Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή ανάπτυξη σε κέρδη, έσοδα από τόκους και πιστωτική επέκταση το 2023

NEWSROOM
Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή ανάπτυξη σε κέρδη, έσοδα από τόκους και πιστωτική επέκταση το 2023
Ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρ. Μεγάλου

Τι αναφέρει η διοίκηση για την πορεία της τράπεζας το 2023, αλλά και για το 2024.

Ισχυρή ανάπτυξη στα οικονομικά της μεγέθη τόσο σε επίπεδο δ΄ τριμήνου όσο και στο σύνολο του 2023 κατέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η τράπεζα.

Ειδικότερα τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερέβησαν οριακά το 1 δισ. ευρώ (1,047 δισ. ευρώ) ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα 531 εκατ. ευρώ το 2022.
Πιο συγκεκριμένα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Το 4ο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,25 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 20,0%. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το έτος 2023 διαμορφώθηκαν σε €0,80 και 16,6%, υπερβαίνοντας τους στόχους για €0,65 και 14%. Τα άνευ εξομάλυνσης στοιχεία διαμορφώθηκαν σε €0,59 και 12,3% αντίστοιχα
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 4ου τριμήνου ανήλθαν σε €537 εκατ., +1% σε τριμηνιαία και +25% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το 2023 διαμορφώθηκαν σε €2 δισ., σε σύγκριση με €1,4 δισ., το προηγούμενο έτος
  • Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 4ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €144 εκατ., αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, οδηγούμενα κυρίως από τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €547 εκατ. το 2023, +14% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων
  • Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα περιορίστηκαν περαιτέρω στα €196 εκατ. το 4ο τρίμηνο, -7% σε ετήσια βάση, οδηγώντας τα κόστη του έτους σε υποχώρηση κατά 4%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν κατά 11% ετησίως το 2023
  • Η ποιότητα ενεργητικού εμφάνισε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη NPE να μειώνεται κατά το ήμισυ ετησίως στο 3,5%, ξεπερνώντας τον στόχο του 2023 (<5%), με κάλυψη NPE στο 62%, ενισχυμένη κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
  • Ισχυρή πιστωτική επέκταση €1,6 δισ. το 2023, επιτυγχάνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί, υποστηριζόμενη από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, με περίπου €250 εκατ. ίδια χρηματοδότηση να εκταμιεύεται το 2023
  • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 9% σε τριμηνιαία και 34% σε ετήσια βάση, στα €9,3 δισ. το 4ο τρίμηνο, λόγω σημαντικών εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς
  • Η παραγωγή οργανικού κεφαλαίου ανήλθε σε 0,4% το 4ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 13,2% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,8%, τον Δεκ.23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,2%. Ο αντίστοιχος δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 24,1% τον Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με την απαίτηση του 21,9% για τον Ιανουάριο 2024
  • Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 241% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 61%

Χρήστος Μεγάλου: Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας

«Η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική το 2023, με την αύξηση του ΑΕΠ να εκτιμάται σε περίπου 2,5%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και η εισροή ξένων επενδύσεων.

Το 2023, η ελληνική δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, ενώ η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς θα αποτελέσει ένα ακόμα καταλύτη στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Η Πειραιώς παρουσίασε το ιστορικά ισχυρότερο σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 4ο τρίμηνο, παράγοντας €0,25 κέρδη ανά μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οδηγώντας τα αντίστοιχα ετήσια μεγέθη του 2023 σε €0,80 και 17%.

Ο Όμιλος Πειραιώς συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και τη συσσώρευση εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχίας στο λειτουργικό κόστος και της προσεκτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών φέρνει αποτελέσματα, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προς το ενεργητικό στις 74 μονάδες βάσης για το έτος 2023, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα οδήγησε τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 31%, το χαμηλότερο ιστορικά σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 13,3%, αυξημένο κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώθηκε πρόβλεψη για διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 3,5%, ενώ το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% ετησίως, αξιοποιώντας την ηγετική μας θέση στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2023, η Πειραιώς σήμερα ανακοινώνει τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2024-26.

Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου €1 δισ. ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026. Επίσης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον Όμιλο, στοχεύουμε πλέον σε ποσοστό διανομής κερδών 50% από το 2025 και μετά, υπό την αίρεση εκπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία».

ΣΧΕΤΙΚΑ