ΤΧΣ: Στο 5-5,44 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας

NEWSROOM
Εθνική τράπεζα
Φωτογραφία: Shutterstock

Την πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Σήμερα η πώληση των μετοχών εξασφάλισε και την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κι έτσι ανοίγει ο δρόμος για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Εθνική Τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα Δευτέρας, ανακοινώθηκε και η συμφωνία για την πώληση του 9% των μετοχών της Alpha Bank που έχει στην κατοχή του το ΤΧΣ στην ιταλική τράπεζα Unicredit.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή διάθεσης των μετοχών θα κυμανθεί στο εύρος 5 ευρώ με 5,44 ευρώ και θα διατεθούν 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που αντιστοιχούν στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (εφεξής «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”), ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς» (upsize option), και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης («Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ €5,00 και €5,44 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και

(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές ("QIB") στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι "ΗΠΑ" ή "Ηνωμένες Πολιτείες"), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο "Κανόνας 144Α") ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ"), και (ii) ορισμένοι άλλοι ειδικοί επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).

Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 14 Νοεμβρίου έως και 16 Νοεμβρίου 2023) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 16 Νοεμβρίου 2023, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από €5,00 ή υψηλότερη από €5,44 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, θα καθοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο, βάσει του αποτελέσματος της Διεθνούς Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 16 Νοεμβρίου 2023.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου. Δικαίωμα Υπαναχώρησης Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτηση εγγραφής τους, κατά την περίοδο που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1001η/13.11.2023 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρίας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με καταβολή μετρητών».

ΣΧΕΤΙΚΑ