Τράπεζα Πειραιώς: Αυξημένα κατά 16% τα έσοδα από τόκους το α΄ τρίμηνο, στα 518 εκατ. ευρώ

NEWSROOM
Χρήστος Μεγάλου

«Το 2024 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά, μετά από 16 χρόνια, κατά την οποία η Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά στους μετόχους της».

Το α΄ τρίμηνο του 2024 σηματοδοτεί ένα τρίμηνο ποιοτικής κερδοφορίας, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 16,5%, έναντι στόχων για περίπου €0,80 και 14% αντίστοιχα για το σύνολο του 2024, όπως αναφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στην ανακοίνωση με τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εναρκτήριο τρίμηνο της τρέχουσας χρονιάς.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ., +16% σε ετήσια βάση, με ανθεκτικά επιτοκιακά περιθώρια πελατείας. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 2,1%.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €145 εκατ., αυξημένα κατά 19% σε ετήσια και κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, οδηγούμενα κυρίως από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των €193 εκατ., -5% σε ετήσια βάση, λόγω των συνεχιζόμενων ενεργειών ενίσχυσης αποτελεσματικότητας.

Ιστορικά χαμηλό οργανικό κόστος κινδύνου στις 51 μονάδες βάσης. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο των 17 μονάδων βάσης.

Σταθερή ποιότητα ενεργητικού με τον δείκτη NPE στο 3,5%, και κάλυψη NPE στο 60%, ενισχυμένη κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως.

Καλή εκκίνηση στις εκταμιεύσεις δανείων, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €2,1 δισ. ή +6% σε ετήσια βάση. Αντισταθμιστικά επέδρασαν οι υψηλές αποπληρωμές (€2,3 δισ.) λόγω της αναμενόμενης εποχικότητας του 1ου τριμήνου. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. ετησίως σε €30 δισ., με σημαντική ροή έργων προς χρηματοδότηση τους επόμενους μήνες. Η πρωταγωνιστική θέση της Πειραιώς στην αγορά επιβεβαιώνεται από τις εκταμιεύσεις μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του  προγράμματος «Σπίτι μου», οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται σε περίπου €0,5 δισ.

Το 2024 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά, μετά από 16 χρόνια, κατά την οποία η Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά στους μετόχους της, ποσού περίπου €80 εκατ. για τη χρήση 2023. Η σχετική αίτηση για έγκριση έχει υποβληθεί στην ΕΚΤ στα μέσα Απριλίου, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου. Παράλληλα, η παραγωγή κεφαλαίου στο τρίμηνο οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 13,7%, ενσωματώνοντας αυξημένη πρόβλεψη 25% για διανομή μερίσματος στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2024.

Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 26,0% τον Μάρτιο 2024, σε σύγκριση με εποπτική απαίτηση 24,9% τον Ιανουάριο 2025.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 8% σε τριμηνιαία και 33% σε ετήσια βάση, στα €10,0 δισ., λόγω εισροών σε αμοιβαία κεφάλαια και private banking.

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 241% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 62%.

Χρήστος Μεγάλου: Το α΄ τρίμηνο αποτέλεσε ένα τρίμηνο ορόσημο στην ιστορία της Τράπεζας, καθώς η Πειραιώς επέστρεψε σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικοποίησης

«Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για την Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του έτους. Κατά το 1ο τρίμηνο παρουσιάσαμε ένα ακόμη σύνολο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 16,5% απόδοση κεφαλαίων. Η Πειραιώς πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και ενίσχυση των κεφαλαίων της, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, με τα καθαρά έντοκα αποτελέσματα να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, ενώ αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προς το ενεργητικό στις 76 μονάδες βάσης το 1ο τρίμηνο. Οι προσπάθειές μας για λειτουργική αποτελεσματικότητα διαμόρφωσαν τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 29%, μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά για ακόμη ένα τρίμηνο.

Το σημαντικότερο επίτευγμα αυτών των αποτελεσμάτων ήταν το κόστος κινδύνου, το οποίο υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 17 μονάδων βάσης, ή 51 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE διατηρήθηκε στο 3,5% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις στο 60%.

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με ισχυρή ροή έργων προς χρηματοδότηση τους προσεχείς μήνες. Η πρωταγωνιστική μας θέση στην αγορά επιβεβαιώνεται από τις εκταμιεύσεις μας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Σπίτι μου», οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται σε περίπου €0,5 δισ. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα €10,0 δισ. το 1ο τρίμηνο, λόγω της εκτεταμένης τεχνογνωσίας μας σε αυτόν τον τομέα.

Το 1ο τρίμηνο αποτέλεσε ένα τρίμηνο ορόσημο στην ιστορία της Τράπεζας, καθώς η Πειραιώς επέστρεψε σε καθεστώς πλήρους ιδιωτικοποίησης με την επιτυχημένη προσφορά του 27% του μετοχικού μας κεφαλαίου, το οποίο κατείχε το ΤΧΣ. Το συνολικό μέγεθος της συναλλαγής ανήλθε σε €1,35 δισ., αποτελώντας τη μεγαλύτερη συναλλαγή ιδιωτικοποίησης τράπεζας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται στα €11 δισ., πέρα από κάθε προσδοκία.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση μου, καθώς το 2024 αναμένεται να είναι η πρώτη χρονιά, μετά από 16 χρόνια, κατά την οποία η Πειραιώς θα καταβάλει μέρισμα σε μετρητά στους μετόχους της, ποσού περίπου €80 εκατ. για τη χρήση 2023. Η σχετική αίτηση για έγκριση έχει υποβληθεί στην ΕΚΤ στα μέσα Απριλίου, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του Ιουνίου. Παράλληλα, η παραγωγή κεφαλαίου στο τρίμηνο οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 13,7%, ενσωματώνοντας αυξημένη πρόβλεψη 25% για διανομή μερίσματος στους μετόχους μας από τα κέρδη του 2024.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία».

ΣΧΕΤΙΚΑ