ΔΕΗ: Στις 27 Ιουνίου για τη μη διανομή μερίσματος

NEWSROOM
ΔΕΗ: Στις 27 Ιουνίου για τη μη διανομή μερίσματος

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ όπου μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, είναι και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία:

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΔΕΗ Α.Ε." στη 17η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 27 Ιουνίου 2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης (1.1.2018 έως 31.12.2018) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη 17η εταιρική χρήση (1.1.2018 έως 31.12.2018) της ΔΕΗ Α.Ε., και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την ίδια εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας (άρθρα 110 και111 του ν. 4548/2018), της έκθεσης αποδοχών (άρθρο 112) και της προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 (άρθρο 109, παράγρ. 4, του ιδίου νόμου).

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Μεταβολή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Εναρμόνιση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών και λοιπές τροποποιήσεις.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ