Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε τα proforma αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου με αύξηση εσόδων +38% και EBITDA +43%

NEWSROOM
Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε τα proforma αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου με αύξηση εσόδων +38% και EBITDA +43%

Η εταιρεία IDEAL Holdings («Εταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοίνωσε τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α’ Εξαμήνου 2023:

Η IDEAL Holdings επισημαίνει ότι τα Proforma Οικονομικά Μεγέθη, δεν είναι ελεγμένα και συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας και παρουσιάζουν σε κάθε περίοδο αναφοράς συνδυαστικά τις επιδόσεις των εταιριών:

(α) στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, και

(β) ταυτόχρονα παραμένουν στο χαρτοφυλάκιό της.

Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται για το Α’ Εξάμηνο 2022 τα αποτελέσματα των θυγατρικών: Astir, Coleus, ADACOM, IDEAL Electronics ενώ αντίστοιχα δεν έχουν ενσωματωθεί τα αποτελέσματα της Three Cents (λόγω αποεπένδυσης) και για το Α’ Εξάμηνο 2023 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των θυγατρικών: Astir, Coleus, ΒΥΤΕ, ADACOM, IDEAL Electronics, προκειμένου τα μεγέθη να είναι συγκρίσιμα. Τα ως άνω proforma αποτελέσματα θα περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή ενότητα στις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Α΄ Εξαμήνου 2023 που θα δημοσιευθούν την 21η Σεπτεμβρίου 2023.

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

Επενδύσεις στην Βιομηχανία (Astir, Coleus)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε € 38,5 εκατ.  και σημείωσε Μείωση Εσόδων σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) κατά 7,5% στα € 41,7 εκατ., η οποία προήλθε από την (i) την εποχιακή μείωση όγκου λόγω αυξημένων παραγγελιών το Δ’ τρίμηνο 2022 και (ii) την μείωση στις χρεώσεις πελατών προερχόμενες από μειωμένα έξοδα τρίτων (π.χ. κόστος διακίνησης). Οι πωλήσεις σε τεμάχια ανήλθαν σε 6,3 δις τεμάχια το 2023 έναντι 7,0 δις τεμάχια το 2022.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 10% στα € 10,3 εκατ. η οποία οφείλεται σε (i) βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και ειδικότερα λόγω της ανόδου του περιθωρίου της Coleus, και (ii) βελτίωση των λειτουργικών εξόδων.
 • Αύξηση των Κερδών προ  Φόρων κατά 2%  στα € 8,4 εκατ.
 • Η εκτίμηση για το σύνολο του 2023 είναι ότι ο Κύκλος Εργασιών θα κυμανθεί στα επίπεδα των € 80 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων  και Αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των € 19 εκατ.

Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 169% στα € 48,3 εκατ. από τα οποία € 4,5 εκατ. (15%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 25,9 εκατ. (85%) από εξαγορές.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων  και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 257%  στα € 5,3  εκατ. από τα οποία € 0,7 εκατ. (18%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 3,1  εκατ. (82%) από εξαγορές.
 • Αύξηση των Κερδών προ  Φόρων κατά 298%  στα € 3,4  εκατ. από τα οποία € 0,3 εκατ. (11%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 2,2  εκατ. (89%) από εξαγορές.
 • Αύξηση των Κερδών μετά από  Φόρους κατά 320%  στα € 2,7  εκατ. από τα οποία € 0,3 εκατ. (16%) προέρχονται από οργανική ανάπτυξη και € 1,7  εκατ. (84%) από εξαγορές.
 • Η εκτίμηση για το σύνολο του 2023 είναι ότι ο Κύκλος Εργασιών θα κυμανθεί στα επίπεδα των € 100 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων  και Αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των € 12 εκατ.

Σχετικά με την Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.:

Η IDEAL την 20η Ιουνίου 2023 υπέγραψε Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών («Συναλλαγή») για το 100% των μετοχών εταιρείας KT Golden Retail Venture Limited («KT»), η οποία συμμετέχει κατά 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. («ADS»). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού την 27η Ιουλίου 2023 ενέκρινε ομόφωνα την συγκεκριμένη Συναλλαγή. Καθώς η εν λόγω συναλλαγή θα ολοκληρωθεί εντός του 3ου τριμήνου 2023, τα αποτελέσματα της ADS δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου της IDEAL, αλλά για σκοπούς πρόσθετης ενημέρωσης παρατίθενται παρακάτω.

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 17%  στα € 92,0 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων  και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 118%  στα € 9,1 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ  Φόρων στα € 4,4 εκατ
 • Αύξηση των Κερδών μετά από  Φόρους στα € 3,0εκατ.
 • Η εκτίμηση για το σύνολο του 2023 είναι ότι ο Κύκλος Εργασιών θα κυμανθεί στα επίπεδα των € 200 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων  και Αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των € 20 εκατ

Προοπτικές για το 2023

«Η σημαντική άνοδος των μεγεθών συνεχίστηκε και το Α’ Εξάμηνο του 2023 και αποτελεί συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και στοχευμένων εξαγορών. Δημιουργούμε με σταθερούς ρυθμούς ένα Όμιλο με διαφοροποιημένες επενδύσεις και με στόχο την αύξηση της αξίας των μετόχων μας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το πλεονέκτημα της διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου και των επενδύσεων σε εταιρίες με υγιή οικονομικά στοιχεία και αναπτυξιακή προοπτική. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης στα Αττικά Πολυκαταστήματα, εντός του 3ου τριμήνου, οι στόχοι μας πλέον για το 2023 είναι ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου να φτάσει τα € 390 εκατ. και τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) να υπερβούν τα € 50 εκατ. Χάρη στα οικονομικά μας αποτελέσματα η Ideal κατατάσσεται πλέον στις 25 μεγαλύτερες εταιρίες του ΧΑΑ και ο επόμενος στόχος μας είναι η κεφαλαιοποίηση μας να αντικατοπτρίζει τα οικονομικά μας μεγέθη», δήλωσε ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.

ΣΧΕΤΙΚΑ