fbpxΟδηγός επιβίωσης για δάνεια με κρατική εγγύηση που «έπεσαν» | Economistas.gr
Skip to main content

Οδηγός επιβίωσης για δάνεια με κρατική εγγύηση που «έπεσαν»

Οδηγός επιβίωσης για δάνεια με κρατική εγγύηση που «έπεσαν»
Φωτογραφία: Shutterstock

Μικρές επιχειρήσεις που πήραν δάνειο μέσω του πρώην Ταμείου Εγγυοδοσίας, φυσικά πρόσωπα που στηρίχθηκαν μετά από φυσικές καταστροφές είναι κυρίως αυτοί που μπορούν να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους, οι οποίες λόγω παύσης πληρωμών προς τις τράπεζες και κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων, έχουν μεταφερθεί για τα... δέοντα στις κατά τόπους εφορίες.  

Η ρύθμιση είναι “ανοικτή” ως το τέλος Απριλίου και οι όροι λίαν δελεαστικοί, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι η ελάχιστη δόση είναι μόλις 20 ευρώ, ενώ το “κούρεμα” τόκων και προσαυξήσεων φτάνει ως το 100%.  

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επιχειρεί να φωτίσει τις λεπτομέρειες της ευνοϊκής ρύθμισης, που ήδη “τρέχει”:  

Ποιες οφειλές υπάγονται: 

Υπάγονται βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια Φυσικών Προσώπων, με εκδοθείσες έως και το 2012 Υπουργικές Αποφάσεις παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) ή της εταιρείας ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα Πιστωτικά Ιδρύματα έως τις 07/10/2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των Τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης (βεβαιωθεί) από 07/10/2019 μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. 

Επιλογή από οφειλέτη πλήθους δόσεων και απαλλαγών: 

Οι οφειλές δύναται να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως εξής: 

α. Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% 

β. Από δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 95% 

γ. Από πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 85% 

δ. Από δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80% 

ε. Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% 

στ. Από τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% 

ζ. Από σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30% 

η. Από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 20% 

θ. Από εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 15% 

ι. Από ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 10% 

Λοιποί όροι ρύθμισης:  

α) Εάν υπάρχουν περισσότερες της μίας βεβαιώσεις, τότε ρυθμίζονται όλες μαζί. 

β) Οι δόσεις, αντί προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, είναι έντοκες με επιτόκιο 3% ετησίως. 

γ) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης αυτή επιβαρύνεται με προσαύξηση 0,25%. 

δ) Προαιρετικά εντάσσονται και οι μη ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές, καθώς και αυτές που τελούν σε αναστολή. 

ε) Επίσης εντάσσονται, εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, όσες οφειλές βεβαιώνονται μετά την 30/04/2021. 

στ)Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη. Πρόσωπα που ευθύνονται για μέρος οφειλής δύνανται να ρυθμίσουν το μέρος αυτής. 

ζ) Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργασίμων ημερών από την από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής. 

η) Αν εξοφλήσει νωρίτερα τη ρύθμιση τυγχάνει απαλλαγής των τόκων σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση. 

θ) Όποιος έχει υπαχθεί, δύναται να επιλέξει άλλο πρόγραμμα ρύθμισης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό, οπότε δικαιούται απαλλαγή τόκων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα και ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 δόσεις υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης. 

Η ρύθμιση χάνεται: 

α) με τη μη καταβολή 2 συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων ή καθυστέρηση καταβολής των 2 τελευταίων δόσεων για το ίδιο χρονικό διάστημα, 

β) αν ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο άλλες οφειλές του καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός 2μήνου από την ημερομηνία αίτησης εφόσον η προθεσμία έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτήν και 

γ) αν δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α. εντός 3μήνου από την ημερομηνία υποβολής τους ή εντός 3μήνου από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής εφόσον η ημερομηνία υποβολής έχει παρέλθει πριν την αίτηση. 

Ευεργετήματα για τον οφειλέτη: 

α) λαμβάνει Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ), 

β) αναβάλλεται η εκτέλεση του ποινικού αδικήματος (αρ.25, ν.1882/90) και 

γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) κινητών ή ακινήτων, εκτός των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων τα αποδιδόμενα όμως ποσά πιστώνονται σε δόσεις ρύθμισης. 

Δικαιώματα για το Δημόσιο 

α) να μη χορηγεί ΑΦΕ για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ΄ αυτού αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, 

β) να προβαίνει σε συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη και γ) να επιβάλλει κατασχέσεις ή να εγγράφει υποθήκες, εάν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη. 

Τα ανωτέρω εισπραττόμενα ή αποδιδόμενα ποσά, αν δεν πιστώνονται διαφορετικά, καλύπτουν δόσεις ρύθμισης. 

Επισημαίνεται ότι η παραγραφή των ρυθμισμένων οφειλών αναστέλλεται και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη ισχύος της ρύθμισης. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε «λεπτή» γραμμή ο Μηχανισμός για τα δάνεια των ευάλωτων
Σε «λεπτή» γραμμή ο Μηχανισμός για τα δάνεια των ευάλωτων
Μπορεί το πολυσυζητημένο “ισπανικό μοντέλο” να έχει γίνει... καραμέλα τις τελευταίες εβδομάδες στην Αθήνα, ωστόσο πληροφορίες από το ευρωπαϊκό στρατόπεδο αποκαλύπτουν ότι η εικόνα δεν είναι τόσο ειδυλλιακή όσο φανταζόμαστε κι όσο θα θέλαμε.  
Σε «λεπτή» γραμμή ο Μηχανισμός για τα δάνεια των ευάλωτων
Σε διαβούλευση η αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης -Νέα δάνεια 5 δισ ευρώ και αλλαγές σε ορόσημα που έχουν ανατραπεί λόγω Ουκρανίας
Σε διαβούλευση η αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης -Νέα δάνεια 5 δισ ευρώ και αλλαγές σε ορόσημα που έχουν ανατραπεί λόγω Ουκρανίας
Ως τις 14 του μήνα θα μείνει ανοικτό για διαβούλευση και παρατηρήσεις, το κείμενο για την αναθεώρηση του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.  
Σε διαβούλευση η αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης -Νέα δάνεια 5 δισ ευρώ και αλλαγές σε ορόσημα που έχουν ανατραπεί λόγω Ουκρανίας
Ο ΕΦΚΑ παίρνει το «όπλο» του -Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την πίεση μεγάλων και μικρών οφειλετών
Ο ΕΦΚΑ παίρνει το «όπλο» του -Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την πίεση μεγάλων και μικρών οφειλετών
Η προθεσμία για την αναβίωση 120- 72 δόσεων και την υπαγωγή στη ρύθμιση της ενεργειακής κρίσης, έχει παρέλθει. Παρά την πίεση Επιμελητηρίων και φορέων για μια γενικευμένη και χωρίς όρους νέα ρύθμιση 120 δόσεων για παλιά και νέα χρέη, τέτοια πρόθεση δεν υπάρχει.  
Ο ΕΦΚΑ παίρνει το «όπλο» του -Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για την πίεση μεγάλων και μικρών οφειλετών