fbpxAttica Bank: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία των μετόχων για την ΑΜΚ | Economistas.gr
Skip to main content

Attica Bank: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία των μετόχων για την ΑΜΚ

Attica Bank: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία των μετόχων για την ΑΜΚ

Τη συμφωνία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Attica Bank με συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ"), της Thrivest και της Παγκρήτιας Τράπεζας γνωστοποίησε και επίσημα σήμερα η Attica Bank.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ειδικότερα, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η "Τράπεζα"), σε συνέχεια των από 18-01-2023, 26-01-2023, 03-02-2023, 22-03-2023 και 06-04-2023 ανακοινώσεων της, καθώς και των εταιρικών ανακοινώσεων της που αφορούν την εγκριθείσα και υπό υλοποίηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της (η "Αύξηση") και το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο που διέπει την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοίνωσε σήμερα τα ακόλουθα:

Α. Στις 20-04-2023 συνάφθηκε μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ"), της εταιρείας Thrivest Holding Ltd ("Thrivest"), της Παγκρήτιας Τράπεζας Ανώνυμη Εταιρεία ("Παγκρήτια") και της Τράπεζας (από κοινού τα "Μέρη") επενδυτική συμφωνία (η "Συμφωνία") επί των εμπορικών όρων για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην Αύξηση και την επένδυσή τους στην Τράπεζα. Επισημαίνεται ότι το ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην Τράπεζα την απόφασή του για μη συμμετοχή του στη Συμφωνία.

Κατά τη Συμφωνία:

Το ΤΧΣ, η Thrivest και η Παγκρήτια δεσμεύονται να συμμετέχουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και, ειδικά το ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει (ο "Νόμος του ΤΧΣ"), στην Αύξηση με κάλυψη ποσών αφενός έως €329 εκατ. για το ΤΧΣ, το οποίο θα προβεί σε ενάσκηση έως του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, αφετέρου έως €30 εκατ. για τη Thrivest και έως €34 εκατ. για την Παγκρήτια, ήτοι συνολικά έως €64 εκατ., μέσω κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Η Attica Bank θα εφαρμόσει τη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE reduction strategy), όπως αναφέρεται στο από 16.03.2023 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο. Προβλέπεται περαιτέρω στη Συμφωνία ότι η Παγκρήτια θα εφαρμόσει επίσης στρατηγική μείωσης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE reduction strategy).

Περαιτέρω θα επιδιωχθεί η συγχώνευση της Τράπεζας με την Παγκρήτια, σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας. Η συγχώνευση θα τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της προηγούμενης πλήρωσης συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που έχουν θέσει τα Μέρη όπως ενδεικτικά οικονομικός, φορολογικός και νομικός έλεγχος, διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμφωνίας για τους ειδικότερους όρους της συγχώνευσης και συναφή θέματα καθώς και της έγκρισης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και της συμμόρφωσης στον Νόμο του ΤΧΣ.

B. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η Τράπεζα από το ΤΧΣ, η από 30.09.2022 συμφωνία βασικών όρων μεταξύ του ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων μεταξύ τους συμφωνιών, παύουν να είναι σε ισχύ με την υπογραφή της Συμφωνίας.

Γ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, το Διοικητικό της Συμβούλιο έλαβε απόφαση για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, στο οποίο παρατίθενται βασικοί όροι της Συμφωνίας. Στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφενός θα προβλέπεται η παροχή δικαιώματος υπαναχώρησης σε μετόχους που έχουν ήδη ενασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, αφετέρου θα αναφέρονται οι σχετικές εταιρικές γνωστοποιήσεις.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα 20-04-2023. Κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται, κατά τη συνήθη διαδικασία, η δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και η δημοσίευσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, καταλήγει η ανακοίνωση.»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica Bank: Μη δεσμευτικές προσφορές από επενδυτές εγνωσμένου κύρους για την ΑΜΚ
Attica Bank: Μη δεσμευτικές προσφορές από επενδυτές εγνωσμένου κύρους για την ΑΜΚ
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της προπαρασκευαστικής διαδικασίας που διενεργείται από την Attica Bank για τους σκοπούς της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.
Attica Bank: Μη δεσμευτικές προσφορές από επενδυτές εγνωσμένου κύρους για την ΑΜΚ
Attica Bank: «Προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ βασικών μετόχων και Thrivest»
Attica Bank: «Προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ βασικών μετόχων και Thrivest»
H Attica Bank εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι βρίσκεται «σε συνεχείς και προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ των βασικών μετόχων της και της εταιρείας Thrivest Holding Ltd».
Attica Bank: «Προχωρημένες συνομιλίες μεταξύ βασικών μετόχων και Thrivest»
Attica Bank: Δάνεια σε ΜμΕ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Attica Bank: Δάνεια σε ΜμΕ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Η Attica Bank συνεχίζει με προσήλωση να υποστηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα και να συμμετέχει ενεργά στη στήριξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επεκτείνει την υφιστάμενη συνεργασία της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), με τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund» (DeLFI GF).
Attica Bank: Δάνεια σε ΜμΕ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Attica Bank: Συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I
Attica Bank: Συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I
Σε συμφωνία με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ προχώρησε η Attica Bank.
Attica Bank: Συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I
Attica Bank: Νέο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος σε συνεργασία με την 3Κ Investment Partners Αμοιβαίο
Attica Bank: Νέο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος σε συνεργασία με την 3Κ Investment Partners Αμοιβαίο
Η Attica Bank ανακοινώνει την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της με την 3K Investment Partners, στο τομέα της δημιουργίας και διάθεσης σύγχρονων και αξιόπιστων επενδυτικών λύσεων.
Attica Bank: Νέο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος σε συνεργασία με την 3Κ Investment Partners Αμοιβαίο