Πρεμιέρα για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»-Το πλαίσιο εφαρμογής

NEWSROOM
Πρεμιέρα για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»-Το πλαίσιο εφαρμογής
Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

1. Σκοπός του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
2. Στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στην ΚΥΑ.
3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες τους, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού.
4. Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων, που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του μηχανισμού.
5. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

1. Στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30ή Μαΐου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του μηχανισμού.Ο μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφαλαίου.
2. Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
3. Δεν εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης, καθώς και εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Υποχρεούνται δε να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

1. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, λόγω της ένταξής τους στο μηχανισμό, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά, που προκύπτει, αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

1. Ως διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 15 Ιουνίου 2020 έως τις 15 Οκτωβρίου 2020.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.
3. Κατ' εξαίρεση:
α) επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30ή Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι:

51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών»,

51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων»,

52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και

33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,

β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και

γ) επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους,

έχουν δικαίωμα ένταξης στο μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος από 15/06/2020 έως και 31/12/2020.Δικαίωμα ένταξης από 16/10/2020 έως και 31/12/2020 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος.

Α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ημερομηνία έναρξης ισχύος του οποίου είναι η 15η Ιουνίου 2020, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού, ακολουθούν την κάτωθι διαδικασία:

I. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την έγκριση ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα ακαθάριστα έσοδά τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με το μήνα ένταξής τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

2. Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την ΑΑΔΕ, η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης-εργοδότη στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου.

3. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στο μηχανισμό από την ΑΑΔΕ πραγματοποιείται, μετά την ολοκλήρωση της Α' φάσης υποβολής της αίτησης/δήλωσης από τις επιχειρήσεις-εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ», όπως προβλέπεται κατωτέρω και κατόπιν της αποστολής των σχετικών αρχείων από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» στην ΑΑΔΕ.

4. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των επιχειρήσεων-εργοδοτών από την ΑΑΔΕ, τότε η αίτηση/δήλωση των επιχειρήσεων-εργοδοτών για την ένταξή τους στο μηχανισμό στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο.

ΙΙ. Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για ένταξη στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση/ δήλωση ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία αιτούνται την ένταξή τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» σε δύο φάσεις:

Α΄ φάση: Υποβολή στοιχείων εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και δηλώνουν τα κάτωθι:

α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020, κλπ).

β. Το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου Α.

γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης στις 30/5/2020, που θα ενταχθούν στο μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

δ. Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στο μηχανισμό και εφεξής.

ε. Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

στ. Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στο μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση, υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου.

Β΄ φάση: Υποβολή οικονομικών στοιχείων εργαζομένων που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:

α. τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζομένου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του,

β. τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στο μηχανισμό, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και

γ. τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και την τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του εργαζομένου που θα ενταχθεί στο μηχανισμό.

Β. Γενικοί κανόνες

1. Κατ΄ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του μηχανισμού, η διαδικασία ένταξης στο μηχανισμό, όπως περιγράφεται στο παρόν, αφορά στο χρονικό διάστημα από 15/6/2020 έως 30/6/2020.

2. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» υποβάλλεται εκ των προτέρων και το αργότερο πριν από την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας.

Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του δικαιούχου εργαζομένου, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% επί των μειωμένων καθαρών αποδοχών του, που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν παρέχει εργασία, λόγω της ένταξής του στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του μηχανισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ