς
Επιφυλακτική η Goldman Sachs με τις ελληνικές τράπεζες -Τι συμβαίνει με την Πειραιώς
Στην έκθεση της Goldman Sachs επισημαίνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες «χτίζουν» τη στρατηγική τους βάσει «μηδενικού ρίσκου», δηλαδή σα να έχουν ήδη πιαστεί οι στόχοι του 2021 για τα NPEs.
Επιφυλακτική η Goldman Sachs με τις ελληνικές τράπεζες -Τι συμβαίνει με την Πειραιώς
Alpha Bank: Οι πέντε παράγοντες που θα κρίνουν την ανάκαμψη
Alpha Bank: Οι πέντε παράγοντες που θα κρίνουν την ανάκαμψη
Tα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα για το δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (ESI) αποτυπώνουν την εκ νέου αύξηση της αβεβαιότητας σχετικά με την πορεία της πανδημίας, σημειώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank.
Alpha Bank: Οι πέντε παράγοντες που θα κρίνουν την ανάκαμψη