fbpx«Σωσίβιο» για 150.000 επιχειρήσεις το «Γέφυρα 2» | Economistas.gr
Skip to main content

«Σωσίβιο» για 150.000 επιχειρήσεις το «Γέφυρα 2»

«Σωσίβιο» για 150.000 επιχειρήσεις το «Γέφυρα 2»
Κλειστά καταστήματα στην Αθήνα/ Φωτογραφία Eurokinissi

Η πλατφόρμα για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων άνοιξε και η ανταπόκριση είναι μεγάλη, δείχνοντας έτσι ότι το «Γέφυρα 2» μπορεί να λειτουργήσει ως σωσίβιο για περίπου 150.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που είτε θα βοηθηθούν να παραμείνουν «πράσινες» απέναντι στις τράπεζες είτε θα υποστηριχθούν στην εξυπηρέτηση δανείων που έχουν ήδη «κοκκινίσει».

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή για αιτήσεις ως τις 9 Μαίου κι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι πιστώσεις της κρατικής συνδρομής στους δικαιούχους, καλύπτοντας αναδρομικά και τη δόση του Απριλίου. Με δεδομένο, δε, ότι το πρώτο βήμα είναι πάντα το καθοριστικό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το οδηγό που ετοίμασε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων;

Κάθε φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, όπως ορίζονται στο νόμο (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο 1) μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων

Ποιος υποβάλει την αίτηση σε περίπτωση που για την ίδια οφειλή ευθύνονται περισσότεροι; 

Σε περίπτωση περισσότερων συνοφειλετών  για την ίδια οφειλή, αρκεί να υποβληθεί η αίτηση από έναν από αυτούς

Αν υποβληθεί αίτηση και ο οφειλέτης εκπέσει από την συνεισφορά του δημοσίου (π.χ. σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του) μπορεί να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία;

Όχι. Δεν επιτρέπεται η υποβολή δεύτερης αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς δημοσίου από το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Ποια στοιχεία και δικαιολογητικά ανακτώνται αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησης από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης;

Τα πλήρη στοιχεία καθώς και τα σχετικά έγγραφα ανακτώνται από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης για τον αιτούντα και σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο του/της συζύγου και των εξαρτημένων μελών, και ειδικότερα:

 • Το ονοματεπώνυμο
 • Το πατρώνυμο
 • Ο Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου)
 • Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
 • Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), αν είναι επιτηδευματίες
 • Δήλωση εισοδήματος νομικών ή φυσικών προσώπων κατά περίπτωση
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους

Τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αντλούνται αυτόματα, εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους, βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών, η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Ποια στοιχεία συμπληρώνονται ή επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα;

 • Κατά την υποβολή της αίτησης ο αιτών συμπληρώνει:
 • το τηλέφωνο
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (e-mail)
 • τις καταθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειακών) σε χώρες εκτός Ελλάδος

Τι δηλώνει υπεύθυνα ο αιτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Ποια πεδία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιβεβαιώνονται ως υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα;

Ο αιτών συναινεί και επιβεβαιώνει ως υπεύθυνη δήλωση, επιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία της πλατφόρμας τα ακόλουθα:

α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που  περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δίνει  τη συγκατάθεσή του για την άντληση των δεδομένων που ορίζονται στο νόμο από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται να δημοσιευτούν πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση που θα χορηγηθεί με το παρόν νομοθετικό πρόγραμμα

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση  των νομικών προσώπων, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση.

Ποια στοιχεία ανακτώνται από τους χρηματοδοτικούς φορείς μετά την υποβολή της αίτησης;

Μετά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται από τους χρηματοδοτικούς φορείς για τον αιτούντα και κατά περίπτωση τον/την σύζυγο ή συμβίο/συμβία  τα ακόλουθα:

α) στοιχεία αναφορικά με το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προκειμένου να ελεγχθεί το κριτήριο επιλεξιμότητας της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 1.

β) στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφοράς κατά το άρθρο 1, το οφειλόμενο ποσό ανά δάνειο σε χρηματοδοτικό φορέα και την ημερομηνία καθορισμού του ύψους της οφειλής.

β) στοιχεία αναφορικά με την εξυπηρέτηση ή μη του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων στις 31/12/2020 και σε περίπτωση δανείου που ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, την καταγγελία της δανειακής σύμβασης.

γ) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.

Είναι υποχρεωτικό η αίτηση να υπογράφεται (ηλεκτρονικά) από άλλα πρόσωπα πέραν του αιτούντος;  

Η αίτηση συνυπογράφεται κατά περίπτωση από: α) έναν από τους νομίμους εκπροσώπους στην περίπτωση νομικών προσώπων, β) τον ή την σύζυγο και από τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους, εκτός εάν έχει δηλωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στη φορολογική διοίκηση η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.

Χρειάζεται να τη συνυπογράψει (ηλεκτρονικά) ο/η εν διαστάσει σύζυγος μου;

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή (ηλεκτρονικά) της αίτησης από τον/την σύζυγο. Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υποβολή της αίτησης.

Η υποβολή και συνυπογραφή της αίτησης συνεπάγεται άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου; 

Με την υποβολή και συνυπογραφή της αίτησης παρέχεται  ρητή συγκατάθεση των προσώπων αυτών για την άντληση των δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς αντίστοιχα που τους αφορούν, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Ο αιτών έχει ευθύνη σε περίπτωση ανακριβών καταχωρήσεων;

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75) του αιτούντα και των συνυπογραφόντωνκατά περίπτωση για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου αυτής και των υποβληθέντων εγγράφων.

Ποιες είναι οι συνέπειες υποβολής  ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986; Τι προβλέπεται σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών;

Αν αποδειχθεί με δημόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση, είναι ψευδής, τότε  εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης εκπίπτει της συνεισφοράς για το μέλλον και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται στο δημόσιο.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δηλώσει ψευδή στοιχεία ή αποκρύψει αληθινά κατά την αίτηση υπαγωγής του στο πρόγραμμα, με σκοπό την ένταξή του στις ευεργετικές διατάξεις για τη συνεισφορά του Δημοσίου για προσωπικό περιουσιακό του όφελος,  αυτός μπορεί να τιμωρηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 22 του ν. 1599/1986 με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Σε περίπτωση που με βάση τα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν λοιπές ποινικές ευθύνες εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την ποινική νομοθεσία ποινές, εφόσον αυτές είναι αυστηρότερες. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει υπόνοια διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έκρηξη στις ενάρξεις επιχειρήσεων -Τα logistics κρατάνε τα πρωτεία στην αύξηση νέων εγγραφών
Έκρηξη στις ενάρξεις επιχειρήσεων -Τα logistics κρατάνε τα πρωτεία στην αύξηση νέων εγγραφών
Στους δείκτες που αποτυπώνουν όχι απλώς αντοχές της οικονομίας, αλλά επιβεβαιώνουν τη δυναμική υπέρβασης των προβλέψεων για τους φετινούς ρυθμούς ανάπτυξης, έρχεται να προστεθεί αυτός των νέων εγγραφών επιχειρήσεων.  
Έκρηξη στις ενάρξεις επιχειρήσεων -Τα logistics κρατάνε τα πρωτεία στην αύξηση νέων εγγραφών
Συνεχίζεται το “χτένισμα” στα βουλγαρικά ΑΦΜ
Συνεχίζεται το “χτένισμα” στα βουλγαρικά ΑΦΜ
Χιλιάδες οι πραγματικές ελληνικές επιχειρήσεις και οι επενδύσεις στη γειτονική χώρα- Αναζητούνται οι “μαϊμούδες” που στήνουν Carousel.
Συνεχίζεται το “χτένισμα” στα βουλγαρικά ΑΦΜ
Έρχεται πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης -300 εκατ. ευρώ για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις
Έρχεται πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης -300 εκατ. ευρώ για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις
Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πεδίο της Έρευνας και της Καινοτομίας.
Έρχεται πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης -300 εκατ. ευρώ για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις