ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Epsilon Net: Μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή – Ημερομηνία αποκοπής η 18η Ιουλίου

Epsilon Net: Μέρισμα 0,07 ευρώ/μετοχή – Ημερομηνία αποκοπής η 18η Ιουλίου

Η EPSILON NET ανακοινώνει ότι αποφάσισε τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2022, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€4.010.800,00), ήτοι μικτού ποσού €0,074 ανά μετοχή.
NEWSROOM /