Στις 30/05 η Γενική Συνέλευση της Marfin

NEWSROOM
MIG

Στις 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Marfin Investment Group, όπου οι μέτοχοι της εταιρείας θα συζητήσουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30ή Μαΐου 2019, ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της θυγατρικής «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2018.

3. Aπαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019.

5. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.

7. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

8. Έγκριση αμοιβών χρήσης 2018 κατ’ άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/1920.

9. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

10. Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

11. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 6 η Ιουνίου 2019, ώρα 12η μεσημβρινή, στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΣΧΕΤΙΚΑ