Στα 79 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Καρέλιας το 2018

NEWSROOM
Στα 79 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Καρέλιας το 2018

Σημαντική αύξηση των οικονομικών της μεγεθών εμφάνισε το 2018 η καπνοβιομηχανία Καρέλιας.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας η συγκράτηση των οργανικών δαπανών στα επίπεδα των προηγούμενων χρήσεων, και η αξιοσημείωτη αύξηση της ρευστότητας, αποτελούν τα αποτελέσματα των αμυντικών μέτρων που ελήφθησαν για τη θωράκιση των εταιρειών του Ομίλου, ενάντια σε αρνητικές οικονομικές εξελίξεις.

Αναφορικά με τις αγορές του εξωτερικού ο όγκος πωλήσεων στη χρήση 2018, σε σύγκριση με τη χρήση 2017, σημείωσε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υπόλοιπης Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, ανοδικά κινήθηκε επίσης στις χώρες της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ενώ υπήρξε σταθερότητα στις αγορές της Αφρικής με παράλληλη όμως μείωση των εργοστασιακών τιμών, Αντίθετα, ελαφρά μείωση παρατηρήθηκε στις αγορές της Άπω Ανατολής.

Στο εσωτερικό της χώρας, παρά το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, καθώς και τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, η εταιρεία σημείωσε και στην χρήση 2018 αύξηση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) Κύκλου Εργασιών της κατά 3,31%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και αύξηση μεριδίων τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο. Στην χρήση 2018, ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς Ε.Φ.Κ,) κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε ευρώ 208 εκ., παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,72% στα 99,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 79,04 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,39% σε σύγκριση με το 2017.

Για το 2019 στην εσωτερική αγορά, η διοίκηση της Καρέλιας, αναμένει ελαφρά μείωση στις πωλήσεις των τσιγάρων, σε αντιστοιχία και με την συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς ενώ το μερίδιο της αναμένεται να παρουσιάσει στασιμότητα. Αντίθετα εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία των πωλήσεων της στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, όπου η πολύ καλή πορεία των πωλήσεων των πρώτων μηνών του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την διάρκεια των υπολοίπων μηνών του έτους. Παρόλα αυτά, τα έσοδα της εταιρείας από την ελληνική αγορά αναμένονται αυξημένα εξαιτίας στοχευμένων αναπροσαρμογών στην πολιτική τιμών που πραγματοποίησε κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα η συμφωνία της Καρέλιας με την Villiger Söhne AG για την διανομή των πούρων της τελευταίας στην ελληνική αγορά από τις αρχές του 2019, ενισχύει το δίκτυό της και τους συνεργάτες της στην διανομή. Στις διεθνείς μας πωλήσεις και ειδικότερα στις κυριότερες αγορές της όπως στη Βουλγαρία και στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες αναμένει να συνεχιστεί η καλή πορεία των προηγουμένων ετών, εκτός αν υπάρξουν αυξήσεις στην φορολογία των καπνικών προϊόντων.

Επίσης δεν αναμένει ιδιαίτερη επίδραση στις δραστηριότητές της εξαιτίας της εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όποια μορφή και αν πάρει αυτή.

Αναφορικά με ενδεχόμενη είσοδος της στις κατηγορίες προϊόντων Heat not Burn (ΗnB) και ατμίσματος, την χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως παρακινδυνευμένη.

«Το γεγονός ότι πρόσφατες προσπάθειες για είσοδο στους τομείς αυτούς από κάποιους πολυεθνικούς ανταγωνιστές μας, με τεράστια οικονομική επιφάνεια, έχουν, μέχρι στιγμής και σε αντίθεση με άλλες ανταγωνιστικές προτάσεις, συνοδευτεί από πενιχρά αποτελέσματα, αποδεικνύει τον ισχυρισμό μας. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις τάσεις που δημιουργούνται, όπως και τις νομοθετικές και φορολογικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων στους τομείς αυτούς, ούτως ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αξιολογεί την θέση μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΣΧΕΤΙΚΑ