Αλλάζουν όλα στο Taxis -Υπό νέα ηλεκτρονική «ομπρέλα» οι έλεγχοι, οι βάσεις δεδομένων, η εξυπηρέτηση των πολιτών

Φωτογραφία shutterstock

Για ριζικό λίφτινγκ ετοιμάζονται όλα τα συστήματα της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τη χρυσή ευκαιρία που δίνουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Επί της ουσίας, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα- μέχρι το τέλος του 2028 αλλά με ενδιάμεσα στάδια παράδοσης υποσυστημάτων- θα υπάρξει ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ. Επίσης , το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, όπως για παράδειγμα τα ΟΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Κτηματολόγιο, κ.λπ., τα οποία να αλληλεπιδρούν με τα δομικά στοιχεία του νέου συστήματος φορολογίας.

Η Φάση Α του έργου, που θα φέρει την ΑΑΔΕ στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Φάση Β στο πλαίσιο πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021- 2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Θ. Σκυλακάκη, ανέρχεται σε 35.681.000 ευρώ.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της Αρχής (TAXIS, TAXISnet και ELENXIS) και παράλληλα ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της. Αναμφίβολα, η αντικατάσταση αυτή, θα συμβάλλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν.

Επιπλέον, πέρα από τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης, την υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων και λύσεων, και την ενσωμάτωση στο έργο νέων τεχνολογιών ανάπτυξης, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στη παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θα αναζητήσει υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης «COTS» (Commercial Off the Shelf) με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού καθώς και custom λύσεις προσαρμοσμένες και ευθυγραμμισμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις, όπου όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία θα πρέπει να διαλειτουργούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτυχώς.

Οι λειτουργικές περιοχές που θα υλοποιηθούν ενδεικτικά:

Μητρώο Φορολογουμένων

Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές

Λογιστική

Εικόνα Φορολογούμενου

Γνωστοποιήσεις - Κοινοποιήσεις

Συμμόρφωση

Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων

Ανάλυση Κινδύνων

Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων

Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωση

Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου

Υλοποίηση πριν το τέλος του 2025 - Φάση Α

Στάδιο 1: Παράδοση του λογισμικού (εγκατεστημένου), όπου θα έχει μεταπτωθεί στη νέα κατάσταση, το Μητρώο Φορολογουμένων, το Μητρώο Κινητών και Ακινήτων στοιχείων Περιουσίας, η Λογιστική, η Εικόνα Φορολογουμένου, οι Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις καθώς και οι Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και Πληρωμές για δύο μεγάλες κατηγορίες φόρων (Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ).

Στάδιο 2: Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων.

Στάδιο 3: Ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων

Υλοποίηση μετά το 2025 (μέχρι το τέλος του 2028) – Φάση Β

Στάδιο 4: Παράδοση της Ανάθεσης και Διαχείρισης Υποθέσεων, μαζί με τις λοιπές κατηγορίες φόρων που δεν περιλαμβάνονται στο Στάδιο 1.

Στάδιο 5: Παράδοση της Συμμόρφωσης (εθελοντική και υποχρεωτική) και του μητρώου ηλεκτρονικών μέσων φορολογουμένου.

Στάδιο 6: Περιλαμβάνει την προηγμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο (αποτελεί μέρος του αντικειμένου της λειτουργικής περιοχής «Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων»).

Στάδιο 7: Περιλαμβάνει τη Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ