Θετικό σοκ 10,5 ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ!

Shutterstock: Per Bengtsson

«Αέρα» ως και 5 ποσοστιαίων μονάδων μέσα στην επόμενη διετία μπορεί να δώσει το «πακέτο» του Σχεδίου Ανάκαμψης, ενώ αν δει κανείς το μεσοπρόθεσμο όφελος από τον συνδυασμό επιχορηγήσεων, δανείων και μεταρρυθμίσεων, το όφελος μπορεί να ξεπεράσει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες!

Αναλύοντας τα δεδομένα, που μπορεί να δημιουργήσουν για την Ελλάδα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, η Τράπεζα της Ελλάδας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μιλάμε για πραγματική επανάσταση. Ωστόσο, δεν μένει στην απλή εκτίμηση και προχωρά στην προσεκτική ανάλυση των παραμέτρων του Σχεδίου, που τελεί υπό την έγκριση και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την εκταμίευση των προκαταβολών ύψους 4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΤτΕ, η από κοινού επίδραση των επιχορηγήσεων και των δανείων οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου του ΑΕΠ το 2026 κατά 4,3%. Μετά το 2026, οπότε και παύει η εκταμίευση των πόρων, η οικονομία επανέρχεται σταδιακά στην αρχική κατάσταση μακροχρόνιας ισορροπίας. Ωστόσο, οι θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ έχουν μακρά διάρκεια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του αποθέματος κεφαλαίου κατά την περίοδο της εφαρμογής του Σχεδίου.

Όσον αφορά τους διαύλους μέσω των οποίων οι δαπάνες επιδρούν στην αύξηση του ΑΕΠ, η κύρια επίδραση από την πλευρά των επιχορηγήσεων προέρχεται από την αύξηση της συνολικής ζήτησης, η οποία συμπαρασύρει ανοδικά την παραγωγή και την απασχόληση. Ταυτόχρονα, η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων επηρεάζει ευνοϊκά και την πλευρά της προσφοράς, καθώς η συσσώρευση του δημόσιου κεφαλαίου προκαλεί θετικές εξωτερικές επιδράσεις στην παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομική επέκταση που χρηματοδοτείται από τα δάνεια που διοχετεύονται προς τον ιδιωτικό τομέα έχει μεγαλύτερη επίδραση στο ΑΕΠ από ό,τι οι επιχορηγήσεις. Αυτό εξηγείται από τη σημαντική αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω της μείωσης του κόστους των επενδύσεων, καθώς και από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας λόγω της μείωσης των εγχώριων τιμών, γεγονός που ενισχύει τις εξαγωγές.

πίνακας για ΑΕΠ

Όσο αφορά τις επιδράσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ποσοτικοποιηθεί, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, σε αντίθεση με τις δαπάνες, οι μεταρρυθμίσεις έχουν μόνιμες επιδράσεις μακροχρόνια, δεδομένου ότι συνεπάγονται μετάβαση σε ένα νέο σημείο ισορροπίας με υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας, μεγαλύτερη προσφορά εργασίας και πιο αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων. Οι μεταρρυθμίσεις επιδρούν θετικά στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και της αύξησης της απασχόλησης και της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών συντελεστών, ενισχύοντας έτσι και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς αυξάνοντας τις εξαγωγές.

Συνολικά, στο βασικό σενάριο οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 2,6% το 2026. Η επίδρασή τους στο ΑΕΠ ενισχύεται μακροπρόθεσμα καθώς ολοκληρώνεται η εφαρμογή τους και ανέρχεται σε 6%. Συνδυαστικά, οι δαπάνες και οι μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου αυξάνουν το ΑΕΠ κατά 6,9% το 2026 στο βασικό σενάριο. Τα οφέλη αυτά παραμένουν μακροχρόνια, λόγω της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων. Στο διευρυμένο σενάριο, που λαμβάνει υπόψη και τα οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και τη συνακόλουθη βελτίωση της κατανομής των παραγωγικών πόρων, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 8,5% το 2026 και κατά 10,5% μακροχρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οφέλη για την οικονομία σε όρους εισοδήματος και απασχόλησης θα είναι διατηρήσιμα μακροχρόνια μόνο εφόσον υπάρξει πλήρης υλοποίηση των προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων. Διαφορετικά, τα οικονομικά οφέλη του Σχεδίου θα είναι βραχυπρόθεσμα και η οικονομία θα επιστρέψει σταδιακά στην προηγούμενη κατάσταση.

ΣΧΕΤΙΚΑ