Επεκτείνει το Power Pass και τον Ιούνιο -Kατατέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή

NEWSROOM
Κόσμος στην οδό Ερμού
Κόσμος στην οδό Ερμού/ Φωτογραφία Eurokinissi

Την επέκταση της επιδότησης των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) για τον μήνα Ιούνιο προβλέπει μεταξύ άλλων το «ερανιστικό» νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων στις διατάξεις του νομοσχεδίου που υπογράφουν συνολικά 12 υπουργεία, περιλαμβάνει διατάξεις για την πυροσβεστική, αιολικά πάρκα, αλλαγές σε χρήσεις γης σε προστατευόμενες περιοχές κα.

«Το πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που εκτελεί περιπολίες ή υπηρετεί σε Πεζοπόρα Τμήματα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου δύναται, για την κάλυψη των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών δασοπυρόσβεσης, και εφόσον η κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς ορίζεται ως υψηλή (3), πολύ υψηλή (4) ή κατάσταση συναγερμού (5) στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης όπου ανήκει, να διατίθεται για εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν έγκρισης του οικείου Διοικητή, μέχρι τέσσερα (4) οκτάωρα τον μήνα, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας, με την καταβολή αποζημίωσης. Η εν λόγω αποζημίωση ορίζεται στο ύψος που προβλέπεται για την πέραν του πενθημέρου εργασία του προσωπικού αυτού, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το ως άνω προσωπικό δύναται να εκτελεί έως δώδεκα (12) επιπλέον οκτάωρα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διατάξεις για τη πυροσβεστική. Στο άρθρο 38 προβλέπεται πως συγγενείς πολιτών που μετείχαν οικειοθελώς σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών και έχασαν την ζωή τους μπορούν να προσληφθούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ως πολιτικό προσωπικό. Ειδικότερα, αναφέρεται πως: «αν ιδιώτης συμμετείχε οικειοθελώς σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος και απεβίωσε κατά τη διάρκειά της, ο σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή ένα (1) τέκνο αυτού, προσλαμβάνεται κατόπιν αιτήσεώς του στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πολιτικό προσωπικό σε θέση 46 ανάλογη των προσόντων του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως της ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των κωλυμάτων διορισμού των άρθρων 4 έως 9 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Αν ο κατά τα ανωτέρω αποβιώσας δεν έχει σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή σε έναν αδερφό ή αδερφή αυτού. Η αίτηση για την πρόσληψη των ως άνω δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών, από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού τους. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με ένορκη διοικητική εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή του αιτήματος πρόσληψης. Για συμβάντα που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, η ως άνω πενταετής προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος».

Σημειώνεται πως το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την προσεχή Πέμπτη στην Ολομέλεια, ολοκληρώνοντας έτσι το νομοθετικό έργο πριν την διακοπή των εργασιών για το καλοκαίρι.

ΣΧΕΤΙΚΑ