«Καλημέρα» στο 2023 με χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους

Κλειστά μαγαζιά της εστίασης/ Φωτογραφία Eurokinissi

«Χωρίς ανάσα». Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος σε αυτό που επιφυλάσσει η ΑΑΔΕ για όσους «χτυπήσει» το risk analysis.

Σύμφωνα με την πρώτη Απόφαση του Γ. Πιτσιλή για τους αριθμητικούς στόχους του 2023, θα διενεργηθούν τουλάχιστον 25.500 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% αυτών των “φρέσκων” ελέγχων, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η στόχευση προφανής. Όσο πιο πρόσφατες είναι οι υπό έλεγχο χρήσεις, τόσο πιο «φρέσκα» και αξιοποιήσιμα τα όποια ευρήματα, άρα και μεγαλύτερες οι πιθανότητες είσπραξης των πρόσθετων φόρων και προστίμων για τις παραβάσεις που θα βεβαιώνονται. Το εγχείρημα δεν είναι, πάντως, απλό. Ενδεικτικά, φέτος με τη συμπλήρωση του 7μήνου το ποσοστό των «φρέσκων» ελέγχων έφτασε στο 62%.

Σε ποια πεδία θα κινηθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες;

στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.), με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου

στοχευμένοι μερικοί έλεγχοι ΦΠΑ

έλεγχοι σε δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων

έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ.)

έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων

έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας καθώς και σε περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας

στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής φόρων

αξιοποίηση των δεδομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) για ελεγκτικούς σκοπούς

διασταύρωση για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα

διενέργεια διασταυρώσεων για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές

διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές Αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Ως αιχμή του ελεγκτικού δόρατος, μπορούν να χαρακτηριστούν οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου, δηλαδή ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων και προσαύξησης περιουσίας, με την αξιοποίηση στοιχείων από διαρκώς εμπλουτιζόμενες βάσεις δεδομένων. Δεδομένα για καταθέσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων, εισοδήματα από διάφορες πηγές, δαπάνες καταναλωτικές, δαπάνες εξυπηρέτησης δανείων, δαπάνες επαγγελματικές, τζίροι και περιθώρια κέρδους ομοειδών δραστηριοτήτων, λειτουργικά κόστη, συνθέτουν, πλέον, ένα πεδίο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και τεκμαρτού υπολογισμού εσόδων, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Το επόμενο μεγάλο βήμα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, θα είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με την πολύτιμη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως προβλέπει η Βίβλος της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το project περιλαμβάνει την προμήθεια συστήματος ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων. Πρόκειται για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης των δεδομένων που έχει η ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει την υιοθέτηση ισχυρής αρχιτεκτονικής δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, την προμήθεια κατάλληλων λύσεων λογισμικού και την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης όπως μοντέλα πρόγνωσης, εξόρυξης δεδομένων, στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, προσομοιώσεις κ.λπ.

ΣΧΕΤΙΚΑ