fbpxΣυνταξιούχοι: Πώς ρυθμίζονται τα αδήλωτα αναδρομικά του 2013 | Economistas.gr
Skip to main content

Συνταξιούχοι: Πώς ρυθμίζονται τα αδήλωτα αναδρομικά του 2013

Συνταξιούχοι: Πώς ρυθμίζονται τα αδήλωτα αναδρομικά του 2013
Φωτογραφία: Eurokinissi

Περιθώριο μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τα αδήλωτα αναδρομικά εισοδήματα που εισέπραξαν το 2013. 

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ΑΑΔΕ και υπογράφει ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, δίνονται αναλυτικές διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των αναδρομικών ποσών συντάξεων που έλαβαν 70.000 συνταξιούχοι το 2013. Τα εν λόγω ποσά δεν εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν το 2014 με συνέπεια τον περασμένο Δεκέμβριο να λάβουν «ραβασάκια» από τη φορολογική Αρχή, με τα οποία καλούνταν να πληρώσουν υψηλό φόρο. 
 
Με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ γνωστοποιείται ότι δεν θα επιβαρυνθούν με φόρους και προσαυξήσεις οι συνταξιούχοι που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι κατέβαλαν φόρο εισοδήματος για τα αναδρομικά του 2013. Επιπλέον, διασαφηνίζεται ότι οι 70.000 συνταξιούχοι με τα αδήλωτα αναδρομικά ποσά θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία. Με τη διαδικασία αυτή θα κατανείμουν τα ποσά στα έτη που ανάγονται και θα φορολογηθούν ξεχωριστά για κάθε έτος και όχι για όλα μαζί, ούτως ώστε να προκύψουν ελαφρύνσεις. 

Η απόφαση Πιτσιλή προβλέπει διαγραφή προστίμων, έκπτωση 80% σε προσαυξήσεις και μείωση φόρων. 

Αναδρομικοί… φόροι: Η διαδικασία για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις

Η διαδικασία για τη διαγραφή των προστίμων και την έκπτωση έως 80% στις προσαυξήσεις, περιγράφεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και σε διευκρινιστική εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.
Συγκεκριμένα:

1. Τροποποιήσεις: Πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ή/και επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες αφορούν αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων, τα οποία εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους το έτος 2013 («προσβαλλόμενες πράξεις»), δύνανται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου.

2. Αιτήσεις- προθεσμία . Ο φορολογούμενος υποβάλει την αίτησή του, στην εφορία έως τις 31 Ιουλίου 2020 ή σε όποια άλλη προθεσμία τυχόν προβλεφθεί. Σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας, κατά περίπτωση, της ΔΟΥ που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία υποδοχής. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, αυτή διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της, με ενημέρωση του αιτούντος.

3. Εξ αποστάσεως. Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΟΥ. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα.

4. Ο λόγος. Η αίτηση του φορολογουμένου πρέπει να αναφέρει τους λόγους ακύρωσης ή τροποποίησης και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει είτε η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ή το αριθμητικό ή λογιστικό λάθος. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση αποδοχών/συντάξεων από τον αρμόδιο φορέα, στην οποία θα υπάρχει διακριτή αναγραφή των ετών που τα αναδρομικά ανάγονται, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη από τον αρμόδιο φορέα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα έτη στα οποία ανάγονται τα εισοδήματα, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 1δ του άρθρου 4 της παρούσας. Η αίτηση συνοδεύεται, επίσης, από αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης και πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορολογούμενου (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

  • 4α. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά ποσά αποδοχών-συντάξεων για τον λόγο ότι είχε αποδεδειγμένα υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές (συμπληρωματικές) δηλώσεις με τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν αυτές είχαν εκκαθαριστεί ή όχι, υποβάλει μαζί με την αίτηση και αντίγραφα των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.
  • 4β. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά εισοδήματα για τα οποία δεν είχε υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές (συμπληρωματικές) δηλώσεις, μαζί με την αίτηση του παρόντος υποβάλει (εκπρόθεσμες) τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών ποσών στα έτη που ανάγονται αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές το εκπρόθεσμο υπολογίζεται από 01/1/2015 έως τις 31/12/2019.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκομίζει και επικαλείται ο φορολογούμενος προκύπτει διαφορετική φορολογική υποχρέωση από αυτήν που προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη πράξη, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ κάνει αποδεκτή, εν όλω ή εν μέρει, κατά περίπτωση, την αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

  • α. Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητεί την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά ποσά αποδοχών-συντάξεων για τον λόγο ότι είχε αποδεδειγμένα υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές (συμπληρωματικές) δηλώσεις με τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν αυτές είχαν εκκαθαριστεί ή όχι, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν βάσει των οδηγιών του ΔΕΑΦ Α 1174594 ΕΞ 2019/17-12-2019 εγγράφου ακυρώνονται με πράξη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, έως τις 30/9/2020 ή σε όποια άλλη προθεσμία τυχόν προβλεφθεί και διαγράφονται τα τυχόν ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει αυτών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι υποβληθείσες δηλώσεις δεν έχουν εκκαθαριστεί, απαιτείται πριν την ακύρωση της προσβαλλόμενης να διενεργηθεί η εκκαθάριση αυτών.
  • β. Στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι ζητούν την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά εισοδήματα για τα οποία δεν είχαν υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές (συμπληρωματικές) δηλώσεις, η ΔΟΥ διενεργεί εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 3 της παρούσας έως 30/9/2020 ή σε όποια άλλη προθεσμία τυχόν προβλεφθεί, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα αναδρομικά όλα μαζί κατά το έτος που εισπράχθηκαν αλλά τμηματικά κατά το έτος που ανάγονται.
  • γ. Κατά την εκκαθάριση των εν λόγω δηλώσεων και τον προσδιορισμό του φόρου, εκπίπτουν οι φόροι που παρακρατήθηκαν κατά την καταβολή των αναδρομικών ποσών σύμφωνα με την υπ' αρ. Ε.2204/2019 εγκύκλιο.
  • δ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα έτη στα οποία ανάγονται τα εισοδήματα, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο με το οποίο αποδεικνύεται η κατανομή στα έτη που ανάγονται τα αναδρομικά, όπως πχ. η μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης. Αν δεν είναι ούτε αυτό εφικτό, η κατανομή των εισοδημάτων γίνεται στα 3 προηγούμενα της είσπραξης των αναδρομικών εισοδημάτων έτη, δηλαδή στα οικονομικά έτη 2011, 2012 και 2013, εφόσον γίνεται αντίστοιχα και η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορολογούμενους.
  • ε. Επισημαίνεται ότι κατά την εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων ελέγχεται ότι το άθροισμα των ποσών των εισοδημάτων που δηλώνονται σε αυτές αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών που έχει υποβληθεί από τον φορέα και είναι διαθέσιμο στη Φορολογική Διοίκηση.

Σε περίπτωση που η αίτηση του φορολογούμενου απορριφθεί, είτε λόγω μη προσκόμισης των δικαιολογητικών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκδίδεται απόφαση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης και κοινοποιείται στον φορολογούμενο με ανάρτηση στη θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση. Κατά της πράξης απόρριψης δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή.

Εφόσον με την πράξη προσδιορισμού φόρου δεν προέκυψε ποσό φόρου προς καταβολή (μηδενικές-πιστωτικές δηλώσεις) και εκδόθηκαν μόνο πράξεις επιβολής προστίμου, αυτές δύνανται να ακυρώνονται και χωρίς αίτηση του φορολογούμενου από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ και διαγράφεται το σχετικό πρόστιμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια αναδρομικά θα δοθούν στις 9 Ιουλίου
Ποια αναδρομικά θα δοθούν στις 9 Ιουλίου
Στις αρχές Ιουλίου, και όχι τον Οκτώβριο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα «δουν» αναδρομικά στους λογαριασμούς τους περίπου 245.000 συνταξιούχοι.
Ποια αναδρομικά θα δοθούν στις 9 Ιουλίου
Φάκελος «αναδρομικά»: Τα 15 «SOS» για τους συνταξιούχους
Φάκελος «αναδρομικά»: Τα 15 «SOS» για τους συνταξιούχους
Η ρύθμιση για τα αναδρομικά -που για να καλυφθούν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι το κόστος τους θα ανέλθει στα 3,9 δισ. ευρώ- αναμένεται να έρθει πολύ σύντομα, ακόμα και μέσα στον Ιούλιο.
Φάκελος «αναδρομικά»: Τα 15 «SOS» για τους συνταξιούχους
Αναδρομικά: Οι 5 ρήτρες του κυβερνητικού σχεδίου
Αναδρομικά: Οι 5 ρήτρες του κυβερνητικού σχεδίου
Θέμα ημερών θεωρείται η ανακοίνωση από τον πρωθυπουργό της λύσης για απόδοση των αναδρομικών στους συνταξιούχους, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Αναδρομικά: Οι 5 ρήτρες του κυβερνητικού σχεδίου
Βρούτσης για αναδρομικά: Η κυβέρνηση σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις
Βρούτσης για αναδρομικά: Η κυβέρνηση σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις
O υπουργός Εργασίας τόνισε ότι ήδη δόθηκε μία νέα επικουρική σύνταξη, δρομολογείται η νέα κύρια σύνταξη στο τέλος του έτους αλλά και η καταβολή των αναδρομικών 12 μηνών.
Βρούτσης για αναδρομικά: Η κυβέρνηση σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις
Μητσοτάκης: Αναδρομικά σε όλους, εντός του 2020
Μητσοτάκης: Αναδρομικά σε όλους, εντός του 2020
Ο πρωθυπουργός, προ ολίγου, δεσμεύτηκε ότι το κράτος θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά που τους οφείλονται, εντός του 2020.
Μητσοτάκης: Αναδρομικά σε όλους, εντός του 2020
Σταϊκούρας: Ερχεται η διάταξη για την επιστροφή αναδρομικών
Σταϊκούρας: Ερχεται η διάταξη για την επιστροφή αναδρομικών
Η επιστροφή των αναδρομικών θα αφορά σε περίπου 2,3 εκατ. συντάξεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και το κόστος του 1,4 δισ. ευρώ θα επιβαρύνει άπαξ τον προϋπολογισμό του 2020.
Σταϊκούρας: Ερχεται η διάταξη για την επιστροφή αναδρομικών