Ολοταχώς για νέες ρυθμίσεις 2 δισ ευρώ -Πάνω από 23% τα «κουρέματα» στα στεγαστικά δάνεια

Υπουργείο Οικονομικών/ Φωτογραφία Eurokinissi

Πολύ ψηλά τίθεται ο πήχης των προσδοκιών μετά το λίφτινγκ του Εξωδικαστικού, που αίρει αδικίες και διορθώνει στρεβλώσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το υπουργείο Οικονομικών θα αφήσει το “καράβι” στον αυτόματο πιλότο. Τουναντίον.

Ένα από τα βασικά σημεία, όπου θα ασκηθεί πίεση σε τράπεζες και Διαχειριστές, είναι τα ποσοστά εγκρισιμότητας. Αν και έχουν ανέβει στο 70%, από 54% (!) τον περασμένο Οκτώβριο, η πεποίθηση είναι ότι μπορούν και πρέπει να ξεπεράσουν το 80%. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι μια από τις βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό είναι η υποχρέωση δημοσιοποίησης των λόγων απόρριψης των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, μέσα στους επόμενους 5 μήνες θα πρέπει να έχουν γίνει νέες ρυθμίσεις 1,6- 2 δισ ευρώ κι αυτό σημαίνει κατ’ αρχάς ότι θα αυξηθεί ο ρυθμός υποβολής των αιτήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε αρχικό στάδιο βρίσκονται πάνω από 34 χιλιάδες αιτήσεις, στις οποίες αντιστοιχούν χρέη άνω των 20 δισ ευρώ. Κακά τα ψέματα, το σημαντικότερο κίνητρο για τους ίδιους τους οφειλέτες είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Στα στεγαστικά δάνεια η διάρκεια των διακανονισμών φτάνει κατά μέσο όρο στα 23 χρόνια, δηλαδή 276 δόσεις, ενώ τα “κουρέματα” ξεπερνούν το 23% στα στεγαστικά και το 40% στα επιχειρηματικά δάνεια.

Οι 15 + 4 αλλαγές στον Εξωδικαστικό

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού, ώστε να εντάσσονται και νομικά πρόσωπα που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά έχουν οικονομική δραστηριότητα.

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού με απαλοιφή περιορισμού ποσοστού 90%, ούτως ώστε να μπορούν να εντάσσονται οφειλέτες με μια μόνον οφειλή (άνω των 10.000 ευρώ).

Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής εξωδικαστικού με υπαγωγή των οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση (π.χ. οφειλές προς δήμους που βεβαιώνονται και εισπράττονται μέσω ΑΑΔΕ).

Δυνατότητα του οφειλέτη να ζητήσει τη διατήρηση ενήμερης ή ήδη ρυθμισμένης και ενήμερης οφειλής στην πρόταση ρύθμισης υπό προϋποθέσεις (συγκεκριμένα, οι δόσεις του συνόλου των ενήμερων ή ρυθμισμένων και ενήμερων οφειλών του να μην αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% από τη δόση που προκύπτει για αυτές από το υπολογιστικό εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού).

Διευκρίνιση αναφορικά με το τι θεωρείται οριστική υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και αποσαφήνιση ότι εκκινούν οι έννομες συνέπειες που σχετίζονται με τον εξωδικαστικό από την οριστική υποβολή.

Υποχρέωση αιτιολόγησης της μη συναίνεσης σε πρόταση ρύθμισης τόσο των χρηματοδοτικών φορέων όσο και του οφειλέτη. Οι λόγοι μη συναίνεσης θα γνωστοποιούνται από τις ενώσεις των χρηματοδοτικών φορέων (ΕΕΤ και ΕΕΔΑΔΠ) και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα. Ομοίως, ο οφειλέτης θα επιλέγει την αιτιολογία μη συναίνεσής του σε πρόταση ρύθμισης από τους αναρτημένους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή θα συμπληρώνει την αιτιολογία προκειμένου να απορρίψει την πρόταση ρύθμισης.

Θέσπιση της τεκμαιρόμενης συναίνεσης στη σύμβαση αναδιάρθρωσης του χρηματοδοτικού φορέα για τον οποίο το υπολογιστικό εργαλείο υπολογίζει μηδενικό ποσό ανάκτησης στο σενάριο ρευστοποίησης, εφόσον το παραπάνω υπολογιστικό εργαλείο διασφαλίζει για τον πιστωτή την καταβολή ποσού που δεν υπολείπεται του ελάχιστου ποσού ανάκτησης οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 71 παρ. 5 του ν. 4738/2020.

Τροποποίηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς, έτσι ώστε να εκκινεί μετά τη διαδικασία του εξωδικαστικού και αφού έχει ρυθμίσει διμερώς

με το δημόσιο, και επέκταση του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέσω διαμεσολάβησης.

Διαγραφή της σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του διαχειριστή αφερεγγυότητας ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου καθότι τα στοιχεία της πρότασης ρύθμισης προκύπτουν αυτόματα και με αντικειμενικό τρόπο από το υπολογιστικό εργαλείο.

Διαγραφή του δικαιολογητικού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που μέχρι σήμερα έπρεπε να προσκομιστεί στη Φορολογική διοίκηση προκειμένου να προβεί στον περιορισμό των επιβληθέντων κατασχέσεων.

Σε περίπτωση ολικής προεξόφλησης της ρύθμισης με το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με καταβολή από τον οφειλέτη ή συμψηφισμό ή από απόδοση κατασχέσεων ή από παρακράτηση, χορήγηση έκπτωσης στο σύνολο των ανεξόφλητων τόκων καταβολής που έχουν υπολογιστεί και, σύμφωνα με το υπολογιστικό εργαλείο του άρθρου 71, αντιστοιχούν στις δόσεις της ρύθμισης που προεξοφλούνται (δηλ. διαγραφή της «ποινής προεξόφλησης»).

Δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού για τη λήψη βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

Μεταβατική διάταξη ώστε να μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση στον εξωδικαστικό χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό όριο των 12 μηνών για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υπέρ τρίτων (που πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό). Με την νέα αίτηση δύναται να ζητείται να ρυθμισθούν επίσης οφειλές προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που βεβαιώθηκαν μέχρι την υποβολή της ή που τροποποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο.

Μεταβατική διάταξη ώστε να μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση στον εξωδικαστικό χωρίς να χρειάζεται να παρέλθει το χρονικό όριο των 12 μηνών για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών των οφειλετών που δεν είχαν παραιτηθεί έγκαιρα από τον προηγούμενο εξωδικαστικό του ν. 4469/2017 χωρίς να έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού ή είχαν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 4469/2017 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει επιτευχθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Κατά το χρόνο ψήφισης των διατάξεων θα τροποποιηθούν και ΚΥΑ προς το σκοπό βελτίωσης του εξωδικαστικού:

Τροποποίηση του επιτοκίου στις προτάσεις του Δημοσίου και ΦΚΑ από Euribor + 5% που είναι σήμερα σε 3% σταθερό.

Κατάργηση της ποινής προεξόφλησης ως προς τις οφειλές του Δημοσίου στον εξωδικαστικό (στις διμερείς ρυθμίσεις).

Διαγραφή αιτήσεων που δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν εκκρεμεί αίτημα διόρθωσης εντός 90 ημερών.

Αύξηση του ορίου της αξίας των κινητών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία αρκεί η υπεύθυνη δήλωση περί της αξίας τους από 10.000 σε 50.000 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ