Διαγωνισμός για την απλούστευση των διαδικασιών στο Δημόσιο

Φωτογραφία: Eurokinissi

Τον ριζικό ανασχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Δημοσίου δρομολογεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να αναβαθμιστεί η εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Η φιλόδοξη πρωτοβουλία προβλέπει την καταγραφή των προβληματικών σημείων στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, τη μέτρηση του κόστους της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών.

Για το μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας του Δημοσίου, η ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αναμένεται να ξεκινήσει τη διενέργεια διαγωνισμού στις αρχές του 2021 με προϋπολογισμό ύψους 13,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαδικασία θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες προς τη ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δύο ζητήματα.

Το πρώτο αφορά στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, άδειες, νομοθετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πληροφόρησης από τον πολίτη στη διοίκηση και αντίστροφα που απαιτούνται για την τελική παροχή μιας υπηρεσίας σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Το ζητούμενο είναι να εντοπιστούν προβληματικές λειτουργίες όπως η ύπαρξη περισσότερων του ενός υπευθύνου ή η απουσία υπευθύνου για μία δραστηριότητα και οι διαφορετικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό από διαφορετικές οργανωτικές μονάδες.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου, δεδομένου ότι προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης διάρκειας 36 μηνών με έως πέντε σχήματα, θα κληθούν να σχεδιάσουν τους επόμενους 36 μήνες ένα νέο μοντέλο απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών.

Οι νέες, απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες θα αποτυπωθούν σε εγχειρίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών.

Στο εγχειρίδιο θα γίνεται καταγραφή όλων των μονάδων του Δημοσίου που θα συμμετέχουν στις νέες απλουστευμένες διαδικασίες, των πληροφοριακών συστημάτων που θα χρησιμοποιούν και της νομοθεσίας που διέπει τις πράξεις αυτές.

Ο διαγωνισμός προβλέπει και τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συστημάτων τα οποία θα λειτουργήσουν ή λειτουργούν ήδη στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου (gov.gr).

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, θα δοθεί προτεραιότητα στους εξής τομείς:

Μεταφορές

Ιθαγένεια

Υγεία

Παιδεία

Δικαιοσύνη

Επιχειρηματικότητα

Ληξιαρχικά γεγονότα/γεγονότα κύκλου ζωής πολιτών

Απόδημος Ελληνισμός

Κοινωνική ασφάλιση

Καινοτομία

Νησιωτικότητα

Η δεύτερη υποχρέωση που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο ανάδοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό, είναι η καταγραφή των διοικητικών επιβαρύνσεων σε επιλεγμένες δημόσιες υπηρεσίες.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αποτύπωση της γραφειοκρατίας θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία και για το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους πρώτους μήνες του 2021.

Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ξεκινήσει συνεργασία με τον ΟΟΣΑ η οποία αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει το νέο φορέα.

Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του Παρατηρητηρίου, το οποίο θα συνδεθεί με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Μεταξύ των πληροφοριών που θα καταχωρούνται στο μητρώο θα είναι και όλες οι διοικητικές διαδικασίες οι οποίες θα απλουστεύονται.

ΣΧΕΤΙΚΑ